Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skjedde 20.03.24 i Hovedutvalg for miljø og plansaker. Dette utvalget innstiller saker til Formannskapet som igjen oversender sine vedtak til kommunestyret. Nedenstående er et utdrag fra saksbehandlingen samt noen kommentarer fra Bryggetorgets Venner.

Sakene som Miljø og Plan behandlet var blant annet:

Kommunedirektørens redegjørelse om de økonomiske konsekvensene av enkelte av de forslagene som er presentert i media, for eksempel bryggetorg, omlegging av veien osv.

Kommunedirektørens dialog med fester/utbygger med tanke på at kommunen kjøper fester/utbygger ut av kontrakten, og hva det vil koste.

Kommunedirektøren bes forhandle om ny frist for å legge fram evt. en reguleringsplan.

Festeavtalen

I redegjørelsen fremkom at administrasjonen har ført forhandlinger med fester/utbygger hvor hensikten var at kommunen løser ut leietagerne fra avtalen. Noen utdrag fra redegjørelsen: Festeavtalen har en varighet til 2051, hvor festeavgiften er kr 67 704,- årlig. Ved utkjøp av fester fra avtalen på nåværende tidspunkt vil fester slippe å betale festeavgift de kommende 27 år.

Dette har en verdi på 27 x kr 67 704 = ca 1,8 millioner. I samtalene med fester har kommunen tilbudt et utkjøp på 3 millioner. Dette er ikke akseptert av fester.

Utviklingsavtalen

Det ble i 2020 inngått en utviklingsavtale mellom Carlsen Kvartalet AS og kommunen. Avtalen gjelder området mellom Bjerggata, Thaulows gate, Museumsgata og Sjøfronten. Formålet med avtalen er å regulere kommunens og festers sine rettigheter og plikter til regulering og utbygging av området. Avtalen er klausulert av at Carlsen Kvartalet AS i forkant av evt oppkjøp må få godkjent en egen betalt reguleringsplan i kommunestyret innen tre år. Avtalen har dermed ingen verdi i seg selv hvis fester ikke får godkjent sin reguleringsforslag i kommunestyret.

Til nå, pga politiske endringer og en sterkere motstand fra byens innbyggere mot privatisering samt et ønske om rekreasjonsområder, har det ikke vært mulig for fester å få aksept for sine planer om høyblokker på bryggekanten. Dessuten har kommunens egne undersøkelser blant befolkningen, avdekket at det er et flertall som ikke ønsker høye boligblokker på brygga, men en åpen sjøfront med evt kun lav bebyggelse.

I samtalene om mulig utkjøp fra avtalen, har fokuset derfor vært rettet mot å avbøte utbyggers merkostnader i forbindelse med mislykkede regulerings forslag.

Carlsen Kvartalet AS har opplyst at deres kostnader med reguleringsplaner er stipulert til 8 millioner 2 000 timer egeninnsats for to ulike forslag. Begge forslag er avvist av kommunestyret blant annet på grunn av byggehøyder, privatisering og manglende åpenhet.

Det første alternativet måtte Carlsen Kvartalet AS uansett ha gjennomført for egen kostnad. Som kompensasjon for opphør av utviklingsavtalen, mener kommunen at det er naturlig å ta deler av kostnaden for alternativ 2. Dersom en legger til grunn at begge alternativene kostet like mye og krevde lik innsats, vil alternativ 2 ha kostet 4 millioner og 1000 timer. Kommunen har i samtale med utbygger sagt seg villig til å dekke 2 - 3 millioner kroner som kompensasjon. Dette har utbygger ikke akseptert.

Forlengelse av utviklingsavtalen

I samtaler med kommunen har utbygger gitt uttrykk for at de vil forlenge utviklingsavtalen, for å kunne få vedtatt en reguleringsplan for området. Utbygger har vært tydelige på at de ikke vil utarbeide et nytt alternativ, men fremme et av de 2 alternativene som allerede er forkastet i kommunestyret. Da utbygger ikke skal utarbeide nytt forslag, har kommunen og utbygger blitt enige om at en forlengelse på 12 måneder fra politisk behandling av alternativ bruk av kvartalet med evt. bryggetorg, bryggepromenade, ny gjestebrygge, restauranter, street food hall, studenthybler og sjøfartsenter.

I et addendum til saken ble det bedt om en utredning om alternativ bruk innen utløpet av mai.

Kommunedirektørens vurdering

På bakgrunn av de samtaler som er ført med utbygger, er kommunedirektøren av den oppfatning at en forlengelse på 12 måneder er en tilfredsstillende ordning. Carlsen Kvartalet AS har i samtalene gitt uttrykk for at et utkjøp fra feste og utviklingsavtalen ikke er utenkelig, men har ikke godtatt de betingelser som kommunen har foreslått.

Kommunedirektørens tilbud har kun vært basert på hva som er antatt restverdi for festeavtalen og hva som kan være en forsvarlig kompensasjon for merarbeidet i forbindelse med regulerings prosessen. Hvilken verdi det har for kommunen å selv få råderett over kvartalet er for eksempel ikke vurdert.

Mye positivt så langt

Kommunedirektøren har fått i gang en dialog med utbygger. Avstanden mellom krav og tilbud er ikke stor. I stedet for å bruke tid og penger på uenighet er det mer å tjene på å komme til enighet. Carlsen Kvartalet AS kan som utbyggerselskap tjene penger på å bygge andre steder i kommunen. Sandefjord Kommune kan sikre seg råderett igjen over sin egen tomt og unngå privatisering. Kommunen kan deretter legge til rette for en utvikling av kvartalet som rekreasjonsområde, både for byens innbyggere og de tilreisende.

Det skjedde 20.03.24 i Hovedutvalg for miljø og plansaker. Dette utvalget innstiller saker til Formannskapet som igjen oversender sine vedtak til kommunestyret. Nedenstående er et utdrag fra saksbehandlingen samt noen kommentarer fra Bryggetorgets Venner.

Sakene som Miljø og Plan behandlet var blant annet:

Kommunedirektørens redegjørelse om de økonomiske konsekvensene av enkelte av de forslagene som er presentert i media, for eksempel bryggetorg, omlegging av veien osv.

Kommunedirektørens dialog med fester/utbygger med tanke på at kommunen kjøper fester/utbygger ut av kontrakten, og hva det vil koste.

Kommunedirektøren bes forhandle om ny frist for å legge fram evt. en reguleringsplan.

I redegjørelsen fremkom at administrasjonen har ført forhandlinger med fester/utbygger hvor hensikten var at kommunen løser ut leietagerne fra avtalen. Noen utdrag fra redegjørelsen: Festeavtalen har en varighet til 2051, hvor festeavgiften er kr 67 704,- årlig. Ved utkjøp av fester fra avtalen på nåværende tidspunkt vil fester slippe å betale festeavgift de kommende 27 år.

Dette har en verdi på 27 x kr 67 704 = ca 1,8 millioner. I samtalene med fester har kommunen tilbudt et utkjøp på 3 millioner. Dette er ikke akseptert av fester.

Det ble i 2020 inngått en utviklingsavtale mellom Carlsen Kvartalet AS og kommunen. Avtalen gjelder området mellom Bjerggata, Thaulows gate, Museumsgata og Sjøfronten. Formålet med avtalen er å regulere kommunens og festers sine rettigheter og plikter til regulering og utbygging av området. Avtalen er klausulert av at Carlsen Kvartalet AS i forkant av evt oppkjøp må få godkjent en egen betalt reguleringsplan i kommunestyret innen tre år. Avtalen har dermed ingen verdi i seg selv hvis fester ikke får godkjent sin reguleringsforslag i kommunestyret.

Til nå, pga politiske endringer og en sterkere motstand fra byens innbyggere mot privatisering samt et ønske om rekreasjonsområder, har det ikke vært mulig for fester å få aksept for sine planer om høyblokker på bryggekanten. Dessuten har kommunens egne undersøkelser blant befolkningen, avdekket at det er et flertall som ikke ønsker høye boligblokker på brygga, men en åpen sjøfront med evt kun lav bebyggelse.

I samtalene om mulig utkjøp fra avtalen, har fokuset derfor vært rettet mot å avbøte utbyggers merkostnader i forbindelse med mislykkede regulerings forslag.

Carlsen Kvartalet AS har opplyst at deres kostnader med reguleringsplaner er stipulert til 8 millioner 2 000 timer egeninnsats for to ulike forslag. Begge forslag er avvist av kommunestyret blant annet på grunn av byggehøyder, privatisering og manglende åpenhet.

Det første alternativet måtte Carlsen Kvartalet AS uansett ha gjennomført for egen kostnad. Som kompensasjon for opphør av utviklingsavtalen, mener kommunen at det er naturlig å ta deler av kostnaden for alternativ 2. Dersom en legger til grunn at begge alternativene kostet like mye og krevde lik innsats, vil alternativ 2 ha kostet 4 millioner og 1000 timer. Kommunen har i samtale med utbygger sagt seg villig til å dekke 2 - 3 millioner kroner som kompensasjon. Dette har utbygger ikke akseptert.

I samtaler med kommunen har utbygger gitt uttrykk for at de vil forlenge utviklingsavtalen, for å kunne få vedtatt en reguleringsplan for området. Utbygger har vært tydelige på at de ikke vil utarbeide et nytt alternativ, men fremme et av de 2 alternativene som allerede er forkastet i kommunestyret. Da utbygger ikke skal utarbeide nytt forslag, har kommunen og utbygger blitt enige om at en forlengelse på 12 måneder fra politisk behandling av alternativ bruk av kvartalet med evt. bryggetorg, bryggepromenade, ny gjestebrygge, restauranter, street food hall, studenthybler og sjøfartsenter.

I et addendum til saken ble det bedt om en utredning om alternativ bruk innen utløpet av mai.

På bakgrunn av de samtaler som er ført med utbygger, er kommunedirektøren av den oppfatning at en forlengelse på 12 måneder er en tilfredsstillende ordning. Carlsen Kvartalet AS har i samtalene gitt uttrykk for at et utkjøp fra feste og utviklingsavtalen ikke er utenkelig, men har ikke godtatt de betingelser som kommunen har foreslått.

Kommunedirektørens tilbud har kun vært basert på hva som er antatt restverdi for festeavtalen og hva som kan være en forsvarlig kompensasjon for merarbeidet i forbindelse med regulerings prosessen. Hvilken verdi det har for kommunen å selv få råderett over kvartalet er for eksempel ikke vurdert.

Kommunedirektøren har fått i gang en dialog med utbygger. Avstanden mellom krav og tilbud er ikke stor. I stedet for å bruke tid og penger på uenighet er det mer å tjene på å komme til enighet. Carlsen Kvartalet AS kan som utbyggerselskap tjene penger på å bygge andre steder i kommunen. Sandefjord Kommune kan sikre seg råderett igjen over sin egen tomt og unngå privatisering. Kommunen kan deretter legge til rette for en utvikling av kvartalet som rekreasjonsområde, både for byens innbyggere og de tilreisende.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Nå skjer det noe med Carlsenkvartalet - Bjørn Ragnar Olsen Og Knut Trefelt
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nå skjer det noe med Carlsenkvartalet

15 0
25.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skjedde 20.03.24 i Hovedutvalg for miljø og plansaker. Dette utvalget innstiller saker til Formannskapet som igjen oversender sine vedtak til kommunestyret. Nedenstående er et utdrag fra saksbehandlingen samt noen kommentarer fra Bryggetorgets Venner.

Sakene som Miljø og Plan behandlet var blant annet:

Kommunedirektørens redegjørelse om de økonomiske konsekvensene av enkelte av de forslagene som er presentert i media, for eksempel bryggetorg, omlegging av veien osv.

Kommunedirektørens dialog med fester/utbygger med tanke på at kommunen kjøper fester/utbygger ut av kontrakten, og hva det vil koste.

Kommunedirektøren bes forhandle om ny frist for å legge fram evt. en reguleringsplan.

Festeavtalen

I redegjørelsen fremkom at administrasjonen har ført forhandlinger med fester/utbygger hvor hensikten var at kommunen løser ut leietagerne fra avtalen. Noen utdrag fra redegjørelsen: Festeavtalen har en varighet til 2051, hvor festeavgiften er kr 67 704,- årlig. Ved utkjøp av fester fra avtalen på nåværende tidspunkt vil fester slippe å betale festeavgift de kommende 27 år.

Dette har en verdi på 27 x kr 67 704 = ca 1,8 millioner. I samtalene med fester har kommunen tilbudt et utkjøp på 3 millioner. Dette er ikke akseptert av fester.

Utviklingsavtalen

Det ble i 2020 inngått en utviklingsavtale mellom Carlsen Kvartalet AS og kommunen. Avtalen gjelder området mellom Bjerggata, Thaulows gate, Museumsgata og Sjøfronten. Formålet med avtalen er å regulere kommunens og festers sine rettigheter og plikter til regulering og utbygging av området. Avtalen er klausulert av at Carlsen Kvartalet AS i forkant av evt oppkjøp må få godkjent en egen betalt reguleringsplan i kommunestyret innen tre år. Avtalen har dermed ingen verdi i seg selv hvis fester ikke får godkjent sin reguleringsforslag i kommunestyret.

Til nå, pga politiske endringer og en sterkere motstand fra byens innbyggere mot privatisering samt et ønske om rekreasjonsområder, har det ikke vært mulig for fester å få aksept for sine planer om høyblokker på bryggekanten. Dessuten har kommunens egne undersøkelser blant befolkningen, avdekket at det er et flertall som ikke ønsker høye boligblokker på brygga, men en åpen sjøfront med evt kun lav bebyggelse.

I samtalene om mulig utkjøp fra avtalen, har fokuset derfor vært rettet mot å avbøte utbyggers merkostnader i forbindelse med mislykkede regulerings........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play