menu_open
Tero Vainio

Tero Vainio

Kaleva

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Vie­vät­kö ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­set oi­keu­den puo­lus­taa omia ra­jo­jaan: "KRP:n mukaan maahan on jo nyt tullut itä­ra­jan kautta kym­me­niä po­ten­tiaa­li­ses­ti vaa­ral­li­sia hen­ki­löi­tä"

23.03.2024 10

Kaleva

Tero Vainio

Kun tyt­tö­jen ja poikien lei­keis­tä tehdään on­gel­ma, si­vuu­te­taan moneen kertaan to­den­ne­tut bio­lo­gi­set faktat

09.03.2024 8

Kaleva

Tero Vainio

Häntä hei­lut­taa koiraa, kun pal­ve­lu­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si tar­koi­tet­tu jär­jes­tel­mä nou­see­kin pal­ve­lu­ja tär­keäm­mäk­si – Ir­toa­mat­to­mat pul­lon­kor­kit ovat vain yksi esi­merk­ki

24.02.2024 9

Kaleva

Tero Vainio

Kult­tuu­ri­so­dat kas­vat­ta­vat kuiluja – Hy­per­li­be­ra­lis­ti­sen ar­vo­maail­man yli­val­ta pe­rin­tei­sis­sä me­diois­sa on tehnyt somesta pur­kau­tu­mis­ka­na­van toi­si­na­jat­te­lul­le

10.02.2024 10

Kaleva

Tero Vainio

Si­säl­tö­va­roi­tuk­sia ja sen­si­tii­vi­syys­lu­ki­joi­ta: Tai­de­maail­ma on alkanut sen­su­roi­da il­mai­sun­va­paut­taan ihan itse

26.01.2024 10

Kaleva

Tero Vainio

Lauri Tör­hö­nen teki väi­tös­kir­jal­laan ylei­sel­le kes­kus­te­lul­le pal­ve­luk­sen – Yli­opis­tois­sa­kin ih­me­tel­lään, mitä kaikkea voidaan kutsua tie­teek­si

13.01.2024 5

Kaleva

Tero Vainio

Ryh­mä­ajat­te­lu palasi Eu­roop­paan, ja sen pimeänä puolena on hei­mo­jen kes­ki­näi­nen vi­han­pi­to

30.12.2023 7

Kaleva

Tero Vainio

Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­mi­sen takana ovat us­ko­muk­set, joissa to­del­li­suus kiel­le­tään – Ne tulisi kitkeä pois, jos ha­lu­taan pa­ran­nuk­sia

16.12.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Kriisi itä­ra­jal­la osoit­ti, että kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia pitää päi­vit­tää – sitä edel­lyt­tää myös Eu­roop­paan koh­dis­tu­va maa­han­muut­to­pai­ne

02.12.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Tiktok syn­nyt­tää nuorten kes­kuu­des­sa sai­raal­loi­sia tren­de­jä, ja siksi siitä on syytä olla huo­lis­saan

18.11.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Is­rae­lin tuhoa vaa­ti­vat mie­len­osoi­tuk­set Eu­roo­pan kau­pun­geis­sa osoit­ta­vat, että maa­han­muut­ta­jat eivät tuosta vain vaihda omia ar­vo­jaan toisiin

04.11.2023 7

Kaleva

Tero Vainio

Jos annamme periksi eng­lan­nin yli­val­lal­le, huk­kaam­me jotain mit­taa­mat­to­man tärkeää

21.10.2023 6

Kaleva

Tero Vainio

Hei­mou­tu­mi­ses­sa itää aina myös konf­lik­tin siemen

14.10.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Venäjän hyök­käys ja Ruotsin jen­gi­vä­ki­val­ta mur­si­vat yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun tabuja ker­ta­ry­säyk­sel­lä

07.10.2023 6

Kaleva

Tero Vainio

Vääriä mie­li­pi­tei­tä tu­kah­dut­ta­mas­sa: "Kun po­liit­ti­ses­ti aletaan mää­rit­te­le­mään, mikä tul­kin­ta his­to­rias­ta on sal­lit­tua ja mikä ei, ollaan to­ta­li­ta­ris­min tiellä"

30.09.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Tiede on ih­mis­kun­nan koe­tel­luin keino hankkia tietoa ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta, mutta se ei ole val­lan­käy­tös­tä vapaata

23.09.2023 6

Kaleva

Tero Vainio

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 9

Kaleva

Tero Vainio

Ala­ikäis­ten vi­deoi­dus­sa vä­ki­val­las­sa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi

10.09.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

4e67fce1b4b076bb8cc4210a6bd0f481