menu_open
Tero Vainio

Tero Vainio

Kaleva

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Val­lan­pi­tä­jät var­mis­ta­vat omat etunsa myös re­hel­li­syy­del­lään re­hen­te­le­väs­sä Suo­mes­sa

16.09.2023 9

Kaleva

Tero Vainio

Ala­ikäis­ten vi­deoi­dus­sa vä­ki­val­las­sa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi

10.09.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

Kun tavis osal­lis­tuu tie­de­kes­kus­te­luun, ei tie­de­yh­tei­söl­tä heru vält­tä­mät­tä ym­mär­rys­tä

02.09.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Kirja kou­kut­taa nuo­ri­son hei­kos­ti – kodin esi­merk­ki on tärkeä, mutta muu­ta­kin tar­vit­tai­siin lu­ku­in­non he­rät­tä­mi­sek­si

26.08.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Laa­jal­le ja syvään le­vin­nyt luot­ta­mus­ka­to on aito huoli mille tahansa jär­jes­tel­mäl­le – myös median on kat­sot­ta­va peiliin

19.08.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

So­siaa­li­nen media on nykyään ainoa paikka, jossa osuva ja pe­rus­tel­tu kri­tiik­ki val­ta­eliit­tiä vastaan voi ku­kois­taa

05.08.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Pu­na­vih­rei­den po­lii­tik­ko­jen osal­lis­tu­mi­nen Amazing Race -ki­saan, jossa len­nel­lään hu­vik­seen ympäri maail­maa, on räi­keä­tä kak­si­nais­mo­ra­lis­mia

29.07.2023 7

Kaleva

Tero Vainio

Media ja po­pu­lis­mi napit vas­tak­kain – syy- ja seu­raus­suh­tei­den ana­lyy­sin sijaan maail­man muut­ta­mi­nen tar­koit­taa jour­na­lis­mis­sa tun­ne­kuo­huis­ta pöy­ris­te­lyä

22.07.2023 7

Kaleva

Tero Vainio

Hol­ly­woo­din yhä kal­liim­mik­si käyneet jät­ti­elo­ku­vat ovat al­ka­neet flopata – Tom Cruisen tuo­tok­sia lukuun ot­ta­mat­ta

15.07.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Hen­ki­nen si­säl­lis­so­ta saapui Suo­meen: asen­teet ja ää­nen­pai­not ovat ra­di­ka­li­soi­tu­neet niin, että nyt vään­ne­tään ar­vois­ta ja sanojen mer­ki­tyk­sis­tä

08.07.2023 9

Kaleva

Tero Vainio

Aikamme ilmiö on sa­la­liit­to­teo­ria, jonka taus­tal­ta pal­jas­tuu lopulta mauton vitsi

02.07.2023 7

Kaleva

Tero Vainio

Yl­hääl­tä sa­nel­tu­ja hyveitä – Elokuva ei pääse enää Os­car-eh­dok­kaak­si, ellei siinä näy "a­lie­dus­tet­tu" väes­tö­ryh­mä: sen pe­rus­teel­la vaik­ka­pa Kum­mi­se­däl­lä ei olisi kil­pai­luun mitään asiaa

24.06.2023 9

Kaleva

Tero Vainio

Median pitää pystyä ker­to­maan maa­han­muu­ton ai­heut­ta­mis­ta va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta, jotta niihin voidaan puuttua

18.06.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Viisi va­lit­tua on mai­nos­mai­nen fa­ni­vi­deo edel­li­sen hal­li­tuk­sem­me nais­joh­ta­jis­ta: "Nämä naiset ovat 'an­sain­neet' do­ku­men­tin ihai­le­van koh­te­lun juuri sen vuoksi, että he ovat nuo­reh­ko­ja naisia"

10.06.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van tun­net­tuus laa­je­nee – Suo­mes­sa his­to­rial­li­ses­ti hyl­jek­sit­ty niin sanottu gen­re-elo­ku­va al­kaa­kin osoit­tau­tua hyväksi ka­na­vak­si maail­mal­le

03.06.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Koulun ja ter­vey­den­huol­lon krii­sien takana ovat uu­dis­tuk­set, joiden teh­tai­li­joil­ta puuttuu kos­ke­tus arkeen

27.05.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Huo­ma­sit­ko, miten kan­sain­vä­lis­tä poikien päivää juh­lis­tet­tiin? En ih­met­te­le, jos et huo­man­nut

20.05.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Eu­ro­vii­su­hum­pu­tuk­seen heit­täy­ty­nees­tä kir­kos­ta on tullut kar­ne­vaa­li­ko­ju huo­mio­ta­lou­den mark­ki­na­to­ril­la

13.05.2023 30

Kaleva

Tero Vainio

Alus­ta­ta­lou­del­la on omat sään­tön­sä – di­gi­taa­lis­ten alus­to­jen, sähkö- ja ää­ni­kir­jo­jen tar­joa­jien an­sain­ta­lo­giik­ka antaa te­ki­jöil­le mur­to-osia siitä, mikä on käy­tän­tö pai­net­tu­jen kir­jo­jen koh­dal­la

06.05.2023 20

Kaleva

Tero Vainio

Median hur­maan­tu­mi­ses­ta On­ly­fan­siin voisi pää­tel­lä, että por­nol­la nuoren naisen ura urkenee

29.04.2023 9

Kaleva

Tero Vainio

So­siaa­li­nen media on tei­ni-ikäis­ten mie­len­ter­veys­epi­de­mian takana – on ir­vo­kas­ta, ettei kän­ny­köi­tä voi Suo­mes­sa kieltää kou­lu­tun­tien aikana

22.04.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

Me­nem­me­kö kohti hy­vän­te­ke­väi­syy­syh­teis­kun­taa?

15.04.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

Te­ko­älyn ne­rok­kain juoni ihmisen pään menoksi

07.04.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Tois­tu­vas­ti muiden kimp­puun käyvän ihmisen vapaana kul­ke­mi­nen kertoo siitä, että vä­ki­val­ta on suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan sokea piste

01.04.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

Krii­ti­kon murs­ka-ar­vos­te­lu Kiira Korven ru­no­teok­ses­ta kääntyi lopulta itseään vastaan

25.03.2023 8

Kaleva

Tero Vainio

Mikä täs­tä­kin pitäisi aja­tel­la – kyllä asian­tun­ti­ja se­lit­tää, kun media taas kerran kysyy

18.03.2023 3

Kaleva

Tero Vainio

Lauri Taneli Las­si­lan nä­ke­myk­siä na­tio­na­lis­mis­ta voi syyttää kär­jis­tä­mi­ses­tä, mutta toi­saal­ta hän nostaa esiin ky­sy­myk­siä, joihin juuri kukaan ei ole toh­ti­nut tarttua

11.03.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Ny­ky­ih­mis­tä vaivaa put­ki­nä­köi­syys, joka saa nä­ke­mään kirjat ja elo­ku­vat­kin louk­kauk­si­na omaa vii­te­ryh­mää kohtaan

04.03.2023 4

Kaleva

Tero Vainio

Ko­raa­nin polttoa tai pi­la­ku­vien piir­tä­mis­tä Er­do­ga­nis­ta voi pitää epä­vii­saa­na, mutta sa­nan­va­pau­teen kuu­lu­vat ris­ti­rii­dat

04.02.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Su­ku­puo­len mää­rit­te­lys­tä on tullut myös Suo­mes­sa po­liit­ti­nen kysymys

21.01.2023 5

Kaleva

Tero Vainio

Elo­ku­van­te­koa ää­ri­ra­joil­la – näh­tä­väk­si jää saako Francis Ford Coppola in­to­hi­mo­pro­jek­tin­sa val­miik­si ja jos saa, onko luvassa Kum­mi­se­dän kal­tai­nen mes­ta­ri­teos vaiko uusi floppi

14.01.2023 10

Kaleva

Tero Vainio

Naisten ja vä­hem­mis­tö­jen nousu näkyy viih­de­teol­li­suu­des­sa usein kaa­va­mai­se­na ja saar­naa­va­na otteena

07.01.2023 6

Kaleva

Tero Vainio

Hal­li­tus­tam­me on moi­tit­tu huo­nos­ta va­rau­tu­mi­ses­ta krii­siin – Poik­keuk­sen tekee il­mas­ton­muu­tos, siihen va­rau­tu­mi­nen on kiih­key­des­sään saanut epä­ra­tio­naa­li­sia piir­tei­tä

31.12.2022 8

Kaleva

Tero Vainio

4e67fce1b4b076bb8cc4210a6bd0f481