We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Conciliació. Pares i avis

1 0 0
19.08.2019

Mereix la meva atenció en aquest article una ben argumentada i fonamentada sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia del 28 de maig, que ha estat seguida íntegrament en la seva fonamentació jurídica per una molt més recent, dictada el 22 de juliol. L'interès d'ambdues resolucions judicials rau al meu entendre en la molt clara doble dimensió des de la qual aborden les qüestions litigioses, tant la constitucional d'igualtat i no discriminació com la de gènere, en tant que tenen en compte la realitat del món de treball i com es materialitzen les diferències de tracte i què pot fer-se per a la seva correcció. En la seva argumentació, les dues sentències difereixen radicalment de les exposades en les sentències d'instància, que van posar l'accent en un cas en la quasi necessitat de demostrar que l'altre progenitor, el pare del menor, no podia exercir el seu dret a conciliació, i en l'altre en no haver acreditat que existissin altres mecanismes per fer possible aquella ni haver acreditat la seva «imperiosa necessitat».
Especialment curiosa, per dir-ho d'alguna manera, em sembla la tesi de la sentència dictada en instància en el primer supòsit. El litigi troba el seu origen en una demanda de la part treballadora després d'haver estat desestimada per l'empresa la seva petició de reducció de jornada per cura de fill, amb la particularitat de l'existència d'un acord d'empresa sobre sistemes d'organització en casos com aquest, en el qual s'establien diverses opcions en torns rotatius i semirotatius, amb presència diària de quatre o sis hores. Després de diverses vicissituds en el seu horari laboral, des que s'iniciés la prestació de........

© Diari de Girona