We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Meclis’te gece yarısı eski filmler...

164 1 0
21.01.2019

03.24.

17 Ocak Per?embe gecesi Meclis genel kurulunda “Sinema Filmlerinin De?erlendirilmesi ve S?n?fland?r?lmas? ile Desteklenmesi Hakk?nda Kanunda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun Teklifi”nin görü?ülmeye ba?land??? saat bu.

Sinema i?letmecileriyle öncülü?ünü Cem Y?lmaz, Y?lmaz Erdo?an, ?ahan Gökbakar’?n yapt??? sinema yap?mc?lar? aras?ndaki patlayan m?s?rl?-sinema bileti tart??mas?n? bitirmek için fazla mesai yapt? Meclis ve kanun o geceki görü?melerde kabul edildi.

Meclis’ten kanunun geçmesiyle ilgili yap?lan haberlerde ise bir tuhafl?k vard?.

Ki?i ba??na dü?en tuhafl?k say?s?n?n mevsim normallerinin üzerinde seyretti?i bu zamanlarda bu tuhafl?k dikkatinizi çekmemi? olabilir. Bir haberden okuyal?m:

“M?s?rl? bilet tart??mas?na son. Sinemada i?letmeci-yap?mc? tart??mas?n? bitirmesi için haz?rlanan düzenleme Meclis’ten geçti. M?s?r sat??? uygulamas?yla ilgili tart??malara Kültür ve Turizm Bakanl??? da dahil olmu? ve yeni bir yasa tasar?s? haz?rlam??t?. O tasar? dün Meclis’te kabul edildi.”

Haberdeki tuhafl?k dikkatli gözlerden kaçmam??t?r.

Çünkü Cumhurba?kanl??? sistemine göre art?k Meclis’te hükümet tasar?lar? görü?ülmüyor, bakanl?klar yasa haz?rlay?p Meclis gündemine getiremiyor. Yasalar? milletvekilleri haz?rl?yor ve önerebiliyor.

Hatta Referandum tart??malar? s?ras?nda yeni sistemde Meclis’in gücünün azalaca??n? iddia edenlere kar?? ç?kanlar?n en önemli argümanlar?ndan biriydi bu.

“Güçlü Meclis” slogan?yla gidilen referandum paketini savunanlara göre yeni sistemle Meclis esas görevi olan yasamay? hakk?yla ifa edecek, milletvekilleri üzerindeki hükümet bask?s? azalacak, yasa kalitesi artacakt?.

Türkiye’de sözler havada uçup kayboluyor.

O günlerde hararetle bu tezi savunanlardan, sistemin tasar?m?nda da yer alm?? bir kaç?n?n ne dedi?ini de hat?rlayal?m:

“Yasalar ilgili bakanl?klarda haz?rlan?yor art?k haz?rlanmayacak. Bizimkiler halkla ili?kiler yaparlar. Amerika’daki parlamenterler klasörlerle geziyorlar bizimkilerde kanun yapacaklar. Art?k parlamentodakilerin kanun yapacak nitelikte insanlar?n olmas? gerekiyor. Amerika'da 70 komisyon var. Bu komisyonlar ülkenin sorunlar? ile ilgili yasa haz?rl?yor. Biz de yasama faaliyetini yerine getiren bir sistem getirece?iz. Tüzük, komisyonlar, parlamenterlerin çal??ma sistemi de?i?ecek."

“Tam tersine Meclis yeni sistemde çok güçleniyor. Yürütmenin, kanun tasar?s? sunma hakk? yok. Kanun teklifini sadece milletvekilleri verecek, yürütüme buna kat?lamayacak. Yani yürütmenin yasama üzerindeki hükümranl???na son verilmi? olacak. Bu parlamentoyu özgürle?tirir.”

Oldukça iddial? vaatlerdi bunlar.

Asl?nda bir noktada hakl?lar, haberi haz?rlayan Meclis muhabirlerinin, editörlerin yan?ld??? bir yer var çünkü.

Gerçekten de oldukça ayr?nt?l?, teknik maddeler içeren bu yasan?n alt?nda Kültür Bakanl???’n?n de?il, 16 AK Partili milletvekilinin imzas? vard?.

Ço?unlu?u hukukçu, ilahiyatç? ve in?aat mühendisi olan bu de?erli milletvekilleri içinde tasar?yla ilgili olabilecek tek isim eski Kültür Bakan Yard?mc?s? Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.

2018’in son haftas?nda Meclis’e........

© Karar