Yılı kapatırken, fonlar­da geçen hafta işlediği­miz stopaj istisnasına iliş­kin güzel haber Resmi Gazete 28.12.2023 sayısında duyurul­du. Belirli fon türlerini kapsa­yan ve 31.12.2023 tarihinde so­na erecek olan stopaj istisnası­nın, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2024’e uzatıldığını görüyo­ruz. Sermaye piyasasının tabana yayılması ve yeni piyasaya giren yatırımcıların fonlara yönelmesi için çok doğru bir karar olduğunu belirtelim.

Önceki yazıda stopaj istisnası­nın detayına değinmiştim, o ne­denle bu yazıda tekrarlamayaca­ğım. Bu yazıda stopaj istisnasına tabi olarak özellikle yurtdışı var­lık içeren hangi temalara yatırım yapılabileceğinden bahsedece­ğim.

Yurt dışı temalara ve varlıklara fonlar üzerinden yatırım yapar­ken yatırımcıların en önemli soru işareti, içindeki hisse/yatırım fo­nu/varlık artmadan sadece kur­daki artış nedeniyle kazanç elde edildiğinde %10 stopaj ödemek. Ağırlıklı olarak yurtdışı temalara yatırım yapan ve ünvanında dö­viz/yabancı ifadesi geçmeyen fon sepeti fonları 30.04.2024’e kadar alımlarda stopaj istisnasına tabi olduğundan (yani stopaj %0), bu soru işaretini ortadan kaldırıyor.

İstisnaya tabi şekilde yurtdı­şı varlık içeren fonlara yatırım­da öne çıkan temalar; teknoloji, kıymetli madenler ve emtia, ESG ve sürdürülebilirlik, temiz enerji, tarım ve gelişmekte olan ülkeler olarak sayılabilir. Katılım esas­lı olarak da teknoloji, sürdürüle­bilirlik ve kıymetli madenler te­malarına yatırım yine fonlar ara­cılığıyla mümkün. Bir de tabi bu temaları kendi içerisinde sepet mantığında oluşturan ve dönem dönem güncelleyen fonlar da kar­şımıza çıkıyor.

Önümüzdeki senenin öne çı­kabilecek temalarından olan tek­nolojide biri katılım esaslı olmak üzere üç yurt dışı varlık ağırlıklı fonun stopaj istisnasına tabi ol­duğunu görüyoruz. Yeni kurulan Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu (CPU), QNB Finans Port­föy Teknoloji Fon Sepeti Fonu (OJT) ve Inveo Portföy Dönüş­türücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu (IUH)’yi bu tema için say­mak mümkün. Bu fonların ortak özelliği, yerli/yabancı teknolo­ji şirketlerine hisse senedi/yatı­rım fonu veya borsa yatırım fo­nu üzerinden yatırım sağlayarak, yatırımcılarına bu temadaki olası kazançlardan faydalanma imkanı sunması olarak nitelendirilebilir.

Kıymetli madenler ve emtia ta­rafında 10’un üzerinde alterna­tif mevcut. Burada sadece gümü­şe yatırım yapan ve istisnaya tabi olan fonların yanında, kıymet­li madenler (altın/gümüş/pla­tin/paladyum) içerikli fonlara da rastlıyoruz. Bunlara ek olarak en­düstriyel metaller, tarım emtia ve petrole de tek fon üzerinden yatı­rım sağlayan ve stopaj istisnasına tabi Azimut Portföy, Ziraat Port­föy ve QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu yatırımcılar için alternatif sunuyor.

ESG/Sürdürülebilirlik ve te­miz enerji temasında da alterna­tiflerin çok olduğunu söyleyebili­riz. ESG ve Sürdürülebilirlik ta­rafındaki fonlar çevreye, topluma ve kurumsal yö­netime önem veren yerli ve yabancı şirketlere ya­tırım sağlıyor. Bu tema özellikle uzun vade için değerli ve stopaj istisna­sına tabi olması da uzun vadeli olarak birikim ya­pılmasına katkı sağlıyor. Bu temada katılım esas­lı olarak da Kuveyt Türk Portföy’ün Sürdürülebi­lirlik Katılım Fonu mev­cut. Tema içinde ayrışan diğer fonlar arasında tarım ve sürdü­rülebilirlik esaslı şirketlere yatı­rım sağlayan Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu, temiz enerji ve özellikle su temasına yatırım sağlayan QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu ile pil tek­nolojilerine ve enerjiye yatırım sağlayan Rota Portföy’ün PIL kodlu fonunu sayabiliriz.

Son olarak gelişmekte olan ülkelere stopaj istisnasına ta­bi yatırım için de fonları değer­lendirmek mümkün. Burada da içeriğinde yerli hisseler yanın­da Hindistan, Brezilya, Meksi­ka, Güney Kore gibi ülke hisse­lerini/borsa yatırım fonlarını içeren Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nu belirtebiliriz.

Yatırım yaparken hem var­lık bazında hem de yatırım ya­pılan tema bazında çeşitlendir­menin önemine hep vurgu yapı­yorum. Görüleceği üzere, yerli varlıklar yanında yurt dışına da fonlar üzerinden yatırım için fazlaca alternatif mevcut. Sto­paj istisnasına tabi olan fonlara 30.04.2024’e kadar yatırım ya­parak hem vergi avantajı hem de çeşitlendirme sağlamak müm­kün olacaktır.

Herkese mutluluk, sağlık ve huzur dolu bol kazançlı bir 2024 yılı diliyorum.

QOSHE - Stopaj istisnası ile yurt dışı temalara yatırım - E. Onur Duygu
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Stopaj istisnası ile yurt dışı temalara yatırım

13 0
29.12.2023

Yılı kapatırken, fonlar­da geçen hafta işlediği­miz stopaj istisnasına iliş­kin güzel haber Resmi Gazete 28.12.2023 sayısında duyurul­du. Belirli fon türlerini kapsa­yan ve 31.12.2023 tarihinde so­na erecek olan stopaj istisnası­nın, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2024’e uzatıldığını görüyo­ruz. Sermaye piyasasının tabana yayılması ve yeni piyasaya giren yatırımcıların fonlara yönelmesi için çok doğru bir karar olduğunu belirtelim.

Önceki yazıda stopaj istisnası­nın detayına değinmiştim, o ne­denle bu yazıda tekrarlamayaca­ğım. Bu yazıda stopaj istisnasına tabi olarak özellikle yurtdışı var­lık içeren hangi temalara yatırım yapılabileceğinden bahsedece­ğim.

Yurt dışı temalara ve varlıklara fonlar üzerinden yatırım yapar­ken yatırımcıların en önemli soru işareti, içindeki hisse/yatırım fo­nu/varlık artmadan sadece kur­daki artış nedeniyle kazanç elde edildiğinde  stopaj ödemek. Ağırlıklı olarak yurtdışı temalara yatırım yapan ve ünvanında dö­viz/yabancı ifadesi geçmeyen fon sepeti fonları 30.04.2024’e kadar alımlarda stopaj istisnasına tabi olduğundan (yani stopaj %0), bu soru işaretini ortadan kaldırıyor.

İstisnaya tabi şekilde yurtdı­şı varlık içeren fonlara yatırım­da öne çıkan temalar; teknoloji, kıymetli madenler ve emtia, ESG ve sürdürülebilirlik, temiz enerji, tarım ve gelişmekte olan ülkeler olarak sayılabilir. Katılım esas­lı olarak da teknoloji, sürdürüle­bilirlik ve kıymetli madenler te­malarına........

© Dünya


Get it on Google Play