We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mehdî

13 1 6
31.05.2022

Mehdî meselesi son zamanlarda basın yayın organlarında bir kuruluşun, kurucusunun konuşması hakkındaki iddialarla ilgili olarak yeniden gündeme geldi.

Peki İslamda “Mehdi inancı” var mıdır? Yok mudur? Gelin bir bakalım!

Mehdî kelimesi sözlükte “hidayete ermiş” kimse demektir. Istılahta ise dünyada fesat ve bozgunculuğun hüküm sürdüğü esnada ortaya çıkıp insanları hidayete erdireceğine inanılan kimse anlamına gelir.

Kur’an-ı Kerim’de mehdilik kavramıyla ilgili herhangi bir ayet bulunmamaktadır.

İki temel hadis kaynaklarından Buhari ve Müslim’in Sahih’lerinde de yine açık bir rivayet yoktur.

Bu bakımdan yaygın İslami anlayışa mensup (Sünni) kelam alimlerinin eserlerinde de mehdilik ile ilgili açıklamalardan söz edilmez.

Ancak Tirmizi, İbn Mace ve Ebu Davud’un Sünen’leri ile Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Mehdi’nin geleceği, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in soyundan olacağı, adının Peygamber’in adı ile aynı olacağı ile bazı fiziksel özelliklerine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır.

Bu rivayetler; özellikle, Hicri III. (IX.) yüzyılda hadislerin toplanıp kayda geçirilmesi ve hadislerin sıhhati konusunda titiz davranmayan muhaddislerce hadis mecmualarına alındığı şeklinde değerlendirilmektedir.

Gerçi, özellikle Selefi alimler bu hadisleri sahih kabul ederken diğer bazı ulema bunları zayıf yahut tartışmaya açık bulmuşlardır. Bu sebeple Mehdî İnancı, Ehl-i sünnet inanç esaslarından değildir. Erken devir Sünnî literatüründe de bu inanca hemen hemen hiç temas edilmemiştir.

Ancak konu daha çok hadisçilerin dahil........

© Ocak Medya


Get it on Google Play