We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NORWEAs dikt­verk om vind­kraft

1 0 0
03.10.2019

Først og fremst hand­ler «for­de­le­ne» om at vindkrafta skal ha blitt «lønn­som», også sam­funns­øko­no­misk, og at vind­kraft­ut­byg­ging i Norge er et vik­tig «kli­ma­til­tak». Så også når bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen NORWEA v/ An­dre­as T. Aas­heim den 28. sep. i Ságat kom­men­ter­te en ar­tik­kel jeg skrev for ei uke si­den. (Mitt innlegg finner du her)

In­gen lønn­som­het.
Aas­heim inn­røm­mer at vindkrafta en lang pe­ri­ode fram­over vil få be­ty­de­li­ge sub­si­di­er, men glem­mer sam­ti­dig å nev­ne at vind­kraft­næ­rin­gen slip­per alle of­fent­li­ge av­gif­ter som kraft­bran­sjen el­lers må ut med, og som gir stat og kom­mu­ner sto­re kraft­inn­tek­ter. Slike «for­glem­mel­ser» er typ­is­ke i kraft­de­bat­ten. Bran­sjen unn­går også de fles­te skat­ter. Og Aas­heim glem­mer de guns­ti­ge fi­nan­sie­rings­ord­nin­ge­ne, og gra­tis til­gang til det nors­ke net­tet som har kos­tet oss for­bru­ke­re mil­li­ar­der. Han glem­mer også å nev­ne at de nye uten­lands­kab­le­ne som nors­ke strøm­kun­der må fi­nan­si­e­re over nett­leia. Kab­le­ne skal snart set­tes i drift, og vil im­por­te­re eu­ro­pe­is­ke kraft­pri­ser til nors­ke hus­stan­der. Re­sul­ta­tet blir minst en........

© Ságat