We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda KDV iadesi

5 1 1
12.06.2022

Yatırımların teşvikini özendirmek için çeşitli teşvik unsurları hükümetler tarafından çeşitli teşvikler kapsamına alınmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesinde; yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hakları satış ve kiralamaları ile ilgili vergi istisnası düzenlenmiştir. Bu belgeye dayalı olarak yapılacak uygulama bu yazımızın konusu olacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d maddesinde; ‘’Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi istisnası kapsamında makine ve teçhizat; amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir. Benzer tanım, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.

Bu istisnadan yararlanacak makine ve teçhizatın öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine ve teçhizat niteliğinde olması gerekir. Ayrıca bu makine ve teçhizatların kullanıldığı faaliyetlerin aynı zamanda tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden de oluşması gerekmektedir. Yani makine ve teçhizatın kullanılacağı yatırımın da teşvik kapsamında olması gerekir.

Teşvik belgesi eki listede yer alsa bile katma değer vergisi mükellefiyeti, bulunmayanlar ile makine ve teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak mükelleflere yapılacak teslimlerde istisna uygulanmaz.

Katma değer vergisi mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile katma değer vergisi uygulanır.

Makine ve teçhizatın, indirim hakkı bulunan işlemlerde kullanıldığı, hâlihazırda yapılan faaliyetin niteliği ve alınan makine- teçhizatın kullanılacağı........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play