We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kim bir millete benzerse o da onlardandır

7 0 0
27.12.2019

Aziz Müslümanlar!

İslam, hayatın tüm alanlarında kendi değerlerini hâkim kılmak ve kendi değerleri etrafında kenetlenmiş Rabbani bir toplum inşa etmek için gelmiştir. On üç yıllık zorlu Mekke yılları bu ayrışmanın itikadi, fikri temellerini inşa etmiş ve cahiliye adına ne varsa hepsini reddeden bir iman sahibiyeni bir nesil oluşturmuştur. Allah Resulü (s.a.v.) Medine’ye hicretle birlikte bu ilk iman neslini, pratik hayatın tüm evrelerinde gayri Müslimlere muhalefet etmeleri konusunda daima ikazlarda bulunmuştur.

Gayr-i müslimlere veya fâsıklara benzeme ve onların nefsanî hayat tarzlarını taklit etme hastalığı, İslam’ın on iki asırlık ihtişamlı dönemlerinde rastlanan bir şey değildi. Ama son iki yüzyıldır gayri Müslimlerin maddi alanda sağladıkları ilerleme ve onun sonucu olarak oluşturdukları güç, mağlupların galipleri taklit etme hastalığını doğurdu.

Aziz Müslümanlar!

Gayr-i müslimleri taklit hastalığı, asla hafife alınacak bir mesele değildir. Zira bu -yerine göre-îmânı tehlikeye atan hususları da barındırmaktadır. Zaten bütün kötülüklerin yaygınlaşmasının temelinde de işi basite alma yatmaktadır. Fikrî ve ahlâkî yozlaşmaların da birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Zira taklit, zamanla alışkanlık ve huy hâline gelir. Sonra da zihni ve akidevi benzeşmeyi, beraberliği doğurur. Bunun için Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır” (Ebû Dâvûd, 4031).

Nitekim bizlerin Yahudi ve Hıristiyanların yoluna girmememiz, onları taklit etmemiz için her gün sünnetleriyle birlikte kıldığımız beş vakit namazda Rabbimiz kırk kere şu ayetleri tekrar ettiriyor:

“(Ey Rabbimiz!) Bizi dosdoğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların (Yahudilerin) ve doğrudan sapmışların........

© Milli Gazete