We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Artık kur farkları KDV'ye tabi

2 0 0
19.03.2019

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” Olduğu hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanunun 232 nci maddesi gereğince; fatura vermek ve fatura istemek ve almak mecburiyetinde olanlar belirtilmiş olup; kur farkları bakımından; fatura düzenleme tarihinden, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar satıcı lehine oluşan kur farkları için satıcı tarafından; satıcının aleyhine oluşan kur farkları için ise alıcı tarafından satıcıya fatura düzenlenmesi gerekeceği sonucuna varılmaktadır.

Kur farklarının hesaplanmasında ilgilinin borcunun kaydedildiği kur ile ödemenin yapıldığı günkü kur arasındaki farkın esas alınması gerekir.

Bedeli henüz tahsil edilmeyen döviz cinsinden satışlarda ise, yıl sonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları ilgili hesaplara durumuna göre gelir ya da gider unsuru olarak alınacak, ancak bunlar için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;1/1 inci maddesinde;

Hükme bağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 24/2 maddesinin madde metnine 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7161 Sayılı Kanunun 18. maddesi ile (c) bendine “fiyat farkı” ibaresi eklenmiş yürürlük tarihi de 18 Ocak 2018 olarak kanunlaşmıştır.

Yasal düzenlemeden önce Danıştay 4. Dairesi’nin ‘’kur........

© Sonsöz