Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fjord Motorpark inviterte 14.5 bebuarane på Fjellstad til informasjonsmøte vedr. deira ønskje om å få motorsportanlegg rett ved Fjellstad. Her blei det frå underteikna etterspurt kor saka no ligg hos politikarane i kommunen.

Politikarane har fått lagt fram ei konsekvensutgreiing om motorsportanlegget . Denne har ti punkt som har blir vurdert og gitt positiv eller negativ vurdering . Her skal eg kort seia kva utgreiinga seier om kvart punkt, og korleis vurderinga er i form av positiv/negativ score.

* Naturmangfald: Arealbeslag og nedbygging av det lokale naturmangfaldet (m.a kystlynghei). Dette blir vurdert til å vera ein vesentleg negativ konsekvens. Score : - 3.

* Friluftsliv: Negative verknader for friluftsliv innanfor og i nærleiken av motorparken, m.a pga støy og arealbeslag . Score : -1.

*Landskap: Bygging av motorparken vil føra til at ein gjer inngrep i større områder med lynghei- og myrlandskap. Score : -1.

* Kulturminne og kulturmiljø: Her er ingen kjende konsekvensar. Score : 0.

* Naturressursar: Tap av relativt store skogsområder med middels og høg bonitet. Score : -1

* Teknisk infrastruktur: Ikkje tilgang på god infrastruktur. Paddevegen ( ein dårleg grusveg) går gjennom området . Score : - 1.

* Nærmiljø og stadutvikling: 500 m. til det næraste bustadfeltet (Fjellstad), og 300 m. til prosjektert bustadfelt. Dette vil truleg medføre støy til desse felta. Vidare er det 2 km. til sentrum. Score : -2.

* Karbonrike areal: anlegget ligg i område som består av myrområde og skogsområde med dels høg bonitet. Score : -2

* Næringsliv og sysselsetting: Positivt for sysselsetting og næringsliv i området. Score : 1.

* Strandsone: Ikkje aktuelt.

Når ein legg saman og trekkjer frå her, gir dette ein samla score på -10, altså ei klar negativ vurdering og tilråding.

Formannskapet hadde i møte 29.4 saka «Kommuneplan for Sveio – Forslag til endringar i plankart» til handsaming. Her har formannskapet samrøsystes tatt motorsportanlegget inn i arealdelen. Her har formannskapet hoppa bukk over ei heilt klar negativ tilråding og vurdering i konsekvensutgreiinga, og kun vektlagt det eine positive : næringsliv og sysselsetting.

Andre Mundal Haukås, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Linn Therese Erve , Jarle Jacobsen, Monica Vandaskog Valen, Asle Georg Halleraker og John Kristian Økland: Med dette har de sett næringsliv og sysselsetting framføre folkehelse, mange folk sitt nærmiljø og bevaring av naturmangfald.

Til no har politikarane sete ganske så rolig i båten når det gjeld denne saka. No har ordførar Mundal tona flagg i saka, og det forventar eg også frå dei andre 24 som skal avgjera saka. Til no har det politiske miljøet sete urovekkjande stille i båten når det gjeld denne saka.

Godtfolk. Fjord Motorpark vil ha denne parken og køyrer sjølvsagt fram si sak. Dei blir aldri motstandarane av anlegget einige med. Eventuell lokalisering av anlegget til andre plassar i kommunen er og ei avsporing som ein ikkje må bruka krefter på . Men det du kan gjera er å følgja med på møteplanen til kommunen, og stilla opp på gruppemøta til partiet ditt. Det er her og i anna kontakt med dei folkevalgde ein kan påverka.

Og husk at det er inga skam å snu.

Fjord Motorpark inviterte 14.5 bebuarane på Fjellstad til informasjonsmøte vedr. deira ønskje om å få motorsportanlegg rett ved Fjellstad. Her blei det frå underteikna etterspurt kor saka no ligg hos politikarane i kommunen.

Politikarane har fått lagt fram ei konsekvensutgreiing om motorsportanlegget . Denne har ti punkt som har blir vurdert og gitt positiv eller negativ vurdering . Her skal eg kort seia kva utgreiinga seier om kvart punkt, og korleis vurderinga er i form av positiv/negativ score.

* Naturmangfald: Arealbeslag og nedbygging av det lokale naturmangfaldet (m.a kystlynghei). Dette blir vurdert til å vera ein vesentleg negativ konsekvens. Score : - 3.

* Friluftsliv: Negative verknader for friluftsliv innanfor og i nærleiken av motorparken, m.a pga støy og arealbeslag . Score : -1.

*Landskap: Bygging av motorparken vil føra til at ein gjer inngrep i større områder med lynghei- og myrlandskap. Score : -1.

* Kulturminne og kulturmiljø: Her er ingen kjende konsekvensar. Score : 0.

* Naturressursar: Tap av relativt store skogsområder med middels og høg bonitet. Score : -1

* Teknisk infrastruktur: Ikkje tilgang på god infrastruktur. Paddevegen ( ein dårleg grusveg) går gjennom området . Score : - 1.

* Nærmiljø og stadutvikling: 500 m. til det næraste bustadfeltet (Fjellstad), og 300 m. til prosjektert bustadfelt. Dette vil truleg medføre støy til desse felta. Vidare er det 2 km. til sentrum. Score : -2.

* Karbonrike areal: anlegget ligg i område som består av myrområde og skogsområde med dels høg bonitet. Score : -2

* Næringsliv og sysselsetting: Positivt for sysselsetting og næringsliv i området. Score : 1.

* Strandsone: Ikkje aktuelt.

Når ein legg saman og trekkjer frå her, gir dette ein samla score på -10, altså ei klar negativ vurdering og tilråding.

Formannskapet hadde i møte 29.4 saka «Kommuneplan for Sveio – Forslag til endringar i plankart» til handsaming. Her har formannskapet samrøsystes tatt motorsportanlegget inn i arealdelen. Her har formannskapet hoppa bukk over ei heilt klar negativ tilråding og vurdering i konsekvensutgreiinga, og kun vektlagt det eine positive : næringsliv og sysselsetting.

Andre Mundal Haukås, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Linn Therese Erve , Jarle Jacobsen, Monica Vandaskog Valen, Asle Georg Halleraker og John Kristian Økland: Med dette har de sett næringsliv og sysselsetting framføre folkehelse, mange folk sitt nærmiljø og bevaring av naturmangfald.

Til no har politikarane sete ganske så rolig i båten når det gjeld denne saka. No har ordførar Mundal tona flagg i saka, og det forventar eg også frå dei andre 24 som skal avgjera saka. Til no har det politiske miljøet sete urovekkjande stille i båten når det gjeld denne saka.

Godtfolk. Fjord Motorpark vil ha denne parken og køyrer sjølvsagt fram si sak. Dei blir aldri motstandarane av anlegget einige med. Eventuell lokalisering av anlegget til andre plassar i kommunen er og ei avsporing som ein ikkje må bruka krefter på . Men det du kan gjera er å følgja med på møteplanen til kommunen, og stilla opp på gruppemøta til partiet ditt. Det er her og i anna kontakt med dei folkevalgde ein kan påverka.

Og husk at det er inga skam å snu.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Nei til etablering av Fjord Motorpark ved Fjellstad - Arne Tveit Katla
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nei til etablering av Fjord Motorpark ved Fjellstad

24 0
22.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fjord Motorpark inviterte 14.5 bebuarane på Fjellstad til informasjonsmøte vedr. deira ønskje om å få motorsportanlegg rett ved Fjellstad. Her blei det frå underteikna etterspurt kor saka no ligg hos politikarane i kommunen.

Politikarane har fått lagt fram ei konsekvensutgreiing om motorsportanlegget . Denne har ti punkt som har blir vurdert og gitt positiv eller negativ vurdering . Her skal eg kort seia kva utgreiinga seier om kvart punkt, og korleis vurderinga er i form av positiv/negativ score.

* Naturmangfald: Arealbeslag og nedbygging av det lokale naturmangfaldet (m.a kystlynghei). Dette blir vurdert til å vera ein vesentleg negativ konsekvens. Score : - 3.

* Friluftsliv: Negative verknader for friluftsliv innanfor og i nærleiken av motorparken, m.a pga støy og arealbeslag . Score : -1.

*Landskap: Bygging av motorparken vil føra til at ein gjer inngrep i større områder med lynghei- og myrlandskap. Score : -1.

* Kulturminne og kulturmiljø: Her er ingen kjende konsekvensar. Score : 0.

* Naturressursar: Tap av relativt store skogsområder med middels og høg bonitet. Score : -1

* Teknisk infrastruktur: Ikkje tilgang på god infrastruktur. Paddevegen ( ein dårleg grusveg) går gjennom området . Score : - 1.

* Nærmiljø og stadutvikling: 500 m. til det næraste bustadfeltet (Fjellstad), og 300 m. til prosjektert bustadfelt. Dette vil truleg medføre støy til desse felta. Vidare er det 2 km. til sentrum. Score : -2.

* Karbonrike areal: anlegget ligg i område som består av myrområde og........

© Haugesunds Avis


Get it on Google Play