We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Petrol ve sıvılaştırılmış gaz işletmelerinin teminat verme gereği

4 1 0
23.09.2021

Akaryakıt ve LPG piyasasında rekabet eşitliği sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 7318 Sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu, Petrol Kanunu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Bu kanunlarda yapılan değişikliklerle petrol ve gaz piyasalarında faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri daha sıkı kontrollere tabi olurken işletmelerin kuruluş ve faaliyetleri için teminat alınması ön görülmüştür.02.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayıMlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile teminat vermekle yükümlü olacak mükellefler ve teminatla ilgili usul ve esaslar açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkra sekizinci bendine göre;

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk Lirası’na kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk Lirası’nı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 6183 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef........

© Dünya


Get it on Google Play