We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Es pot conèixer el salari real d'un treballador?

2 0 0
25.11.2019

Aquesta important qüestió ha estat tractada en una recent sentència de l'Audiència Nacional de 18 d'octubre, que desestima la demanda interposada per una federació de la UGT en procediment de conflicte col·lectiu. Sobre què versava aquesta demanda? Concretament se sol·licitava el reconeixement del dret que la còpia bàsica dels contractes de treball, que es lliura a la representació del personal a l'empresa, inclogués la menció al salari real pactat, «no sent vàlida l'expressió segons pacte o el salari mínim del conveni col·lectiu si aquest no és el real».


L'oposició de la part demandada es va basar en el fet que la seva obligació legal és facilitar la còpia bàsica, i així ho fa en transcriure literalment el contingut del contracte i només amb l'excepció de les dades relatives al dret a la privacitat de treballador. En cap cas, al·lega la part empresarial, la regulació legal obliga que sigui necessari concretar el salari individualitzat de cada treballador, i a més no existeix en el marc convencional aplicable a les relacions de treball en l'empresa cap ampliació del marc legal, afegint la part demandada que el sindicat demandant no havia exposat «algun tipus de concreta justificació que faci necessari el coneixement de les dades sol·licitades en relació amb l'exercici de les funcions que constitucionalment té reconegudes».


Es tracta, doncs, d'un debat jurídic que afecta les competències dels representants dels treballadors en matèria d'ocupació i que relaciona l'art. 8 amb el 64 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, que regula els drets d'informació i consulta i competències, amb àmplies referències a la temàtica de l'ocupació. En quin suport jurisprudencial del Tribunal Suprem es basa l'AN per........

© Diari de Girona