We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Like rettigheter for kystfiskerne - eller A-lag reservert for samer?

3 0 0
15.02.2019

I et innlegg på Nordnorsk debatt 13. februar hevder Steinar Pedersen at regjeringa neglisjerer sjøsamenes rettigheter. Dette fordi regjeringa har unnlatt å fremme forslag om å lovfeste sjøsamenes rett til fiske.

Havressurslovens § 2 slår fast at fiskeressursene tilhører fellesskapet. I forarbeidene til loven er det presisert at dette fellesskapet består av nordmenn, samer og alle andre innbyggere i Norge.

I lovens § 7 er det angitt at det skal gjennomføres ei bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Ressursene skal fordeles på en måte som bidrar til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Det er også eksplisitt angitt at forvaltninga skal være med på å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.

Loven om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerlova) har bl.a. som formål å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistrikta og å legge til rette for at ressursene kommer kystbefolkninga til gode.

I den utstrekning det skulle være behov for særskilt å lovfeste retten til å utøve fiske som næring, må denne retten gjelde heile kystbefolkninga og ikke avgrenses til ei bestemt etnisk gruppe. En sjøsame har ikke noe større behov for........

© Nordnorsk Debatt