We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bygging av sametingsmakt

1 0 0
14.05.2019

Ved juridiske finter i bruk av internasjonale «urfolkskonvensjoner», i en uklar begrepsverden uten klare rettssubjekter, vil myndighetene gi samene (hvem nå det måtte være; vi er jo et blandingsfolk i nord, en miks av etnisiteter) etnopolitiske særrettigheter og særbehandling som hjemler overstyring av demokratiske prosesser også i kommuner og fylker når «samiske interesser» berøres. Som konsekvens bygges samtidig grunnlaget ut for utvikling av et konstruert, etnopolitisk parallellsamfunn med vidtgående konsekvenser for de mange.

I lovproposisjonen bebuder KMD at «Departementet vil involvere KS, Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund» med å få på plass en veileder «tilpasset situasjonen», som «kan skissere fleksible løsninger for hvordan konsultasjonsplikten kan gjennomføres». Med en skreddersydd veileder i hånden, får altså den/de «samiske interesser» som måtte ønske det, lovfestet rett til å gå bak ryggen til de av sine naboer som ikke er så heldig i å kunne vise til en selvdefinert- og rett identitet og tilhørighet. Ifølge forslaget skal en slik rettighet gjelde ned til selv det minste underutvalg og laveste saksbehandlernivå, også i en kommune.

En enstemmig Kommunal- og forvaltningskomité, som fikk tilsendt lovforslaget, valgte å sende lovproposisjonen tilbake til KMD, med krav om at proposisjonen sendes ut på høring til alle berørte parter. Det er fullt forståelig.

Etter sigende er «Politisk avdeling for samer og nasjonale minoriteter» (SAMI) i KMD i gang med å utarbeide........

© Ságat