We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vakıf enflasyonu

19 11 0
05.06.2019

Vakıf, belli bir amacı, hizmeti yerine getirmek için bağışlanmış, tüzelkişi­liği olan mal varlığıdır.
Vakfın oluşması için belli koşulların ye­rine getirilmesi gerekir.
Ayrı bir varlığı, kişiliği olmak üzere bir malın belirli bir amacı, hizmeti gerçekleş­tirmek üzere bağışlanması, özgülenmesi gerekir.
Vakfın amacı sürekli olmalı, gerçek­leştirilmesi olanaksız olmamalı, kamuya hizmet niteliğinde eğitime, sanata yöne­lik olmalıdır.
Vakfın, amacının gerçekleştirilmesine yeterli mal varlığı, gelirleri, hakları bulun­malıdır.
Vakfın gelirleri, bağışlanan malların devamlılığını sağlayacak boyutta dü­zenli ve sürekli olmalı, vakfın amacının gerçekleştirilmesine özgülenmeli, tahsis edilmelidir.
Vakıflar, mülhak ve mazbut olmak üze­re sınıflandırılmaktadır. Mülhak vakıflar mütevelli heyetler tarafından yönetilmek­te olup yönetimleri mütevellilere bıra­kılırken mazbut vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.
Vakıf İslam hukukunda gelişmiş bir ku­rumdur. Kişinin malını vakfetmesiyle, mal üzerindeki mülkiyet hakkı sona ermekte, mal Allah’ın mülkiyeti altına girmektedir. Bu nedenle alınıp satılamamakta, vakfe­den kişi dahi mal üzerine tasarruf ede­memektedir.
Vakfedilen mallardan sağlanan yarar­lar, vakfın amacının gerçekleştirilmesine tahsis edilmelidir.
İslam hukukunda........

© Cumhuriyet