We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ønsker kommunene å forskjellsbehandle sine innbyggere på avstammingsrelatert grunnlag?

4 0 0
23.09.2019

Dette er våre bemerkninger til hennes innlegg.

Regjeringen har altså fremmet et lovforslag som vil pålegge kommunene og fylkeskommunene å forskjellsbehandle innbyggerne med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. Kommunene får en lovfestet plikt til å opprette eksklusive forhandlingskanaler, faktisk også på det laveste nivå i en kommune, for samer eller for å være mer presis; for de som i tilstrekkelig grad er av samisk avstamming, selv på det laveste nivå i en kommune. (I manipulerende hensikt blir dette omtalt som konsultasjoner.) Denne særrettigheten vil samene få i tillegg til de ordinære ordningene de har allerede i dag. Påbudet vil gjelde i alle saker som «kan berøre samiske interesser». Denne særrettigheten vil komme de store reindriftssamene særlig til nytte. Det heter også at dersom loven ikke blir fulgt, vil vedtak kunne bli ugyldiggjort. Dette betyr at samer vil få en førsterett og en forrang i de kommunale og fylkeskommunale prosessene, til å fremme sine egne interesser. Denne forretten/særretten finnes allerede ovenfor staten.

Dette lovforslaget vil bli sendt ut på allmenn høring dersom Regjeringen ikke velger å trekke hele lovforslaget. De nyvalgte kommunestyrerepresentantene og fylkestingsrepresentantene vil derfor, om forslaget........

© Ságat