We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rödovans Sözleşmesi gereği ruhsat sahibi adına kiracı tarafından ödenen bedeller

6 0 0
08.04.2021

Gelir İdaresi Başkanlığı’ na bağlı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.02.2021 tarih ve 41931384-130[29-2016-62]-6069 sayılı özelgesi ile rödovans sözleşmesi ile şirket tarafından kiralanan(“rödovansçı-kiracı”) mermer ocağı ile ilgili olarak ruhsat sahibi adına muhasebe fişi ile tahakkuk ettirilen ve “rödovansçı-kiracı” şirket tarafından banka yolu ile ödenen irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi bedellerin, rödovansçı-kiracı şirket tarafından Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden gider ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’ nu Yönünden

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.", 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.", 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, kiralanan mermer ocağı ile ilgili olarak yapmak zorunda olunan ve ruhsat sahibi şirket adına belgelendirilen irtifak hakkı, kullanma izni, devlet hakkı vs. gibi ödemelerin “”rödovans-kiracı” adına tevsikini........

© Hürses


Get it on Google Play