* “Benden birkaç nasihat istedin.” / “Âyetten istifâde ettiğim” / "Birkaç hakîkati nefsimle berâber dinle"

Bedîüzzamân'ın öğretisi ve popüler bilim, sâdece bilgi kaynakları olarak değil, aynı zamânda evrensel hakîkatler sunan platformlar olarak karşımıza çıkar. Bedîüzzamân, Kur'ân âyetlerini nasihat olarak sunduğunda, bu öğütlerin sâdece kendisine ve dinleyicisine değil, tüm insânlığa hitap ettiğini vurgular. Bilim de benzer bir şekilde, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan genel gerçekleri sunar. Bu bilgiler, sâdece uzmanlara değil, herkese açıktır.

Bilgi, kaynağı ne olursa olsun, belirli bir kesimi değil, tüm insânlığı aydınlatmayı hedefler. Bu evrensellik, bilginin değerini hem bilimde hem de dinde, öne çıkarır. Bilgi ve hakîkat, sâdece bireyin değil, toplumun genelini de ilgilendirir ve onu etkiler. Bu nedenle, bilgi toplumun ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir.

Bedîüzzamân'ın Kur'ân âyetlerini "hakîkat" ve "nasihat" olarak sunuşu, bilginin evrensel doğasına olan inancını yansıtır. Kur'ân'ın öğretileri, sâdece belirli bir dönem veya kültür için değil, her zamân ve her yer için geçerlidir. Bilim de bu evrensel doğayı taşır; bilimsel gerçekler zamân ve mekâna bağlı değildir.

Bilgi, sâdece geniş kitlelere ulaştığında değil, aynı zamânda doğru bir şekilde anlaşıldığında ve uygulandığında değerlidir. Bilgi, sâdece bir veri yığını olarak değil, aynı zamânda bir "hakîkat" ve "nasihat" olarak da ele alınmalıdır. Bilginin ışığı altında, toplumlar bilinçlenir, bireyler gelişir ve hepimiz daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleriz.

Bedîüzzamân'ın Kur'ân âyetlerine olan yaklaşımı, onun bu âyetleri sâdece dinî bir bağlamda değil, genel yaşamda da değerli ve uygulanabilir olarak gördüğünü gösterir. Kur'ân'daki âyetler, belirli bir din veya kültürle sınırlı değildir; evrenseldirler. Bu, Bedîüzzamân'ın bilimin evrensel doğasına olan inancını yansıtan bir durumdur. Bilim, evrenin işleyişine dâir bilgileri sunar ve bu bilgiler, herkesin anlayabileceği evrensel gerçekliklere dayanır.

* “Vaktiyle sekiz âyetten istifâde ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim.”

Bedîüzzamân'ın bu ifâdesi, popüler bilim ve bilgi iletimi konularıyla ilgili birçok önemli noktaya değinir. "Uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim" ifâdesi, karmaşık fikirlerin farklı şekillerde sunulabilme ve anlaşılır olabilme yeteneğine işâret eder.

Bu ifâde, bilgiyi aktarırken kullanılan dil ve yaklaşımın önemine vurgu yapmaktadır. "Uzunca" ifâdesi genellikle daha karmaşık ve detaylı bir açıklamayı, "kısaca" ifâdesi ise daha özlü ve hızlı anlaşılan bir açıklamayı ifâde eder. Burada Bedîüzzamân, aynı fikri hem derinlemesine (uzunca) hem de daha basit ve anlaşılır bir şekilde (kısaca) anlatabilme yeteneğinin önemini belirtmektedir.

Popüler bilimde, bu, bilimin karmaşık konularını genel halka anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneğine işâret eder. Bilim yazarları ve konuşmacıları, bilimsel fikirleri ve keşifleri herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışırlar. Bunun için zor kelimeleri az kullanıp, zor şeyleri daha basit kelimelerle açıklarlar.

Aynı zamânda, bu ifâde, bilgiyi aktarmanın ve öğrenmenin çeşitli biçimlerini de vurgular. Bilgi parçasını, konuyu veya düşünceyi derinlemesine incelemek, onu daha geniş bir bağlamda anlamak ve genel bir bakış açısı kazanmak için önemlidir. Ancak, aynı zamânda, bu bilgiyi daha özlü ve anlaşılır bir biçimde sunabilmek, karmaşık fikirleri ve konuları daha geniş bir kitleye ulaştırmak için de önemlidir.

Bu nedenle, Bedîüzzamân'ın bu ifâdesi, popüler bilimde ve genel olarak bilgi iletiminde önemli olan birçok konuyu ortaya koyar. Bilgiyi hem derinlemesine hem de özlü ve anlaşılır bir şekilde aktarabilme yeteneği, bilimsel ve felsefî düşüncelerin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi için önemlidir. Bu, karmaşık fikirleri ve düşünceleri genel halka anlaşılır bir şekilde sunabilme ve onları bu konular hakkında bilgilendirebilme yeteneğinin önemini vurgular.

Bedîüzzamân Said Nûrsî'nin "Vaktiyle sekiz âyetten istifâde ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim" sözleri, Risâle-i Nûr'un oluşum sürecinde geçirdiği evrimi ve ifâde biçimindeki değişimleri anlamamızı sağlar.

"Uzunca nefsime demiştim" cümlesi, daha önce yapılan derinlemesine ve detaylı açıklamaları ifâde ediyor olabilir. Ancak "Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim" cümlesi, bu derinlemesine ve detaylı ifâdelerin Risâle-i Nûr'un yazıldığı süre zarfında daha basit ve anlaşılır bir dille ifâde edilmesinin gerekliliğini vurgular.

Bu, Said Nûrsî'nin Risâle-i Nûr'u yazarken daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediğini ve bu nedenle de geniş kitlelerin anlayabileceği bir dil ve üslûp kullanmayı tercih ettiğini gösterir. Bu açıklamalar, bilgi iletiminde ve özellikle dinî ve felsefî bilgilerin iletiminde dilin ve ifâde biçiminin önemini ortaya koyar.

Risâle-i Nûr, kapsamlı ve derinlemesine bir şâheser olmasına rağmen, halka hitâp etme amacını da taşır. Bu yüzden Bedîüzzamân'ın bu ifâdeleri, Risâle-i Nûr'un bu hedefine uygun olarak, bilgilerin geniş kitlelere aktarılabilmesi için daha basit ve anlaşılır bir dil kullanma gerekliliğini vurgular.

Bu durum, popüler bilim anlamında da bilginin geniş kitlelere aktarılabilmesi için dilin ve ifâde biçiminin önemini ortaya koyar. Bilgiyi karmaşıklaştırmadan, genel halkın anlayabileceği bir şekilde aktarmak önemlidir. Bilimsel veya felsefî bilgilerin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için bu tür bir yaklaşım gereklidir. Bu nedenle, Bedîüzzamân'ın bu ifâdeleri, genel olarak bilgi iletiminde önemli olan bu noktaları vurgular.

* "Kim isterse berâber dinlesin."

Bedîüzzamân Said Nûrsî'nin bu ifâdesi, bilgiyi paylaşma ve aktarmanın yanı sıra bilim ve bilimsel düşünme konusunda eşit fırsatlar sağlama düşüncesi ile de yakından ilişkilidir.

Öncelikle, bu ifâde, bilgiyi ve öğrenmeyi teşvîk etme konusundaki demokratik bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bedîüzzamân burada, bilginin herkes için erişilebilir olması gerektiği ve bu bilgileri kimin dinlemek istediğine dâir bir seçim sunması gerektiği düşüncesini ifâde ediyor. Bu, popüler bilim yaklaşımı ile büyük ölçüde örtüşür. Popüler bilim, bilgiyi geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlar. Bilgi, insânların bilinçli kararlar alabilmesi için önemlidir ve bu nedenle herkesin erişimine açık olmalıdır.

İkinci olarak, "Kim isterse berâber dinlesin" ifâdesi, bilgiye erişimin yanı sıra bilgiyi anlama ve değerlendirme yeteneği de dâhil olmak üzere bilimsel okuryazarlık konusunu gündeme getirir. Bu ifâdeyle, Bedîüzzamân, bilgiyi işlemenin, anlamanın ve sorgulamanın önemini vurgular. Bilgiye sâdece erişmek değil, aynı zamânda bu bilgiyi doğru bir şekilde yorumlama ve kullanma yeteneği de kritiktir. Popüler bilim, bilimsel okuryazarlığı teşvîk eder ve geniş bir kitleye karmaşık bilimsel konuları anlaşılır bir şekilde sunmayı amaçlar.

Bu ifâde aynı zamânda bilgiyi paylaşma ve öğrenmeyi teşvîk etme konusunda bir topluluk duygusu oluşturmayı da amaçlar. "Berâber dinlesin" ifâdesi, bilgi ve öğrenmenin bireysel bir çaba olmasının yanı sıra topluluk içinde de gerçekleşmesi gereken bir süreç olduğunu belirtir. Bilim, sâdece bilim insânları ve araştırmacılar için değil, aynı zamânda tüm toplum için de önemlidir.

Dolâyısıyla, Bedîüzzamân Said Nûrsî'nin "Kim isterse berâber dinlesin" ifâdesi, popüler bilim yaklaşımının temel ilkeleri olan bilgiye erişim, bilimsel okuryazarlık ve bilimsel topluluğun önemini yansıtır. Bu ifâde, bilimsel bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma ve bu bilgiye erişim sağlama hedefine ışık tutar. Ayrıca, bilimsel bilgiyi anlamak ve kullanmak için aktif katılımın ve bilimsel okuryazarlığın önemine dikkât çeker. Son olarak, bilim ve öğrenmenin topluluk içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgular.

BEDİÜZZAMÂN'IN ÜSTÜN YANLARI VE POPÜLER BİLİMLE KARŞILAŞTIRMASI:

1. Evrensel Mesaj:

2. Derinlemesine Analiz:

3. Bilgiye Demokratik Yaklaşım:

4. Bilimsel Okuryazarlık:

5. Topluluk İçinde Öğrenme:

7. Kur’ân'ın Evrensel Doğası:

QOSHE - Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-6 (Son) - Salahattin Altundağ
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Birinci Söz'ün Derinlemesine Analizi: Bismillâh'ın Evrensel Mesajı ve Bedîüzzamân’ın Popüler Bilimle Kesişim Noktası-6 (Son)

2 0
29.09.2023

* “Benden birkaç nasihat istedin.” / “Âyetten istifâde ettiğim” / "Birkaç hakîkati nefsimle berâber dinle"

Bedîüzzamân'ın öğretisi ve popüler bilim, sâdece bilgi kaynakları olarak değil, aynı zamânda evrensel hakîkatler sunan platformlar olarak karşımıza çıkar. Bedîüzzamân, Kur'ân âyetlerini nasihat olarak sunduğunda, bu öğütlerin sâdece kendisine ve dinleyicisine değil, tüm insânlığa hitap ettiğini vurgular. Bilim de benzer bir şekilde, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan genel gerçekleri sunar. Bu bilgiler, sâdece uzmanlara değil, herkese açıktır.

Bilgi, kaynağı ne olursa olsun, belirli bir kesimi değil, tüm insânlığı aydınlatmayı hedefler. Bu evrensellik, bilginin değerini hem bilimde hem de dinde, öne çıkarır. Bilgi ve hakîkat, sâdece bireyin değil, toplumun genelini de ilgilendirir ve onu etkiler. Bu nedenle, bilgi toplumun ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir.

Bedîüzzamân'ın Kur'ân âyetlerini "hakîkat" ve "nasihat" olarak sunuşu, bilginin evrensel doğasına olan inancını yansıtır. Kur'ân'ın öğretileri, sâdece belirli bir dönem veya kültür için değil, her zamân ve her yer için geçerlidir. Bilim de bu evrensel doğayı taşır; bilimsel gerçekler zamân ve mekâna bağlı değildir.

Bilgi, sâdece geniş kitlelere ulaştığında değil, aynı zamânda doğru bir şekilde anlaşıldığında ve uygulandığında değerlidir. Bilgi, sâdece bir veri yığını olarak değil, aynı zamânda bir "hakîkat" ve "nasihat" olarak da ele alınmalıdır. Bilginin ışığı altında, toplumlar bilinçlenir, bireyler gelişir ve hepimiz daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleriz.

Bedîüzzamân'ın Kur'ân âyetlerine olan yaklaşımı, onun bu âyetleri sâdece dinî bir bağlamda değil, genel yaşamda da değerli ve uygulanabilir olarak gördüğünü gösterir. Kur'ân'daki âyetler, belirli bir din veya kültürle sınırlı değildir; evrenseldirler. Bu, Bedîüzzamân'ın bilimin evrensel doğasına olan inancını yansıtan bir durumdur. Bilim, evrenin işleyişine dâir bilgileri sunar ve bu bilgiler, herkesin anlayabileceği evrensel gerçekliklere dayanır.

* “Vaktiyle sekiz âyetten istifâde ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim.”

Bedîüzzamân'ın bu ifâdesi, popüler bilim ve bilgi iletimi konularıyla ilgili birçok önemli noktaya değinir. "Uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve âvâm lisânıyla nefsime diyeceğim" ifâdesi, karmaşık fikirlerin farklı şekillerde sunulabilme ve anlaşılır olabilme yeteneğine işâret eder.

Bu ifâde, bilgiyi aktarırken kullanılan dil ve yaklaşımın önemine vurgu yapmaktadır. "Uzunca" ifâdesi genellikle daha karmaşık ve detaylı bir açıklamayı, "kısaca" ifâdesi ise daha özlü ve hızlı anlaşılan........

© Risale Haber


Get it on Google Play