Bu hafta sizlerle Türkiye’de ilk defa ya­pılmış olan 2023 Çalışan Deneyimi Raporu’nu paylaşacağım (Kaynak https://moodivation.net/wp-content/up­loads/2024/01/moodivation-turkiye-cali­san-deneyimi-arastirmasi.pdf)

Çalışan Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı ile ilgili önceki haftalarda yazılar yazarak, de­neyim ve bağlılık arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele almıştım. Çalışan deneyimi, bir kişinin iş yaşamı boyunca yaşadığı etki­leşimleri, algıları ve duygularını kapsayan bir kavramdır. Bu kavram, işe alım sürecin­den başlayarak tüm çalışma sürecini hatta işten çıkış ve sonrasını da kapsar. Çalışan bağlılığı, bireyin işine, ekibine ve organizas­yonuna duyduğu psikolojik bağlılığı ifade eder. Bu bağlılık, iş yerinde meydana gelen olaylardan etkilenen ve sürekli değişebilen bir zihinsel durumu içerir. (Kaynak: Gallup)

2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştırma­sına göre, çalışanların %22'si kopuk, %62'si bağsız, ve sadece %16'sı bağlı hissediyor. Kü­resel ölçekteki araştırmalara göre ise bağlılık oranı %23 seviyesinde. En iyi uygulamalara sahip şirketlerde bu oran %72'ye çıkabiliyor. (Kaynak: Gallup)

e-NPS, (Employee Net Promoter Score) çalışanların kurumlarını başkalarına tavsiye etme oranını ifade ediyor. Çalışanlara sorul­duğunda zaman zaman işyerinden memnu­num cevabı alırken, başkalarına tavsiye etme durumuna geldiğinde ise tavsiye etmiyorum cevabı ile karşılaşabiliyoruz. Bunun temel sebebinin kişisel değerlendirmeler (işyeri / ev uzaklığı, işin şekli, yönetici tutumu vb) ol­duğunu düşünüyorum.

e- NPS skoru küresel olarak -100 ile +100 arasında bir skala üzerinde ifade ediliyor, pozitif değerler tavsiye olasılığını, negatif değerler ise düşük tavsiye olasılığını gös­teriyor. Gallup verilerine göre, dünya gene­linde çalışanların işyerlerini tavsiye skoru +32 olarak ölçülmüştür. Ancak, Türkiye’de yapılan araştırmada çalışan net tavsiye skoru (e-NPS) dünya genelini yansıtmak­tan oldukça uzak bir sonuç vermiş; -10 ola­rak kaydedilmiştir. Araştırma sonucunun -10 çıkması, genel memnuniyetsizlik sevi­yelerini yansıtmakla birlikte, detaya indi­ğimizde çok çarpıcı bir veri ile de karşılaşı­yoruz. Özellikle erkek katılımcıların e-NPS skoru -2 iken, kadın katılımcıların skoru­nun -16'lara kadar düşmesi önemli bir farkı gösteriyor.

Sektörlere göre e-NPS sonuçlara bakıldığında;

- Enerji +15

-Teknoloji -5

- Otomotiv -10

- Bankacılık ve Finans -19

- İlaç ve Sağlık -23

- Üretim -23

- Perakende -31

- Anketin ana başlıklarına baktığımızda

- Adalet (Çalıştığım yerde herkese her za­man adil davranılır) %43

-Takdir (İşyerimde yaptığım katkılar tak­dir görür) %55

- Anlam (Yaptığım İşimi anlamlı buluyo­rum) %73

Bu sonuçları değerlendirdiğimizde, çalı­şanlar adil bir ortamda çalışmak, yaptıkları iş ve davranışları ile ilgili takdir edilmek ve anlamlı işler yapmak istiyorlar.

2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştır­ması'na göre çalışanların %57’si kendini çalıştığı kuruma ait hissediyor. Bunun ya­nı sıra ise çalışanların %44’ü önümüzde­ki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.” Araştırmanın önemli bulgularından biri, katılımcıların iş değiştirme eğilimleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Ankete katılan­ların sadece %56'sı, 'Çalıştığım kurumda önümüzdeki en az 12 ay boyunca kalmayı istiyorum' ifadesine katılıyor veya kesin­likle katılıyor. Bu durum, ankete katılan ça­lışanların %44'ünün her an iş değiştirmeye hazır olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, kadın çalışanlarda %47 oranından biraz da­ha yüksekken, erkek çalışanlarda %39 ora­nındadır. Ancak yaş gruplarına yönelik ya­pılan analiz, genç çalışanlar arasında artan bir memnuniyetsizliği ortaya koymaktadır. 35 yaş altındaki çalışanlarda işten ayrılma riski %55'e kadar yükselmektedir.

2023 yılında da sıkça konuştuğumuz, 2024 yılı ve sonraki yıllarda da önemini art­tırarak devam edecek en önemli konu, çalı­şanları elde tutmak, yani bağlılığını sağla­mak. Özellikle yılın bu dönemi ücret yeni­lemelerinin yapıldığı, performans ve hedef sistemlerinin tebliğ edildiği son derece kri­tik bir dönem. Tam da bu dönemde ‘’çalışan­ların bağlılığını sağlamak için neler yapma­lıyız’’ sorusunu bir kez daha sormak gerek­tiğine inanıyorum.

QOSHE - Çalışan deneyimi - Ebru Demir Koçak
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çalışan deneyimi

19 1
03.02.2024

Bu hafta sizlerle Türkiye’de ilk defa ya­pılmış olan 2023 Çalışan Deneyimi Raporu’nu paylaşacağım (Kaynak https://moodivation.net/wp-content/up­loads/2024/01/moodivation-turkiye-cali­san-deneyimi-arastirmasi.pdf)

Çalışan Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı ile ilgili önceki haftalarda yazılar yazarak, de­neyim ve bağlılık arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele almıştım. Çalışan deneyimi, bir kişinin iş yaşamı boyunca yaşadığı etki­leşimleri, algıları ve duygularını kapsayan bir kavramdır. Bu kavram, işe alım sürecin­den başlayarak tüm çalışma sürecini hatta işten çıkış ve sonrasını da kapsar. Çalışan bağlılığı, bireyin işine, ekibine ve organizas­yonuna duyduğu psikolojik bağlılığı ifade eder. Bu bağlılık, iş yerinde meydana gelen olaylardan etkilenen ve sürekli değişebilen bir zihinsel durumu içerir. (Kaynak: Gallup)

2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştırma­sına göre, çalışanların "'si kopuk, b'si bağsız, ve sadece 'sı bağlı hissediyor. Kü­resel ölçekteki araştırmalara göre ise bağlılık oranı # seviyesinde. En iyi uygulamalara sahip şirketlerde bu oran r'ye çıkabiliyor. (Kaynak: Gallup)

e-NPS, (Employee Net Promoter Score) çalışanların kurumlarını başkalarına tavsiye etme oranını ifade ediyor. Çalışanlara sorul­duğunda zaman zaman işyerinden memnu­num cevabı alırken, başkalarına tavsiye etme durumuna geldiğinde ise tavsiye etmiyorum cevabı ile karşılaşabiliyoruz. Bunun temel sebebinin........

© Dünya


Get it on Google Play