Στην μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου διμήνου μπορεί η Aegean να ανακτήσει τις 10,3 εκατ. μετοχές, που απέκτησε το δημόσιο στην εταιρεία, ποσοστό άνω του 10%, έναντι της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ που της είχε δοθεί το 2021 για τις ζημιές των λοκντάουν. Αυτό διευκρινίστηκε σήμερα από τις παράλληλες ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Aegean.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες μέρες το υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την Aegean για την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα κτήσης 10.369.217 κοινών μετοχών της εταιρείας βάσει του νόμου 4772/2021. Ο νόμος προέβλεπε ότι από τη στιγμή που το δημόσιο μετατρέψει την ενίσχυση σε μετοχές η εταιρεία έχει δικαίωμα να τις εξαγοράσει σε προθεσμία 60 ημερών, υπό τον όρο ότι έχει προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, πράγμα που έχει ήδη γίνει.

Κρίσιμη λεπτομέρεια, ότι η άσκηση του δικαιώματος του δημοσίου κάθε άλλο παρά είναι αδάπανη. Για να αποκτήσει τις 10,3 εκατ. μετοχές πρέπει να καταβάλει ποσό αντίστοιχο με την τιμή της μετοχής τον Ιούνιο του 2021, όταν έγινε η αύξηση κεφαλαίου της Aegean, ήτοι περίπου 33 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η εξαγορά αυτών των μετοχών από την Aegean εντός διμήνου θα γίνει περίπου με τη σημερινή τιμή της μετοχής, δηλαδή σχεδόν 11,5 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει στο Δημόσιο περίπου 118 εκατ. ευρώ. Κατά το υπουργείο Οικονομικών, από αυτή τη συναλλαγή προκύπτει όφελος για το Δημόσιο περίπου 85 εκατ. ευρώ.

Βεβαίως, η ανακοίνωση του υπουργείου αποφεύγει να αναφέρει (σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Aegean) ότι για την απόκτηση των μετοχών καταβάλει 33 εκατ. ευρώ, άρα η συνολική χρηματοδότηση προς την εταιρεία είναι 153 εκατ. ευρώ. Επομένως, δεν προκύπτει όφελος, αλλά επιβάρυνση του δημοσίου κατά τουλάχιστον 35 εκατ, ευρώ.

«Η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την εταιρεία, όπως άλλωστε έπραξαν και τόσα άλλα κράτη την περίοδο της πανδημίας, διασώζοντας ουσιαστικά χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει να αναπτύσσεται», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.
Νωρίτερα, η Aegean είχε γνωστοποιήσει την απόφαση του δημοσίου να ενεργοποιήσει τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της εταιρείας, θυμίζοντας τι προβλέπει η σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κατ’ εξαίρεση κρατική ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών στη διάρκεια της πανδημίας.

«Εφόσον ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος, η Ελληνική Δημοκρατία με καταβολή 33,2 εκ. ευρώ θα αποκτήσει νέες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 10,3% των μετοχών της Εταιρείας, απομειώνοντας αντίστοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων», αναφέρει η Aegean, γνωστοποιώντας την πρόθεσή της να ασκήσει το δικαίωμα ανάκτησης των μετοχών του δημοσίου σε τιμή ίση με τη μέση τιμή των προηγούμενων 60 ημερών, δηλαδή 11,43 ευρώ. «Εφόσον η εταιρεία επιλέξει να αγοράσει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να καταβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217», αναφέρει η Aegean. Από τους υπολογισμούς της εταιρείας, λοιπόν, η τελική επιβάρυνση του Δημοσίου από την όλη συναλλαγή πλησιάζει τα 70 εκατ. ευρώ.

Η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 3/11/2023 η Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλλε δήλωση πρόθεσης για την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Δεκεμβρίου 2020 (C(2020) 9641) την παροχή Κρατικής Ενίσχυσης ύψους 120 εκ. ευρώ ως αποζημίωση μέρους των αμέσων συναρτώμενων με την πανδημία Covid-19 ζημιών του 2020. Κατόπιν της έγκρισης αυτής, ψηφίστηκε το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 που προέβλεπε την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης-αποζημίωσης με δύο επιπλέον προϋποθέσεις που απαίτησε η Ελληνική Δημοκρατία:

Α. την υποχρέωση των ιδιωτών μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που θα αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ, και
Β. την παροχή δικαιώματος κτήσης μετοχών στην Ελληνική Δημοκρατία με τιμή άσκησης την ίδια με την τιμή διάθεσης των μετοχών στους ιδιώτες στην παραπάνω αύξηση.

Η αύξηση κεφαλαίου των ιδιωτών μετόχων κατά 60 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2021 με τιμή 3,20 ευρώ ανά μετοχή και ακολούθησε η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκ. ευρώ στις 02/07/2021. Έτσι, ορίστηκε και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών του δημοσίου κατά το άρθρο 30 του Ν.4772/2021 και ισούται με την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την προ απαιτούμενη αύξηση, ήτοι 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με περίοδο άσκησης από 2/7/2023 έως 3/07/2026. Κάθε ένας εκ των 10.369.217 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας (οι «Τίτλοι Κτήσης») που κατέχει η Ελληνική Δημοκρατία παρέχει το δικαίωμα απόκτησης, μίας (1) νέας κοινής μετοχής.

Το Ελληνικό Δημόσιο δήλωσε στις 3/11/2023 την πρόθεσή του να ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από το σύνολο των Τίτλων Κτήσης. Εφόσον ολοκληρωθεί η άσκηση του δικαιώματος, η Ελληνική Δημοκρατία με καταβολή 33,2 εκ. ευρώ θα αποκτήσει νέες μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 10,3% (σε πλήρως αραιωμένη βάση) των συνολικών μετοχών της Εταιρείας, απομειώνοντας αντίστοιχα τα ποσοστά των ιδιωτών μετόχων.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 καθώς και σύμφωνα με τους όρους των Τίτλων Κτήσης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης της δήλωσης πρόθεσης (3/11/2023), έχει το δικαίωμα να απαντήσει αν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του Δημοσίου, καταβάλλοντας την αξία τους. Η αξία τους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών τιμής της μετοχής της κατά τις εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας γνωστοποίησης της δήλωσης πρόθεσης και της τιμής άσκησης. Η μέση σταθμισμένη τιμή των 60 ημερών διαπραγμάτευσης προ της 3/11/2023 υπολογίζεται σε περίπου 11,43 ευρώ ανά μετοχή (όπως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο). Συνεπώς, εφόσον η Εταιρεία επιλέξει να αγοράσει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να καταβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 Τίτλων Κτήσης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στο αμέσως προσεχές διάστημα στις απαραίτητες ενέργειες και στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου η Εταιρεία να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσει την υλοποίησή τους εντός των προθεσμιών που προβλέπεται από τους όρους των Τίτλων Κτήσης με σκοπό όλα να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

QOSHE - Με δημόσια ζημιά 35 εκατ. ευρώ η ανάκτηση των μετοχών της Aegean, αν και το ΥΠ.ΟΙΚ. βλέπει «όφελος» 85 εκατ. - Γιάννης Κιμπουρόπουλος
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Με δημόσια ζημιά 35 εκατ. ευρώ η ανάκτηση των μετοχών της Aegean, αν και το ΥΠ.ΟΙΚ. βλέπει «όφελος» 85 εκατ.

3 0
06.11.2023

Στην μέση χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου διμήνου μπορεί η Aegean να ανακτήσει τις 10,3 εκατ. μετοχές, που απέκτησε το δημόσιο στην εταιρεία, ποσοστό άνω του 10%, έναντι της κρατικής ενίσχυσης των 120 εκατ. ευρώ που της είχε δοθεί το 2021 για τις ζημιές των λοκντάουν. Αυτό διευκρινίστηκε σήμερα από τις παράλληλες ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Aegean.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες μέρες το υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την Aegean για την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα κτήσης 10.369.217 κοινών μετοχών της εταιρείας βάσει του νόμου 4772/2021. Ο νόμος προέβλεπε ότι από τη στιγμή που το δημόσιο μετατρέψει την ενίσχυση σε μετοχές η εταιρεία έχει δικαίωμα να τις εξαγοράσει σε προθεσμία 60 ημερών, υπό τον όρο ότι έχει προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια κατά τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, πράγμα που έχει ήδη γίνει.

Κρίσιμη λεπτομέρεια, ότι η άσκηση του δικαιώματος του δημοσίου κάθε άλλο παρά είναι αδάπανη. Για να αποκτήσει τις 10,3 εκατ. μετοχές πρέπει να καταβάλει ποσό αντίστοιχο με την τιμή της μετοχής τον Ιούνιο του 2021, όταν έγινε η αύξηση κεφαλαίου της Aegean, ήτοι περίπου 33 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η εξαγορά αυτών των μετοχών από την Aegean εντός διμήνου θα γίνει περίπου με τη σημερινή τιμή της μετοχής, δηλαδή σχεδόν 11,5 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει στο Δημόσιο περίπου 118 εκατ. ευρώ. Κατά το υπουργείο Οικονομικών, από αυτή τη συναλλαγή προκύπτει όφελος για το Δημόσιο περίπου 85 εκατ. ευρώ.

Βεβαίως, η ανακοίνωση του υπουργείου αποφεύγει να αναφέρει (σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Aegean) ότι για την απόκτηση των μετοχών καταβάλει 33 εκατ. ευρώ, άρα η........

© EFSYN - Ελληνική οικονομία


Get it on Google Play