KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Damacana, Bardak Ve Şişe Su Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


2-İhale konusu mal alımın


3-İhalenin


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekliler, imalatçı ise suyun adını belirtir kaynakta veya çıkış noktasında üretici firmaya ait T.C. Sağlık Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesi, imalatçı değilse imalatçı firma ile yapılan Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi ile imalatçı firmaya ait teklif edilen suyun adını belirtir kaynakta veya çıkış noktasında üretici firmaya T.C. Sağlık Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesi,
2- İstekliler, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı “Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı” imalatçı değilse imalatçı firma ile yapılan Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi ile imalatçı firmaya ait Sağlık Bakanlığı “Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı”,
Yukarıdaki yer verilen belgelerden her biri istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosuna bilgileri girilerek beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

QOSHE - Kağıthane Belediyesi damacana, bardak ve şişe su alımı yapacak - Abdullah Aslan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kağıthane Belediyesi damacana, bardak ve şişe su alımı yapacak

12 0
01.12.2023

KAĞITHANE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Damacana, Bardak Ve Şişe Su Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


2-İhale konusu mal alımın


3-İhalenin


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekliler, imalatçı ise suyun adını belirtir kaynakta veya çıkış noktasında üretici firmaya ait T.C. Sağlık Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesi, imalatçı değilse imalatçı firma ile yapılan Yetkili Satıcılık veya Yetki Belgesi veya Bayilik Belgesi ile imalatçı firmaya ait........

© Gazete Damga


Get it on Google Play