We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

For barnas skyld, tenk på mor

1 0 350
13.07.2018

Den siste uken før Stortinget tok sommerferie ble det, med unntak av KrFs stemmer, enstemmig vedtatt å dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far. Dette er nå lovfestet og ble gjort gjeldende fra 1. juli. Av de 46 ukene som står til rådighet, får mor og far 15 uker hver som ikke kan overføres til den andre, og 16 uker sammen til fri disposisjon. Med lik deling får hver forelder da 23 uker. Med alle fellesukene lagt til den ene, kan far eller mor få 31 uker.

Far er i dag en aktiv deltager i barnas liv, og dette er en positiv utvikling det må legges til rette for, heter det i begrunnelsen for de nye reglene. Men å likestille mor og far i barnets første leveår er å overse at deres situasjon dette året er grunnleggende forskjellig.

Kvinnesaksforkjemper og tidligere SV-politiker Toril Skard viser til boken Juks og juss (1975) i en kronikk om likestillingsloven i Klassekampen 12. juni. I denne boken påpeker kvinnelige jurister viktigheten av å skille mellom forhold der menn og kvinner stiller likt og følgelig skal behandles likt, og forhold der situasjonen er ulik og de derfor skal behandles ulikt – som ved en fødsel og i den etterfølgende ammeperioden. Lik behandling vil da føre til forskjellsbehandling og falle uheldig ut for kvinnen. Med like permisjonsrettigheter blir nå mors særegne situasjon oversett. Hvordan er det mulig?

Oversett er også at fedre, ifølge arbeidsmiljøloven, har rett til to uker omsorgspermisjon etter fødsel, og mange med full lønn, blant annet ansatte i staten og bedrifter tilknyttet Virke. For mor, derimot, inngår disse to første ukene i hennes øremerkede kvote. Altså har far nå rett til lengre samlet permisjon enn mor.

De nye reglene er en........

© Morgenbladet