Vergi levhası, vergi uygulamalarındaki gizliliğin bir istisnası. Her yıl Mayıs ayı sonuna kadar GİB İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yapılarak hazırlanması ve son üç yıla ilişkin barkodlu örneğinin alınması gerekiyor. Yani içerisinde olduğumuz 2023 yılı için bugün son gün.

Vergi kamu hizmetleri için karşılıksız bir ödeme olarak kabul edilince, mükelleflerin bilgilerinin açıklanması kabul görmüyor. Bu nedenle VUK’un 5’nci maddesinde, vergi işleriyle uğraşan görevlilerin “Mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;” hükmü getirilmiştir.

Bu hükmün gereği olarak yasak kapsamına alınanlar ve bu yasakları ihlal edenlere verilecek cezalar kanunlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ne var ki bu yasağın devlet tarafından da ihlal edilmesi gerekmiştir. Bunun hangi konularda ve ne şekilde olacağına dair kuralların da mevzuatımızda ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğini belirtelim.

ASILMASI DEĞİL ALINMASI ZORUNLU

Vergi levhası, 80’li yıllarda 2365 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vergi dünyasına girdi. Yasada, “Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri için Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." Denilmişti. O yıllarda vergi levhasının kanuna uygun olarak işyerlerine asılıp asılmadığı önemli bir denetim aracıydı.

Ne var ki levhayı asmak zorundadırlar ifadesi, 25.2.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle, almak zorundadırlar." Şeklinde değiştirildi. Böylece vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırıldı. Açıkçası ismi levha ve amaç bu levhada yer alması gereken “vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını müşterilerin görmesini sağlamak” olunca, asılma zorunluluğunun kaldırılmasının anlaşılır bir yanı olmadı. Eğer işyerlerine asmaktan artık yarar görülmüyorsa tamamen kaldırılmalıydı. Zira bu düzenleme, vergi levhasının alınıp çekmeceye veya rafa konması anlamına geliyor. Haliyle mükelleflerin kendisinden mevcut olan bilgileri bir levhaya yazıp çekmeceye atmalarındaki kamusal yarar merak konusu oluyor.

Üstelik bu değişikliğe rağmen vergi levhasının asılmaması için getirilen VUK’un 353/4 maddesindeki ceza uygulaması aynen devam ediyor. Çünkü bu hüküm esnek yazılmış her hali kavrıyor. Maddedeki şekliyle “bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 1.100 TL lira özel usulsüzlük cezası kesilir.” Zorunluluğun; asmak, almak vb. olması fark etmiyor. Ama tabii ceza kesilmesi için alınmaması yetmiyor, bunun bir de yetkili bir denetim elemanı tarafından tespiti gerekiyor.

Uygulama kapsamındaki gelir ve kurumlar vergisi mükellef sayısı 3 milyon civarında. Buna şube, satış mağazası, imalathane vb ilave edilirse sayı artıyor. Yani mevzuat israfı büyük bir maddi israfa da yol açıyor. Özetle gelinen aşamada vergi levhasına ilişkin kadük olmuş yasal düzenlemelerin cezai hükümleriyle birlikte kanunda çıkarılıp tarihe tebliğ edilmesi gerekiyor.

VERGİ DAİRESİNİN MÜNASİP YERLERİNE

Başlıktaki ifade, VUK’un 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasında alınmıştır. 1964 tarihli bu düzenlemede “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.” Denilmek suretiyle mahremiyetin ihlalini mümkün kılan yöntemlerden birinin uygulama şekli belirlenmiştir.

60’li yıllarda mükellef sayısı az olması nedeniyle bu bilgilerin vergi dairelerine asılmasının mükellef beyanları üzerinde etkili olduğu anlaşılıyor. Lakin şimdilerde bir tek vergi dairesinin bile mükellef sayısı 50’bini aşabiliyor. Bunca mükellefi içeren bir listenin oluşturulması ve asılması öyle kolay bir iş değil! Nitekim uygulanamıyor! Ne var ki bu hüküm kanunda durduğu için maddi değil ama mevzuat israfı yaratıyor. Şu halde artık kadük olmuş bu hükmün de, tarihteki uygun yere bırakılma zamanının çoktan gelmiş ve geçmiş olduğu söylenebilir

TARİHE TEBLİĞ EDİLEN DE VAR

Yakın zamana kadar, mükelleflerin, ‘Fiyatlarımıza katma değer vergisi dâhildir' ibaresini taşıyan bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyeti” vardı. Bu da israf yaratıyordu. Maliye Bakanlığının 408 sayılı VUK Genel Tebliği ile bu levhanın asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyetini kaldırdı.

Vergi dairesine asılan cetveller ve vergi levhasını da kaçınılmaz olarak aynı sonuç bekliyor. Bakalım ne zaman kaldırılacak!

KANUN MU TEBLİĞ Mİ AYRIMI ÖNEMLİ

Şunu da belirtelim: “Fiyatlarımıza KDV dahildir” levhasının zorunlu hale getirilmesine ve kaldırılmasına Maliye Bakanlığı yetkiliydi. Doğru olanı da bu. Nitekim ihtiyaç hasıl olmayınca bir tebliğle kaldırıldı.

Ancak vergi levhası kanunla düzenlendi. Yukarıdaki açıklamalar vergi levhası gibi tebliğlerle yapılması gereken belge düzenine ilişkin detay düzenlemelerin kanunla gerçekleştirilmesinin doğru sonuç vermeyebileceğini göstermesi açısından da önemli.

Yusuf İleri

Odatv.com

QOSHE - Vergi levhaları israf yaratıyor - Yusuf İleri
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vergi levhaları israf yaratıyor

9 0
04.06.2023

Vergi levhası, vergi uygulamalarındaki gizliliğin bir istisnası. Her yıl Mayıs ayı sonuna kadar GİB İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yapılarak hazırlanması ve son üç yıla ilişkin barkodlu örneğinin alınması gerekiyor. Yani içerisinde olduğumuz 2023 yılı için bugün son gün.

Vergi kamu hizmetleri için karşılıksız bir ödeme olarak kabul edilince, mükelleflerin bilgilerinin açıklanması kabul görmüyor. Bu nedenle VUK’un 5’nci maddesinde, vergi işleriyle uğraşan görevlilerin “Mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;” hükmü getirilmiştir.

Bu hükmün gereği olarak yasak kapsamına alınanlar ve bu yasakları ihlal edenlere verilecek cezalar kanunlarımızda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ne var ki bu yasağın devlet tarafından da ihlal edilmesi gerekmiştir. Bunun hangi konularda ve ne şekilde olacağına dair kuralların da mevzuatımızda ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğini belirtelim.

ASILMASI DEĞİL ALINMASI ZORUNLU

Vergi levhası, 80’li yıllarda 2365 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vergi dünyasına girdi. Yasada, “Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri için Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." Denilmişti. O yıllarda vergi levhasının kanuna uygun olarak işyerlerine asılıp asılmadığı önemli bir denetim aracıydı.

Ne var ki levhayı asmak zorundadırlar ifadesi, 25.2.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle, almak zorundadırlar." Şeklinde........

© OdaTV


Get it on Google Play