We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kamudan olan alacakların temliki

11 0 3
18.09.2021

Ahmet ARSLAN

Denetçi, Kamu Harcama Uzmanı

www.malidunya.com

Gerçek ve tüzel kişilerin kamu idarelerine mal ve hizmet satışları ya da yapım işlerinden kaynaklanan önemli miktarda alacakları bulunmaktadır. Özelikle ilaç ve tıbbi malzeme alımları ile yapım işlerine ilişkin hakedişlerde ödeme süresinin uzunluğu bazen kamuoyunun gündemine de gelmektedir.

Finansman ihtiyacı doğan ancak kamu idarelerinin nakit mevcutlarını ve alacakların ödenme sırasını bekleyemeyecek durumda olan alacaklı firmalar finansman sıkıntılarını gidermek için alacaklarını bankalar, faktöring şirketleri ya da diğer gerçek ve tüzel kişilere temlik edebilmektedir.

Kamudan alacakların temliki yani devri de diğer alacaklar gibi genel olarak Borçlar Hukuku kurallarına tabi olmakla birlikte söz konusu temlikin özellik arz eden bazı farkları bulunmaktadır.

Temlik yani alacağın başkasına devredilmesi; “alacağın devri” olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183 ila 194’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

Alacağın devri alacaklının borçludan olan alacağını üçüncü bir kişiye devretmesi ve dolayısıyla üçüncü kişinin alacaklı yerine geçerek borçludan borcun ifasını isteyebilmesidir.

Söz konusu kanun hükümlerine göre usulüne uygun şekilde yapılan ve borçluya bildirilen temlikten sonra borçlu ifa borcunu, temlik alana yapmak zorundadır. Borçlunun kendisine bildirilen temlikten sonra eski alacaklıya ödeme yapması, ifa borcunu ifa ettiği anlamına gelmez, yeni alacaklıya tekrar ifada bulunmak zorundadır.

Türk Borçlar Kanununa göre; kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir. Söz konusu kanun hükümlerine göre kanun, sözleşme veya işin niteliği temlike engel ise alacaklı ancak borçlunun rızasını alarak alacağını üçüncü bir kişiye devredebilir.

Kamudan olan alacaklar genellikle mal ve hizmet alımı veya yapım işleri ihalelerinden doğan hak edişlere ilişkin olduğundan söz konusu ihalelere ilişkin sözleşmelerde alacağın temlikini yasaklayan hükümler bulunabilmektedir.

Bu bağlamda, Mal Alımlarına Ait Tip (standart) Sözleşme’de; “Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez” hükmü bulunmaktadır. Aynı hüküm hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin tip sözleşmelerde de yer almaktadır. Kamu ihalelerine........

© Dünya


Get it on Google Play