We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SAHİH İSLAM Uygulama dönemleri kavramları ve temsilcileri

7 2 14
05.01.2019

Vahiy dönemi
Hazreti Peygamber’in dini tebliği; 13’ü Mekke ve 10’u da Medine döneminde olmak üzere 23 sene sürdü. Bu zaman zarfında o, iman, ibadet, ahlak, ahiret âlemi ve geçmiş ümmetlere ait birçok bilgi ile dinin emir ve yasaklarını, Müslümanlara ve bütün insanlara bildirmekle yükümlü kılındı. Ayet-i kerimelerde açıklandığı şekilde onun tebliğ ve beyan/açıklama görevleri bulunuyordu:
(Ey Peygamberim!) Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu (imana gelmedikleri sürece) hidayete erdirmez. (Mâide,67)
Biz, o Peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Resulüm, insanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’ân’ı indirdik. (Nahl,44)
Buna göre Hazreti Peygamber bu şerefli görevi, başta Kur’ân-ı kerim olmak üzere İslam dini’nin bütün rukün ve esaslarını 23 yıllık bir zaman diliminde bazen soru üzerine, bazen de vahiy ve ilhama dayanan hadislerle açıkladı. Böylece İslam, tebliğ ve beyan yönüyle kemal bulmuş ve tamamlanmış oldu (Maide, 3). Yüz binin üzerinde sahabe-i kiram, İslam’ın kitabı Kurân-ı kerimi ve onun doğru anlaşılmasını sağlayan hadisleri baş tacı yaparak dine hizmete devam ettiler.
Selef-i Salihin
Selef-i Salihin, eshâb-ı kiram, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn nesillerini kapsayan bir kavramdır. Bu nesiller, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle övülmüşlerdir. Şöyle ki:
Muhacir ve Ensar’dan İslam’a ilk girenlerin önde gelenleri ve iyi amellerle onlara uyan mü’minler (var ya), Allah onlardan râzı olmuştur. Onlar da Allah’dan râzı olmuşlardır. Allah, onlara (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedî olarak kalacaklardır. İşte bu, en büyük saadettir. (Tevbe,100)
Siz ümmetlerin en hayırlı olanlarısınız (Âl-i İmrân,110)
Sahabe-i kiramın hepsi cennetle müjdelenmiştir:
Sizden fetihten önce (Allah yolunda) infak eden (harcayan) ve savaşan kimse ile fetihten sonra infak edip savaşan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah her birine cennet vaadeder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. (Hadid,10)
Eshabım (gökteki) yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti (doğru yolu) bulursunuz. (Beyhakî, el-Medhal, s.164; Kenzu’l-ummâl, H. No. 1002)
Sahabe-i kiramın hepsi aynı derecede değillerdi.
Üstünlük dereceleri şöyledir:
Daha hayatta iken Cennetle müjdelenen Aşere-i Mübeşşere (10 kişi), ilk sırada yer almaktadır. Sonra sırasıyla Eshâb-ı Bedr (313 kişi), Eshab-ı Uhud (700 kişi) ve Bey’at-ı Rıdvân’da bulunanlardır (1.400 kişi).
Selef-i Salihin’in hepsi ile ilgili hadis de şöyledir:
İnsanların en hayırlısı benim asrım(daki esha­bım)dır; sonra, onlara yakın olan (tâbiî)lar, sonra da onları izleyenler (tebe-ı tâbiîn)dir. (Buhârî, Şehâdât 9, Fedâilu’l-Ashâb 1, Rikâk 7, Eymân 27; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 214)
Eshab-ı kiram, vahiy döneminin bahtiyar ve kısmetli kişileriydi. Hazret-i Peygamber’in sohbetiyle kalpleri her türlü kötü ahlak kirlerinden temizlenmiş ve i’lâ-i kelimetüllah........

© Türkiye