EDİP GÖKER'İN KALEMİNDEN GİRESUN'DA MEŞRUTİYET YILLARI (VI)

Bu hafta Meşrutiyet yıllarının Giresun'una ışık tutan hatıratın; on, onbir ve onikinci bölümlerini okuyacaksınız. Edip Bey'in bu bölümlerde Acente Hüseyin Efendi, Giresun Gümrüğü ve Dizdarzade Ali Atıf Bey hakkında verdiği önemli bilgiler yine 76 yıl önce 1947 yılında Yeşilgiresun Gazetemizde yayınlanmıştır.
Bu bölümde adı sıkça anılan Ali Atıf Bey Voyvoda beylerinin idaresinin son beylerinden Dizdarzade Ahmet Bey'in oğlu olup; Giresun eski belediye başkanı ve milletvekili Eşref Dizdar'ın ağabeyidir. Giresun Şebinkarahisar tren hattı konusunda büyük uğraşlar verdiği ve Giresun'da çok sevildiği anlatılmaktadır.
On yıl kadar önceydi. Bir müzayede şirketinde satışa sunulan Giresun eşrafından Dizdarzade Rıza Bey' adında bir şahsın Fatsa'da vefatı ile iki kız çocuğuna vasi atanması konulu Osmanlı dönemi mahkeme kararı (hüccet) almıştım.
Hüccette kısaca “Aslen Giresun ahalisinden olup; uzun yıllardan beri Canik Sancağı'na mülhak Fatsa kazasında ikamet eylemekte iken, sekiz ay önce vefat eden Dizdarzâde Rıza beyin küçük kızlarına Mahzar Bey'in vasi tayin edilmesi.” ifadeleri yer alıyordu. Tarihi ise 07 Kasım 1919 idi.
Giresun eski belediye başkanı ve milletvekili Eşref Dizdar'ın da İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğu ve Fatsa ile ailevi ilişkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu vesile ile Rıza Bey'inde Eşref ve Ali Atıf Bey'lerin kardeşleri olma ihtimali yüksektir.
Kısa da olsa, Acente Hüseyin Efendi, Giresun Gümrüğü ve Dizdarzade Ali Atıf Bey konusunda bizleri aydınlatan hatırat arzu ederdim ki daha uzun sürsün. Ancak 1946 ve 1948 yıllarını içeren gazete arşivini taramama rağmen Edip Bey'in başka bir yazısını bulamadım. Bizlere yüzon yıl öncesinden haberler veren Edip Bey'in hayatı hakkında da çok fazla bilgiye ulaşamadım. Yine de hatıratını tozlu raflardaki sararmış gazete ciltlerinden bularak sizlere ulaştırmaktan son derece mutluyum. Kendisini rahmetle anıyorum.
Onuncu Bölüm:
“Giresun'da Gümrük teşkilatı Rumi 1275 tarihinde kurulmuştur. Ticareti nakliye ekseriya yelkenli gemilerle yapıldığı için bu gemiler Demirkapu limanına demirlerdi. Eşyalar oradan kayıklarla çarşıya getirilirdi. Gümrük Dairesi, Kellecinin Hanı'nda bir odada iş görüyordu. Gümrükte kitabe vazifesini rahmetli Acente Hüseyin Efendi görmekte idi.
Merhumun anlattığına göre: Bir aralık gümrüğü Ordu'ya nakletmeleri üzerine seyrüsefer büyük müşkülata uğramış. Yapılan müracaatlarla bu yanlış işin önüne geçilmiş. Bilhassa bu nakil heyetinde rahmetli acentenin heyeti ikaz etmesinin büyük tesiri olmuştur… Bilahare buraya bağlı olarak Ordu'da bir gümrük memurluğun kurulmuştur.
Giresun'un sevilen bir siması olan rahmetli Acente Hüseyin Efendi bir zaman sonra İdare-i Mahsusa acente kâtipliğine tayin edilerek gösterdiği liyakate binaen Tirebolu Acenteliği'ne, oradanda Gireson Acenteliği'ne tayin olunmuş, ömrünün nihayetine kadar Gireson Acenteliği'nin çok dürüst olarak idare etmiş, sevilmiş bir şahsiyet idi.
Bir gün kendisinin çok sevdiği Dizdarzade Ali Atıf Bey'le selamlıkta eski idareden bahsederlerken Beylik İdaresi'nin lağvı ile Kaymakamlık teşkilatı ihdas olunduğu sıralarda (Çarşı Ağası)'nın şimdiki belediye reise nüfuzunun kaymakamdan daha fazla olduğunu hikâye etmekte idiler. Ali Atıf Bey merhum Giresun tarihi hakkındaki bilgisi büyük idi. “(11)
Onbirinci Bölüm:
“Bir gün merhum Ali Atıf Bey'i ziyaret maksadıyla selamlığa (şimdiki Adil Laçin'in oturduğu bina) gitmiştim. Müteveffa Acente Hüseyin Efendi yanında beraber oturmakta idiler. İçeriye girdiğimde buyurun Demokrat Edip diye yer gösterdi ve samimi iltifatta bulundu. Biraz sonra Redif Alayı Birinci Bölük Kumandanı Yüzbaşı İbrahim Bey geldiler. Ali Atıf Bey ile Donanma Cemiyeti menfaatine mahsus olmak üzere Namık Kemal Bey merhumun eseri olan Vatan Silistre piyesini oynamak için teşekkül eden heyete hâkimlerin ilave edilmesini müzakere ediyor-lardı. İşte ilk sahneye çıktığım yer bu piyes oynayanlar mey-danında bulunmuştum. Rumi 1325 senesi Eylül nihayeti idi. Bu piyes Gireson'da ilk defa oynanmıştı.
İbrahim Bey Gireson'a ve halka karşı büyük muhabbet beslemekte idi. Hatta Zara Tabur Kumandanlığı'na tayin olunmuş ve taburu Arnavutluk İsyanı'na ve Balkan Harbi'ne iştirak ettiği sırada giderken ve dönüşte taburu Gireson'dan geçirmiştir.
Harb-i Umumi'de kaymakamlığa terfi etmiş, Üçüncü Ordu Levazımı'nda dürüst ve doğruluğu ile temayüz etmiş bir kumandan idi. Mütarekede Harbiye Nezareti'nde vazife başında iken ikinci İngiliz işgali esnasında bu harekete tahammül edemeyerek müteessiren vazifeden çekilmiş, Paris ve Musul otellerini icar ederek ticarete suluk etmiş herhangi Giresonlunun bir işi oldumu, yardım etmek ve müşkül işleri görmek için elinden geldiği yardımları Giresonlulardan esirgemezdi. Müteveffa İbrahim Bey Gireson'da kafa adamlarına sık sık yanaşır hele merhum Ali Atif Bey gibi münevver şahsiyetlere çok temas eder idi.
Ali Atıf Bey ise memle-ketçi, milliyetçi, memleketin eski ailelerine hürmet gösterir ve bunu kendisine ideal yapmıştı. Ezcümle fukaraya yardım etmekle şefkat ve merhameti eksik etmezdi. Giresun Karahisar şimendifer hattı yapılmak üzere teşekkül eden Fransız Türko Şiketi'nin mukavelesinin kanuniyetini Meclis-i Mebusan'dan çıkarmak için heyetin başında bulunmuş, kendi cebinden birçok fedakârlıklar yapmıştır.”(12)
Onikinci Bölüm:
“Ali Atıf Bey Gireson Karahisar şimendifer inşaatı hakkındaki muahedenin tasdiki için çok alaka göstermiş ise de ne çare ki ilçemizin bağlı bulunduğu Trabzon ili mebusları yedisi birden bu hattın aleyhine oldukları için bu işi Giresun-lular başaramamışlardır. Çünkü kuvvet kimde ise her şey haklı haksız çoğunluğa tabi oluyordu. Beri tarafta hazineyi millete zarar gelmiş, fayda gelmiş, kimin nesine, amme hukukunu kim nazara alırdı.
“Hala dünkü terennüm sayıdan, saygıdan arı” Fikret merhumun o günkü şiirlerinden bu parça, o günün harekâtına karşı yazılmıştı. Giresunluların bu fedakârlığa karşı ve hazineye bar olmadan Gireson ve Karahisar muvasalasını inkişaf ettirmek istenilmişti. Ali Atıf Bey Voyvoda beylerinin idaresinin son beylerinden Dizdarzade Ahmet Bey'in ahvatından olup ve elyevüm Gireson milletvekili ve memleketimiz halkınca çok sevilen Eşref Dizdar'ın büyük biraderidir.
Mutlakiyet idarenin son zamanlarında o vaktin zaptiye teşkilatının sui idaresinin aleyhinde serbest konuşur ve yüksek makamlara cesareti medeniyesini göstererek fenalığın önüne geçer, bigünah kimseleri ve fukarayı ezdirmemek hususunu Allah rızası için çalışır, temin ederdi. Bu yüzden Gireson halkınca çok sevilen yegâne şahsiyet olmuş idi. Rumi 1331 tarihinde Fatsa'da vefat etmiştir.”(13)

Kaynaklar:
(11) Yeşilgiresun Gazetesi tarih 8 Kasım 1947 sayı: 1005
(12) Yeşilgiresun Gazetesi tarih 22 Kasım 1947 sayı: 1007
(13) Yeşilgiresun Gazetesi tarih 29 Kasım 1947 sayı: 1008.

QOSHE - EDİP GÖKER'İN KALEMİNDEN GİRESUN'DA MEŞRUTİYET YILLARI (VI) - Hüseyin Gazi Menteşeoğlu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

EDİP GÖKER'İN KALEMİNDEN GİRESUN'DA MEŞRUTİYET YILLARI (VI)

6 1
08.04.2023

EDİP GÖKER'İN KALEMİNDEN GİRESUN'DA MEŞRUTİYET YILLARI (VI)

Bu hafta Meşrutiyet yıllarının Giresun'una ışık tutan hatıratın; on, onbir ve onikinci bölümlerini okuyacaksınız. Edip Bey'in bu bölümlerde Acente Hüseyin Efendi, Giresun Gümrüğü ve Dizdarzade Ali Atıf Bey hakkında verdiği önemli bilgiler yine 76 yıl önce 1947 yılında Yeşilgiresun Gazetemizde yayınlanmıştır.
Bu bölümde adı sıkça anılan Ali Atıf Bey Voyvoda beylerinin idaresinin son beylerinden Dizdarzade Ahmet Bey'in oğlu olup; Giresun eski belediye başkanı ve milletvekili Eşref Dizdar'ın ağabeyidir. Giresun Şebinkarahisar tren hattı konusunda büyük uğraşlar verdiği ve Giresun'da çok sevildiği anlatılmaktadır.
On yıl kadar önceydi. Bir müzayede şirketinde satışa sunulan Giresun eşrafından Dizdarzade Rıza Bey' adında bir şahsın Fatsa'da vefatı ile iki kız çocuğuna vasi atanması konulu Osmanlı dönemi mahkeme kararı (hüccet) almıştım.
Hüccette kısaca “Aslen Giresun ahalisinden olup; uzun yıllardan beri Canik Sancağı'na mülhak Fatsa kazasında ikamet eylemekte iken, sekiz ay önce vefat eden Dizdarzâde Rıza beyin küçük kızlarına Mahzar Bey'in vasi tayin edilmesi.” ifadeleri yer alıyordu. Tarihi ise 07 Kasım 1919 idi.
Giresun eski belediye başkanı ve milletvekili Eşref Dizdar'ın da İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olduğu ve Fatsa ile ailevi ilişkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu vesile ile Rıza Bey'inde Eşref ve Ali Atıf Bey'lerin kardeşleri olma ihtimali yüksektir.
Kısa da olsa, Acente Hüseyin Efendi, Giresun Gümrüğü ve Dizdarzade Ali Atıf Bey konusunda bizleri aydınlatan hatırat arzu ederdim ki daha uzun sürsün. Ancak 1946 ve 1948 yıllarını içeren gazete arşivini taramama rağmen Edip Bey'in başka bir yazısını bulamadım. Bizlere yüzon yıl öncesinden haberler veren Edip Bey'in hayatı hakkında da çok fazla bilgiye ulaşamadım. Yine de hatıratını tozlu raflardaki sararmış gazete ciltlerinden bularak sizlere ulaştırmaktan son derece mutluyum. Kendisini rahmetle anıyorum.
Onuncu Bölüm:
“Giresun'da Gümrük teşkilatı Rumi 1275 tarihinde kurulmuştur. Ticareti nakliye ekseriya yelkenli gemilerle yapıldığı için bu gemiler Demirkapu limanına demirlerdi. Eşyalar oradan kayıklarla çarşıya getirilirdi. Gümrük Dairesi, Kellecinin Hanı'nda........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play