We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI (4)

6 1 1
08.07.2022

Bitlis'teki Rus Konsolosunun Raporu!
Bitlis'teki Rus Konsolosu tarafından, İstanbul'daki Rus Büyükelçisine gönderilen 24 Aralık 1912 tarih 63 No.lu Rapordan da, Doğu Anadolu'daki hadiselerin gelişmesinde, Ermenilerin büyük payı olduğu anlaşılmaktadır: “Tabiî, Balkan Savaşı'nın yalnız Bitlis Müslümanlarına, Slav veya umum Hıristiyanlara karşı değil, belki bütün dünyaya karşı bir infial yarattığı ve Ermenileri heyecana getirerek, onlarda daha mesut ve daha aydın bir istikbal ümitleri ve Türk hâkimiyetinden kurtulmak fikirleri uyandırmış bulunduğu da red ve inkâr olunamaz. Binaenaleyh, tarafların umumî efkârının bu hâlde bulunması ve hususiyle, Rusya'nın Van, Bitlis, Erzurum'u işgal edeceği hakkında Ermenilerin yaydıkları haberler neticesi olarak, en ufak sebeplerle, işin alevlenmesine meydan verebilir ve bu suretle husule gelmesi mümkün olan umumî bir Ermeni-Müslüman çarpışmasında, Ermeniler Balkan mağlûbiyetinin fidyesi olabilirler. Bu, Ermeni-Müslüman düşmanlığı, en ziyade Londra barış müzakerelerinden önce, Bulgarların İstanbul'a girmek üzere bulunduklarına dair haberlerin geldiği sıralarda son dereceyi bulmuştu. Söylediklerine göre, pazarda, İstanbul'dan çekilen telgrafnameleri okuyan Müslümanlar, Hıristiyanlara karşı olan infial ve hiddetlerini güçlükle zapt edebiliyorlardı. Ermenilerde ise, bunun büsbütün aksi bir hâl görülebiliyordu. Bana bildirdiklerine göre, Ermeniler geceleri evlerinde müzakerelerde bulunmakta ve Bitlis Müslümanlarının ev ve topraklarını kendi aralarında taksim eylemekte idiler. Zira, Ermenilerin intizar ettikleri Rus askerlerinin gelmesi üzerine, Müslümanlar emvâl-i gayr-i menkullerini terk ederek güneye doğru çekileceklerdi. Ermeni umumî efkârının yukarıda izah olunduğu hâle gelmesinde, Taşnaksutyon Cemiyeti'nin faaliyetinin büyük dahli vardır. Adı geçen Cemiyet, Ermenilerle Müslümanlar arasında silâhlı kavga çıkarmaya ve Ermeniler için vilâyet dahilinde meydana gelecek felâketli hâlin neticesi olarak, Rusya müdahalesini ve memleketin Rus askeri tarafından işgalini dâvet eylemeğe inatla çalışmaktadır” (Celâl Bayar, “Ben de Yazdım”, Cilt II, s. 593).
Görüldüğü gibi dürüst bir Rus konsolosu, olayların arka plânını bu kadar açık bir şekilde ortaya koymaktadır!
Doğan Avcıoğlu'nun Değerlendirmesi:
Doğan Avcıoğlu, Ermeni terörünün nedenleri konusunda şu bilgileri veriyor:
“Ermeni ihtilâlcilerinin amacı, Bulgaristan olaylarının da kanıtladığı üzere, Türklerin Hıristiyan kırımı yaptığını iddia ederek, Berlin Antlaşmasının öngördüğü Ermeni........

© Yeşilgiresun


Get it on Google Play