Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Mil - letler (BM) Genel Kurulu herkes için sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlayacak "güvenli, emniyetli ve güvenilir" yapay zekâ (YZ) sistemlerinin desteklenmesine ilişkin, dönüm noktası niteliğinde bir kararı kabul etti.

ABD li - derliğindeki bir karar taslağını, 21 Mart 2024 tarihinde oylama olmadan kabul eden meclis, aynı zamanda yapay zekâ - nın tasarımı, geliştirilmesi, konuşlandı - rılması ve kullanımında insan haklarına saygı gösterilmesi, korunması ve destek - lenmesinin altını çizdi. Metin, Türkiye’nin de içinde bulun - duğu 120’den fazla üye devlet tarafın - dan ortak sponsorlukla destekleniyor. Bu durum yapay zekâya ilişkin ilk kü - resel karar olması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bağlayıcı olmasa da bu karar aynı zamanda gizlilik politi - kalarının güçlendirilmesini ve verilerin korunmasını da savunuyor. Karar, diğer zararların yanısıra demokratik süreçle - ri bozabileceği, milyonlarca işi ortadan kaldırabileceği veya savaşta rol oynaya - bileceği endişeleri arasında, dünya gene - lindeki hükümetlerin yapay zekânın ge - lişimini etkilemeye yönelik önemli bir girişim olarak kabul ediliyor. BM Yapay Zekâ Danışma Kurulu’nun geçtiğimiz sene sonunda yayınladığı “İnsanlık İçin Yapay Zekâyı Yönetmek” başlıklı ara raporunda da, bu hafta alı - nan kararın öncü ibareleri yer alıyordu.

O raporda öne çıkan ve yeni küresel ya - pay zekâ yönetişim kurumlarının oluşu - muna rehberlik etmesi gereken ilkeler, kapsayıcılık, kamu yararı, veri yönetimi - nin merkeziliği, evrensel, çok paydaşlı ve uluslararası hukuk normlarına dayandı - rılması olarak tanımlanmıştı. Bu çalışmalar bana bilim kurgu yaza - rı Isaac Asimov’un üç robot yasasını da anımsatıyor. Asimov'un "Robot Yasala - rı"na göre, bir robotun yapabileceği her şeyin ilk kuralı, insanlara zarar verme - mesidir.

İkinci kural, bir insanın emirle - rine itaat etmesidir, ancak bu emir insa - nın zarar görmesine neden olmamalıdır. Üçüncü ve son kural ise, bir robotun ken - di varlığını korumasıdır, ancak bu kural, birinci ve ikinci kuralları ihlal etmeme - lidir. Asimov, sonradan "Sıfırıncı Yasa" adını verdiği, hepsinden öncelikli bir ya - sa daha eklemiştir: Bir robot, insanlığa zarar veremez ya da insanlığın zarar gör - mesine izin veremez!

Bu yasaları da doğrularcasına BM meclisinin karar onayı sonrasında yap - tığı açıklamada, tüm üye devletlere ve paydaşlara "uluslararası insan hakla - rı hukukuna uygun olarak çalıştırılma - sı mümkün olmayan veya insan hakla - rından yararlanma konusunda aşırı risk oluşturan yapay zekâ sistemlerinin kul - lanımından kaçınmaya veya bunları kul - lanmayı durdurmaya" çağrıda bulundu.

Yapay zekâ bizi değil, biz onu yönetelim!

Kararın kabulünden önde konuşan ABD Büyükelçisi ve BM Daimi Temsil - cisi Linda Thomas-Greenfield’in tespit - leri alınan karar kadar kıymetliydi. Ül - keler arasındaki ve içindeki teknolojik gelişmenin farklı seviyelerini ve geliş - mekte olan ülkelerin inovasyonların hı - zına ayak uydurma konusunda zorluk - larla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun "bizi yönetme - sine izin vermek yerine bu teknolojiyi yönetme" fırsatı ve sorumluluğunun al - tını çizerken "Öyleyse yapay zekanın in - sanlık, onur, emniyet, insan hakları ve temel özgürlükler merceğinden yara - tılıp, kullanılacağını yeniden teyit ede - lim. Uluslar içindeki ve arasındaki diji - tal uçurumu kapatmaya ve bu teknolojiyi sürdürülebilir kalkınma etrafında ortak öncelikleri ilerletmek için kullanmaya kararlı olalım” cümleleri önemliydi.

Bu kararda dile getirilen prensiplerin uygulanması ve bu hedeflere ulaşılması için uluslararası iş birliği ve koordinasyo - nun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu teknoloji hayatımızın içine entegre oldukça yeni robot yasaları üretecek ve sürekli gelişim içinde bunu deneyimle - yeceğiz. Bu açıdan gelecekle şimdiden bütünleşik olmayı önemsiyorum. Güzel bir gelecek için…

QOSHE - Yapay zekâ için tarihi karar - İskender Ada
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yapay zekâ için tarihi karar

24 0
25.03.2024

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Mil - letler (BM) Genel Kurulu herkes için sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlayacak "güvenli, emniyetli ve güvenilir" yapay zekâ (YZ) sistemlerinin desteklenmesine ilişkin, dönüm noktası niteliğinde bir kararı kabul etti.

ABD li - derliğindeki bir karar taslağını, 21 Mart 2024 tarihinde oylama olmadan kabul eden meclis, aynı zamanda yapay zekâ - nın tasarımı, geliştirilmesi, konuşlandı - rılması ve kullanımında insan haklarına saygı gösterilmesi, korunması ve destek - lenmesinin altını çizdi. Metin, Türkiye’nin de içinde bulun - duğu 120’den fazla üye devlet tarafın - dan ortak sponsorlukla destekleniyor. Bu durum yapay zekâya ilişkin ilk kü - resel karar olması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bağlayıcı olmasa da bu karar aynı zamanda gizlilik politi - kalarının güçlendirilmesini ve verilerin korunmasını da savunuyor. Karar, diğer zararların yanısıra demokratik süreçle - ri bozabileceği, milyonlarca işi ortadan kaldırabileceği veya savaşta rol oynaya - bileceği endişeleri arasında, dünya gene - lindeki hükümetlerin yapay zekânın ge - lişimini etkilemeye yönelik önemli bir girişim olarak kabul ediliyor. BM Yapay Zekâ Danışma Kurulu’nun geçtiğimiz sene sonunda yayınladığı “İnsanlık İçin Yapay Zekâyı Yönetmek” başlıklı ara raporunda da, bu hafta........

© Dünya


Get it on Google Play