We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Peçə, narkotik, terror, silah, saqqallı molla obrazları…

2 0 0
19.08.2021

İslam dünyasına tuşlanmış silahlar: Peçə, narkotik, terror, silah, saqqallı molla obrazları…
Yasəmən Qaraqoyunlu Baku

İslam bu deyil. Çağımızda İslam peçə, sarıq, sakkal, narkotik və silah obrazında təqdim edilir. Bu obraz, bu model XVIII əsrlərdən etibarən Batının yaratdığı İslam modelidir. İngiltərənin, ajan Lavrensinin yaratdığı obrazdır. İslam Hz.Məhəmməddir, Hz. Əlidir, İbn Sinadır, Fərabidir, N.Tusidir, Fizulidir, M.İqbaldır, Cəmaləddin Əfqanidir, Əli Bəy Hüseynzadədir, Maturidir, Qəzalidir, Yəsəvidir, Sufilərdir, dərvişlərdir. İslam Hənəfilik, Hənbəlilik, Malikilik, Şafeilik, Cəfərilik kimi böyük fiqh – hüquq ekollarıdır. Sultan Mahmud Qəznəvidir, Teymurdur, Osman Qazidir, Ənvər Paşadır, Tofiq Fikrətdir, Şah İsmayıldır, Nadir Avşardır, Səlahəddin Eyyubidir, Əlişir Nəvaidir. Böyük, unikal İslam Fəlsəfəsini və mədəniyyətini danmaqmı olar. Bu barədə Batının özündə minlərlə əsərlər yazılmışdır ki, sadəcə ikisini- Anri Korbin və Vil Dürantı oxumaq yetərlidir. İslam bir həyat tərzidir, yaşam biçimidir, dünyagörüş formasıdır. İslam bir sivilizasiyadır ki, sərhədləri İspaniyadan başlayaraq bütün Orta doğunu, Afrikanın, Avrasiyanın yarısını əhatə edir. Buralarda 2 milyard insanın ürəyi eyni inancla döyünür, eyni dünyagörüş və əqidə bu coğrafiyadakı ölkələri birləştirərək bir unikal, canlı, əxlaqlı mədəniyyət biçimi yaratmışdır. İslam bütün doğu mədəniyyətlərinin, tarixinin, dünyagörüşlərinin, müdriklərinin, ruhunun birikimidir, İslam adı altında sintezidir. Adəmdən başlanmış Məhəmmədə qədərki çağların, zamanın 124 min peyğəmbərinin, filosoflarının, mütəfəkkirlərinin fikir və təcrübələrinin birikimidir. Bütün bu təcrübələr insana söylər ki, Yaradanla Yaradılan vəhdətdədir. Yaradılanı sev, Yaradandan ötəri. İslam Orta doğu fəlsəfəsində və dünyagörüşündə dərin etki buraxmış Hermetik ekollarla toqquşma və sintez prosrsini tamamıadıqdan sonra Əl Bağdadinin də qeyd etdiyi kimi 72 qola ayrılaraq Fəlsəfə, Sufilik, Batinilik kimi cərəyanlarla daha da zənginləşmiş, dərinləşmişdir. İslam içində doğulmuş Sufi ekolları Yaradana duyulan aşkın min bir rəngini, çeşidliliyini ifadə edər.
İslamın Allahı İnsanın zahiri görüntüsündən çox, onun vicdanına və qəlbinə, əməllərinə, Allah, Təbiət, Cəmiyyət, Ailə qarşısındakı davranış, əxlaq və məsuliyyətinə baxaraq İnsanı dəyərləndirər. İslam İnsanı Şəriət, Təriqət, Mərifət, Həqiqət........

© Turkish Forum


Get it on Google Play