We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İSLAM ÂLİMLERİNİN YÜCELİĞİ VE ONLARA OLAN İHTİYAÇ

2 0 0
02.07.2022

Bütün varlıkların hâliki olan şanı yüce Allah, yarattığı insanları yeryüzünde kulluk denemesine tabi kılmıştır. Onları maddi ve manevi nimetlerle, koyduğu yasalarla kulluk denemesine muhatap tutan Allah, bu ya­salarını insanlar içinden seçtiği ve mucizelerle desteklediği peygamberleri aracılığı ile bil­dirmiştir.

Her biri ilâhi emirler ve yasakların tebliğcisi ve na­sıl inanılıp yaşanılması gerektiğinin bilfiil öğreticisi olan peygamberler birbirlerini doğrulayarak görevlerini îfâ etmişlerdir.

İnsanları insanların egemenliği ve sömürüsünden kurtarmak, ahlâkî değerleri yüceltmek ve dünya haya­tını âhiret hayatı ile gayelendirmek için uğraşı veren peygam­berlerin sonuncusu Hz. Muhammed’dir.

Hz. Muhammed diğer peygamberler gibi belirli bir topluma gönderilmemiştir. O yaşadığı asrın insanlarına ve Kıyamet Günü’ne kadar gelecek bütün insan toplu­luklarına gönderilmiştir.

İslam’ı Tebliğ Edecekler İslam Alimleridir

Bu sebepledir ki yüce Allah O’nunla bildirdiği Kur’ân düsturlarını, O’ndan sonra tebliğ ve talim etmek gö­revini O’na inanan müminlere; özelliklede bu görevleri vazife edinecek İslâm âlimlerine yüklemiştir.

Âl-i İmran Sûresi Âyet 104 şöyle buyrulmuştur:

«Sizden Hayra davet eden, iyilikleri emreden ve kötülükleri yasaklayan bir zümre bulunsun. İşte ancak onlardır mutluluğa erenler/erdirenler

İnsan topluluklarına vahiy bildirilerini içeren Kur’ânv e Sünnet’ten başka mutluluk sağlayacak hayat yolu olmadığına, Kur’ân ve Sünnet düzenini insanlara tebliğ ve tâlim edecek kadro da İslâm âlim­leri olduğuna göre, elbette ki onlar yalnız İslâm cemi­yetlerinin değil, bütün insanlık semasının yıldızlarıdır.

Bilgisi ile amel eden ve olgun insan örneğini veren Kur’ân ve Sünnet âlimleri diğer müspet ilimlerin bil­ginleri gibi değildir. Bir diğer anlatımla onlar yaratıklardan yararlanma tekniklerini for­müle ederek hayatın yalnızca kolaylaştırılmasına hizmet eden âlimler değillerdir. Onlar bizzat hayatı düzenleyen, dünya ve âhiret mutluluğuna yönlendiren öncülerdir.

Evet onlar, Peygamber varisleri oldukları için........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play