We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Recm’in Kur’an’daki Delilleri

3 0 0
24.05.2022

Birtakım çevrelerce vahşet, barbarlık, vandallık, geri kalmışlık, yobazlık, çağ dışılık gibi deyimlerle tanımlanan recm bu tanımlamaların yanında bir kısım çevrelerce de inkâr edilerek yok sayılmaktadır. Kur’an Müslümanı olduğunu iddia eden, Kur’an İslamını savunduğunu iddia eden, ehlisünnet velcemaati uydurulmuş dine inanmakla itham eden modern kuraniyyun akımı kendi uydurulmuş dinlerini indirilmiş gerçek din olan ehlisünnet akidesinin yerine ikame etmeye çalışarak aslında dinimübin İslam’ın temellerine dinamit koymaktadırlar. Bu kimselerin inkâr ettiği temel konuların başında “recm” gelmektedir.

Recm, dışardan baktığımızda gerçekten de korkunç bir vahşet olarak görünebilir çünkü bir kimseyi yarı bedenine kadar toprağa gömerek taşlayıp öldüren koca bir grup insanlara korkunç bir vahşet işlemiş gibi gözükecektir. Recm’i detaylarıyla psikolojik etkisi de dahil olmak üzere analiz edersek aslında recmin çok mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir ceza olduğunu görürüz. Bu yazıda recm’in Kur’an – ı azimüşşan’daki delillerini, hikmetini ve hakikatini işleyeceğiz. Bu yazıda bize vahşet olarak gösterilen recmin aslında ne kadar önemli ve hikmet barındıran bir ceza sistemi olduğunu göreceğiz.

Öncelikle Kur’an’a bakacak olursak recmin varlığı ile ilgili doğrudan bir kayıt göremeyiz ama nur suresindeki 2. ila 10. ayetler dahil olmak üzere bu ayetlerin arasındaki tüm ayetlerle beraber nisa suresindeki 24. ve 25. ayet birlikte anlaşılırsa recmin varlığına Kur’an’da gizli bir işaretin yer aldığını görebiliriz. Bu ayetlerin meallerini sırayla tahkik edelim:

- Nisa suresi 24. ayette Evli olan kadınlarla (savaş esiri cariyeler olarak alınan evli kadınlar hariç) evlilik haram kılınıyor ve bunların dışındaki bâkire hür kadınlarla (ve savaş esiri olarak evli olsun ya da olmasın alınan cariyelerle) evliliğe izin veriliyor. Ayrıca ayette bâkire hür kadınlarla evlilik durumunda mehirlerinin verilmesi gerektiğinden bahsediyor.

- Nisa suresi 25. ayetin başındaki الْمُحْصَنَاتِ kelimesini açarsak هُنَّ الْمُحْصَنَاتِ ifadesini elde ederiz çünkü الْمُحْصَنَاتِ kelimesinin gizli zamiri هُنَّ zamiridir. Bu ayette هُنَّ zamirinin vurgusu da bir önceki ayette bahse konu bâkire hür kadınlara işarettir. Bu işarete binaen ilgili kelimede kelimeleri belirtili hale getiren الْ takısı kullanılmıştır. Bu bilgi kenarda dursun. Bu ayette de bâkire hür kadınlarla evliliğe madden gücün yetmediği hallerde cariyelerle evliliğin konu edildiğini görüyoruz. İffetli cariyeler tanımlanırken مُحْصَنَاتٍ kelimesini görmekteyiz. Bu kelimede belirtili hale getiren الْ takısının kullanılmadığına dikkat ediniz. Bu ayette belirtili hale getiren ilgili ön ek bâkire hür kadınlar için kullanılmaktadır. Yine bu ayette cariyeler evlendikten sonra zina ederlerse bu cariyelere verilecek cezada cariyelerle kıyaslama yapılırken yine ayetin başında geçen الْمُحْصَنَاتِ kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimeyi açarsak هُنَّ الْمُحْصَنَاتِ ifadesini elde ederiz çünkü الْمُحْصَنَاتِ kelimesinin gizli zamiri هُنَّ zamiridir. Yine buradaki هُنَّ zamirinin vurgusu da bir önceki ayette bahse konu bâkire hür kadınlara işarettir. Yani bir cariye evlendiği zaman o evli cariyenin zinasının cezası bâkire hür kadının zinasının cezasının yarısıdır. Başka bir deyişle bu ayet gereğince evlenmiş bir cariye zina ederse bâkire hür kadının zinasının cezası olan 100 celdenin yarısı olan 50 celde ile cezalandırılır. (100 celde miktarı nur suresi 2. ayetin analizinde işlenecektir.) Bu ayeti çarpıtarak, bu kavramı bâkire ve evli olan tüm kadınlara genellemek suretiyle “recmin yarısı olur mu?” diyerek insanları aldatan çağdaş kuraniyyun ekolü bu gerçekleri gizlemektedir. Halbuki bu ayette zikrettiğim bu kavram evli hür kadınları kapsamaz çünkü bir önceki ayet olan nisa 24. ayette evli hür kadınlar zaten en başta kapsam dışı bırakılmış ve evlenilecek olan bâkire kadınlardan bahsedilmeye başlanmıştır. Bu kavramı evli hür kadınlara genellemek ayetlerin bağlantısını ve örüntüsünü kopartmaktır. Nisa 24. ayette evlenilebilecek bâkire kadınlardan bahsedecek şekilde ve bir sonraki ayette de evli ve bâkire olan tüm kadınları kapsayacak şekilde bir anlam vermek bu ayetleri birbirinden kopartıp bu ayetlerdeki anlam ilgisini paramparça etmektir. Bu durumda ayetlerin birbiriyle bağlantısını kesmiş oluruz. Buradan hareketle modern kuraniyyun ekolünün “recmin yarısı kuramı” asılsızdır ve çökmektedir.

Nisa suresinin 24. ve 25. ayetlerinin analizinden sonra nur suresinin 2. ayetinden başlayarak 10. ayetine kadar hızlı bir inceleme yapacağız. Bu ayetleri incelerken tıpkı nisa suresi 24. ayetten nisa suresi 25. ayete geçerken karşılaştığımız anlam ilgilerine dikkat ediniz çünkü buradaki anlam ilgileri konuyu anlamamız açısından çok önem arz etmektedir. Bu ayetleri 3 grupta inceleyeceğiz. Birinci grup Nur suresi 2 ve 3. ayetler, ikinci grup Nur suresi 4. ve 5. ayetler, üçüncü grup da 6., 7., 8., 9. ve 10. ayetlerdir. Nur suresi 2. ayette zina eden erkek ve zina eden kadınların 100........

© Haber Gündemim


Get it on Google Play