Yusuf İleri yazdı...

Deprem zararlarını karşılamak için 7440 sayılı Kanunla ek vergi getirildi. Bu Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 Seri No.lu Tebliğ’le, ek verginin 2022 yılına ilişkin verilen kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi açıklandı. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 05.05.2023 tarihine kadar uzatılınca ek verginin beyan süresi de uzadı ve bu tarihte sona erdi.

EZBER BOZAN VERGİ

Ek verginin en önemli özelliği bugüne kadar istisna adı altında vergi dışı kalmış alanları vergilendirmesiydi. Kurumlar Vergisi Yasasında, “hikmetinden sual olunmaz” bir kabul ile yer alan açık ve örtülü çok sayıda istisna hükmü var. 7440 sayılı Kanun, bu istisnaların önemli bölümüne  ve %5 gibi düşük oranlı ve bir defaya da mahsus olsa ek vergi getirdi. Böylece bunların vergilendirilebileceğini göstererek bir tabuyu yıktı. Ne var ki daha yayımlandığı andan itibaren özellikle vergi yazınında bu vergiye tepkiler oluştu. Tabii yılların ezberlerini birden bırakmak öyle kolay değil. Yıllar yılıdır vergi dışı kalmış alanlar nasıl vergilendirilebilirdi? Anayasa’ya aykırılığı ileri sürüldü. Anayasa Mahkemesi tarafından muhakkak iptal edileceği yazıldı. Bunun sağlanması açısından ek vergi beyanlarına ihtirazı kayıt konması çağrısı yapıldı.

DAVA SAYISI 20 BİN

Bu verginin, mükelleflerinin önemli kesimi büyük finans, ticaret, sanayi vb. firmaları. Bir bölümü de KOBİ. Muhtemelen tamamının bünyesinde müstakil muhasebe birimi ve yetkin kadrolar var. YMM ve SMMM kadrolarını da dikkate alırsak vergi ve muhasebe işlerini bu ülkede en iyi takip eden iş kesimi. Bu nedenle ek vergiye ilişkin tüm beyanlara noksansız ihtirazı kayıt konulduğu söylenebilir. Ancak ihtirazı kaydın, hukuki bir değer kazanabilmesi için bu yetmez. Konunun 30 gün içerisinde yargıya taşınması gerekiyor Bu davaların bir bölümü açıldı. Son gün olan 05.06.2023 tarihine kadar açılacaklarla birlikte dava sayısının 20 bine ulaşacağı bekleniyor.
Bu davalarda sonuç alabilmenin olmazsa olmaz koşulu, yargılama süreçlerinde konunun yargı mercileri tarafından Anayasa Mahkemesine taşınması ve Anayasa Mahkemesinin bu maddeyi iptal etmesidir. Bunun dışındaki bir gerekçeyle bu verginin vergi mahkemeleri, istinaf ve Danıştay aşamalarında iptali mümkün değil.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMENİN YOLU

Anayasamıza göre, kanunların Anaysa Mahkemesine taşınmasının iki yolu var. Bunlardan biri, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere ait.
Diğeri ise mükellefler tarafından açılacak davalarda vergi mahkemeleri, istinaf ve Danıştay aşamalarında 7440 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığının ciddi bularak dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermesi.

İHTİRAZI KAYDIN ÖNEMİ

Dosyanın Anayasa Mahkemesine gitmesi ve Yüksek Mahkemenin iptal kararı vermesi yetmiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümüyor. Böyle olunca da ödenen vergilerin geri alınması mümkün olmuyor. İşte ihtirazı kayıt, ödenen tutarları geri almanın yolunu açıyor. Ancak bu durumda da her bir mükellefin açtığı tekil davaya ilişkin nihai kararın kesinleşmesinden önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararının verilmesi gerekiyor.

ANAYASA MAHKEMESİNE KADAR GİDER Mİ

Bu verginin, iktidar ve muhalefet partilerinin örtülü bir ittifakı sonucu kanunlaştığını, hatta muhataplarının dahi rızasının alınmış olabileceğini Odatv’de 2.4.2023 günü yayımlanan yazımda gerekçeleriyle yazmıştım. Bu nedenle bu verginin TBMM’deki bir teşebbüsle Anayasa mahkemesine götürülmeyeceğini de bu yazıda belirtmiştim. Arada geçen zaman dilimi bu görüşlerimi doğrulamıştır. Yasaların yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde Anayasa Mahkemesine götürülmesi gerekiyor. 7440 sayılı Kanun 12.03.2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Meclis temelli bir iptal başvurusu için bu süre 12.05.2023 günü sona erdiği halde Anayasa Mahkemesine götürülmedi.

Bu durumda bir tek ihtimal kalıyor. İhtirazı kayıtla açılacak bir dava kapsamında vergi mahkemeleri, istinaf veya temyiz aşamalarında Anayasa Mahkemesine taşınması. Vergi yazınında, bu nedenle birçok çağrı yapıldı.

Açıkçası yargısal aşamalarında da Anayasa Mahkemesine taşınacağına ihtimal vermiyorum. Elbette bu bir öngörü. Zaten hukuki konuları matematikte ayıran budur. Bu görüşe, benzer konulardaki Anayasa Mahkemesi kararlara dayanarak ulaşıyorum.

ANAYASA MAHKEMESİNE GİDERSE İPTAL ÇIKAR MI

Anayasa Mahkemesinin nasıl bir karar vereceği elbette kendisinin takdiridir ancak KVK’nun 5/1-f maddesi kapsamındaki vergilendirme dışında bir iptal kararı çıkmasını bir ihtimal olarak dahi öngörmüyorum. Bunun en çarpıcı örneği 17.9.1989 tarihli depremden sonra getirilen “Ek gelir ve ek kurumlar vergisi düzenlemesine ilişkin Yüksek Mahkemenin kararıdır (AYM,E.1999/51, K.2001/63, 28.03.2001). Mükelleflerin 1998 yılı gelirlerine ilişkin olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Yasalarına göre ödedikleri vergiye ek yükümlülük getirilmişti. O günkü Anamuhalefet (Fazilet) Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine taşınan bu vergiye ilişkin dava dilekçesinde, geriye yürütülerek getirilen ek vergi yükümlülüğünün, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devletinin gereği olan "hukuk güvenliği ilkesi" ile 73. maddesindeki "malî güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılımı ilkesi"ne aykırılığı ileri sürülmüşse de, iptal talebi reddedilmiştir.
Özetle bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık oluşturabileceği "hukuk güvenliği ilkesi" ile "malî güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli ve dengeli bir şekilde dağılımı ilkesi" konuları, somut olayın benzer olduğu bir Anayasa Mahkemesinde tartışılmış ve karara bağlanmıştır. Geçmişe yürüme, "hukuk güvenliği ilkesi" içine girer. Üstelik, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına konu olan olayda, geçmişe yürümenin daha çarpıcı ve bariz olduğunu belirtmekle yetiniyorum.
Ek verginin, Anayasa’nın eşitlik, genellik, mülkiyet hakkı vb. ilkelerine aykırılığı yönünden de bir hayli yazı ve görüş var. Anayasa Mahkemesi kararlarında bu tür etkisi olmayan iddialar için gerekçesi yazılmadan “konuyla ilgisi görülmemiştir “denilmektedir. Benim de söyleyeceğim budur. KVK’nun 5/1-f maddesi ile ilgili olarak neden iptal gelebileceğine yönelik görüşlerimi ayrı bir yazıda yazacağım.

SON SÖZ

Kaygılanmaya gerek yoktur; tıpkı nikahta olduğu gibi davada da keramet vardır.

Odatv.com

QOSHE - 20 bin civarı vergi davasının akıbeti ne olacak - Yusuf İleri
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

20 bin civarı vergi davasının akıbeti ne olacak

10 0
04.06.2023

Yusuf İleri yazdı...

Deprem zararlarını karşılamak için 7440 sayılı Kanunla ek vergi getirildi. Bu Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 Seri No.lu Tebliğ’le, ek verginin 2022 yılına ilişkin verilen kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmesi açıklandı. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi 05.05.2023 tarihine kadar uzatılınca ek verginin beyan süresi de uzadı ve bu tarihte sona erdi.

EZBER BOZAN VERGİ

Ek verginin en önemli özelliği bugüne kadar istisna adı altında vergi dışı kalmış alanları vergilendirmesiydi. Kurumlar Vergisi Yasasında, “hikmetinden sual olunmaz” bir kabul ile yer alan açık ve örtülü çok sayıda istisna hükmü var. 7440 sayılı Kanun, bu istisnaların önemli bölümüne  ve %5 gibi düşük oranlı ve bir defaya da mahsus olsa ek vergi getirdi. Böylece bunların vergilendirilebileceğini göstererek bir tabuyu yıktı. Ne var ki daha yayımlandığı andan itibaren özellikle vergi yazınında bu vergiye tepkiler oluştu. Tabii yılların ezberlerini birden bırakmak öyle kolay değil. Yıllar yılıdır vergi dışı kalmış alanlar nasıl vergilendirilebilirdi? Anayasa’ya aykırılığı ileri sürüldü. Anayasa Mahkemesi tarafından muhakkak iptal edileceği yazıldı. Bunun sağlanması açısından ek vergi beyanlarına ihtirazı kayıt konması çağrısı yapıldı.

DAVA SAYISI 20 BİN

Bu verginin, mükelleflerinin önemli kesimi büyük finans, ticaret, sanayi vb. firmaları. Bir bölümü de KOBİ. Muhtemelen tamamının bünyesinde müstakil muhasebe birimi ve yetkin kadrolar var. YMM ve SMMM kadrolarını da dikkate alırsak vergi ve muhasebe işlerini bu ülkede en iyi takip eden iş kesimi. Bu nedenle ek vergiye ilişkin tüm beyanlara noksansız ihtirazı kayıt konulduğu söylenebilir. Ancak ihtirazı kaydın, hukuki bir değer kazanabilmesi için bu yetmez. Konunun 30 gün içerisinde yargıya taşınması gerekiyor Bu davaların bir bölümü açıldı. Son gün olan 05.06.2023 tarihine kadar açılacaklarla birlikte dava sayısının 20 bine ulaşacağı bekleniyor.
Bu davalarda sonuç alabilmenin olmazsa olmaz koşulu, yargılama süreçlerinde konunun yargı mercileri tarafından Anayasa Mahkemesine taşınması ve Anayasa Mahkemesinin bu maddeyi iptal etmesidir. Bunun........

© OdaTV


Get it on Google Play