We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

CUM’A SOHBETİ  ( 3 / 17 )

9 1 1
23.09.2021

SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... ( 64 )

03. Mart 1924’de, Kemalist devrimler başlatılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanu ile Aziz Milletimiz yüzakı Medrese’ler kapatılmış,Şer’iyye ve Evkaf Nezareti lağvedilmiş, kabul edilen İsvicre’den, kelime kelime aynen tercüme edilmiş, Türk Kanunu Medenî’siyle, nikah yasaklanmış, Miras Hukuku baştan başa değiştirilmiştir.Türkiye’de bırakınız, İslâmî ilimleri, müslümanların çocuklarına, asgarî Zarûrât-ı Diniyye’lerini, ilmihal bilgilerini bile almalarına Jandarma dibci ileengel olunuyordu. Bu vaziyet karşılığında, gayreti diniyye sahibi ba’zı müderrisler ve müslümanlar, çocuklarını dinî ilimleri tahsil edebilsinler, diye Su sınırından, mayın tarlalarından ölümü de göze alarak, Güneydoğudaki ba’zı illerden sınır ticaretiyle meşgul kaçakcılar vasıtasıyla,Suriye’ye gönderdiler. Bu talebe, Suriye’de yaklaşık üç yıl kaldıktan sonra, yüksek İlmî tahsil için Suriye’den Mısır’a. Câmiatü’l- Ezher’e geçtiler. Balkanlar, Kominizma – Demirperde gerisine düşmeden önce,Bulgaristan’da Nüvab, diğer Balkan ülkelerinde Osmanlı’dan tevarüs, medreselerde ve müderrislerde, belli bir seviye’ye kadar İslâmî İlimleri tahsil etmiştalebe’lerden ba’zıları da, daha yüksek ilmî tahsil için Mısır’a, Câmiatü’l- Ezher’e gitmişlerdi.

Câmiatü’l- Ezher’de Arap olmayan, Türk Kolonisi,Balkanlardan gelen Türklerle, ba’zı Afrika ülkelerinden gelenler, Medrese’deki ders’lerinin dışında kalan vakitlerini, ya Mehmed Akif Bey, Yozgatlı İhsan Efendi( Ekmeleddin bin İhsan’ın Pederleri)’ nin mahfilinde, ya da,Şeyhulislâm Tokadî, Mustafa Sabri Efendi’nin mahfilinde geçirirlerdi.

Mehmed Akif Bey- Yozgat’lı İhsan Efendi’nin mahfiline devam edenlere, 1839’dan i’tibaren, Ezher’e hakim oılan, Masonik zihniyyet, müceddidî’lik, Ellâ Mezhebiyye,( mezhebsizlik mezhebi) telkin ediliyor, aşılanıyordu.Ezher’deki müceddidiyye ile tasavvuf’daki müceddidiyye’nin uzaktan-yakından her hangi bir münasebeti yoktur. Tasavvufta, Tarikat-i Nakşibendiyye-i Âliyye’de, İmam-ı Rabbânî, Müceddid-i Elfi Sânî,( K.S.) Efendi Hazretlerinden i’tibaren, “Müceddidiyye” kolu şeyh’leri, sünnetleri ihya, sünnetlerin yerine ikame edilmeyeçayışılan bid’atleri imha için tecdid vazifesini bihakkın yerine getirmişlerdir.Oysaki, Ezher’deki müceddid’lerinböyle bir........

© Önce Vatan


Get it on Google Play