Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr internet sitesinde 17.05.2023 tarihli Vergi Usul kanunu Sirküleri/156 yer almakta olup, bu sirkülerde;

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, vermeleri gereken teminatın verilme süresinin 31/08/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bahse konu tebliğde teminatın verilme süresi; hesap dönemini takip eden 5 inci ayın sonuna kadar olan teminat verme süresi bu sirküler ile 31.08.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bulunan ve tebliğde teminat verme yükümlülüğü getirilenler mükellefler aşağıda tanımlanmıştır;

“– (1) Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/04/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır.

(2) Mezkûr Kanunun 1 ve 2. nci maddeleriyle, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına; belirli kriterleri dikkate alarak yedi günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmenin yanı sıra, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan hükümler çerçevesinde teminat alma yetkisi verilmiştir. Diğer taraftan, bahse konu hükümlerin yanı sıra mezkûr Kanun ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 355, 359 ve 367 nci maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.”

_______________

Gelir İdaresi Başkanlığı

QOSHE - 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki teminat verme süresinin uzatılması - Özlem Özdemir
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki teminat verme süresinin uzatılması

4 0
01.06.2023

Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr internet sitesinde 17.05.2023 tarihli Vergi Usul kanunu Sirküleri/156 yer almakta olup, bu sirkülerde;

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, vermeleri gereken teminatın verilme süresinin 31/08/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bahse konu tebliğde teminatın verilme süresi; hesap dönemini takip eden 5 inci ayın sonuna kadar olan teminat verme süresi bu sirküler ile 31.08.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bulunan ve tebliğde teminat verme yükümlülüğü getirilenler mükellefler aşağıda........

© Hürses


Get it on Google Play