We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Tarih Kargaşası

6 1 0
18.06.2021

İnsan biyolojik bir varlık olmanın ötesine akıl ve bilinçle geçer. Bu imkânları ile insanı “an” varlığı olmaktan çıkarıp bir süreç ve gaye, daha önemlisi kökenleri ile kendisine yönelen bir düşünce varlığı olmasını sağlayan ise bize göre tarihtir.

Tarih, bu bakımdan medeniyet kavramı içerisinde esas gördüğümüz insan ve içtima yani toplum, millet yapısının kendisini anladığı ve açıkladığı zemindir. Kimlik ve kendilik meselelerinin ana ekseni de bu tarih meselesi üzerinden oluşur. İnsanlar ve toplumları inceleyiniz tek tek veya bütün olarak hepsinin varoluş gerçeklikleri öyle ya da böyle bir tarihi köken, süreç ve gaye çerçevesindeki bir iman, inanış, anlayış, biliş ve değerlendirmeye dayanır. Bunlarla temellendirilir, açıklanır. Ama rasyonel ama irrasyonel.

Bu bakımdan kültür varlığı olarak insan kendisini tarih üzerinden düşünür, tarif eder, konumlandırır ve açıklar. Bir toplumun birliğini sağlayan, onu kaynaştıran müştereklerin teşekkül ettiği zemin olarak tarih toprak parçası olan coğrafyayı da vatan kılar keyfiyettedir.

Bu parçalardan oluşan birlik ise bütünde parçaların gösterdiğini aşan bir görüntü ile kendisini ortaya koyar. Malumdur bütün kendisini oluşturan parçalara benzemez ama onların terkibi ile teşekkül eder.

Millet, devlet ve şehirler de yani medeniyetin esas unsurları olarak bütün bu yapıların göründüğü, geçmişten geleceğe oluştuğu yer olarak tarih, hayat içinde insanı var eder. Bu bakımdan tarihe dair kargaşalar toplumun, devletin ve şehrin hülasa bir medeniyetin kaosu, krizi ve kargaşası manasına gelir.

Lafız ve mefhum kargaşası yaşayan, fikir kaosu içerisinde bulunan bireylerin ve toplumun müşterekleri zaman içerisinde anlaşma ve paylaşma açısından fersudeleşmeye başlar. Yıpranır. Birbirlerini değerlendirme de sorunlar başlar. Buna dair muhtemelleri daha önceki yazılarda ele almış idik.

Lakin tarih meselesi bir toplumun fertleri ve genelinde parçalanmaya başlarsa ve bu ideolojik zeminlerin istinatgâhı haline gelirse o toplumda aynı dili konuşan ama farklı imanlar, inanışlar, şuurlar, idraklar, felsefeler taşıyan insan öbeklerinin oluşmasına yol açabilir. Müşterek bir dil........

© HBRMA


Get it on Google Play