We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Har reindriftsutøvere rettsvern i Norge?

2 0 0
21.04.2019

Det har vært flere rettssaker vedrørende reindriftsloven og reineieres rettsvern. De fleste kjenner saken til Jovsset Ante Sara, der han tapte i Høyesterett mot staten. Men kjenner storsamfunnet til de andre sakene som pågår?

Vår sak omhandler statens krav til å redusere reintallet i reinbeitedistrikt 14a som har beiteområde i Karasjok og Porsanger kommuner i Finnmark. Statens nedslaktings krav er den utløsende faktor for en intern strid i distriktet om reintall, som har pågått i mange år.

Vår sak startet i år 2010. På et ekstraordinært årsmøte ble bruksreglene i distriktet behandlet.

Tor Mikkel Eira og hans foreldre, Anne Kirsten Eira og Nils N Eira, ble på dette årsmøtet fratatt sitt reintall («kvote») som den gangen var på 1097, og reintallet deres ble redusert til 528. Reintallet ble med andre ord mer enn halvert. En tastefeil i bruksplanen hadde redusert deres reintall fra 1097 til 1067. Reintallet på 1067 har fulgt saken siden dengang.

Reintall reduksjonen tilsa en økonomisk belastning for familien. Reduksjon av reintall betyr at familien får mindre rein å levere til slakt, da det er tilveksten man lever av som kjøttprodusent. Anne Kirsten protesterte høylytt, og endte med å føle seg kastet ut av årsmøtet og ringte sin sønn Tor Mikkel som da kom til møtet.

Nå skal det sies at Tor Mikkels bror, Kjell Magne, var styreleder på det tidspunktet, så saken ble en tung belastning innenfor familien også.

Tor Mikkel overtok driftsenheten og driftsansvaret i 2011 og sammen med foreldrene har han gått rettens vei for å prøve å få deres reintall tilbake. Ikke fordi familien motstrider det at dem også skal være med på å redusere det totale reintettheten i distriktet, men på grunn av at styret gjennom bruksreglene har omfordelt reintall mellom reineiere i distriktet utover nedslaktings behovet påkrevd av staten.

Dette betyr at flertallet i styret har krevd at familien skulle slakte ned mye mer enn statens krav, og flere av de som hadde tillitsverv i reinbeitedistriktet gav et større reintall til seg selv gjennom nedslaktingsplanen i bruksplanen for distriktet. Bruksplanen er det som reindriftsforvaltningen forholder seg til, når de vurderer om en reineier har krav på blant annet driftstilskudd. Selv om bruksreglene skulle være lovstridig, så vil reineiere som ikke følger driftsplanen, stå i fare for å bli belastet med tvangsmulkt fra staten, slik de fleste kjenner til i fra Jovsset Ánte Sara-saken.

Etter en runde helt til Høyesterett for å få lov til å få denne saken til tingretten, kom saken endelig opp i tingretten februar 2018, og var i Hålogalands lagmannsrett i mars 2019. I........

© Ságat