We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Neo-liberalizmin çöküşü, Sarı Yelekliler

18 8 53
19.12.2018

Sarı Yelekliler hareketi, araya kışkırtıcılar, provokatörler, dış güç destekçileri katılsa da, liberal politikaların giderek bozduğu gelir dağılımına, sosyal hakların kısıtlanmasına, adaletsizliğe başkaldırıdır. Neo-liberal olarak nitelendirilen ekonomi politikası, Reaganizm yaftası ile ABD’de, Thatcherizm tanımı ile de İngiltere’de uygulamaya konuldu. Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası - IBRD) tarafından da desteklenen politikalar, dünyada süreğenleşen enflasyona karşı bir tepki olarak da 90’lı yıllarda, ekonomik sistem olarak serbest pazar ekonomisini benimsemiş Batı ülkeleri uygulamaları ile daha geniş alana yayıldı.
Neo-liberal yaklaşım, sentez (NLS) piyasaların etkin çalıştığını, kaynakların en iyi şekilde dağılımını sağladığını varsayar. Fiyat istikrarı sağlanması ile, finansal istikrar, ekonomik büyüme, yüksek istihdam, dış denge hedeflerine ulaşılacağını öngörür. Piyasalar üzerindeki kamu denetiminin azaltılmasını, özelleştirmeyi, kamu sektörünün küçültülmesini, devletin ekonomideki etkinliğinin azaltılmasının, kamu sosyal harcamalarının kısılmasını, sermaye üzerindeki vergilerin hafifletilmesini, uluslararası sermaye hareketinin serbestleşmesini küreselleşmeyi, dış ticaret engellerinin, kambiyo kontrollerinin kaldırılmasını, para politikasının hedeflere ulaşmada temel politika olarak kullanılmasını önerir.
NLS, emek-sermaye ilişkisinde, esnek çalışma koşulları, sosyal güvenlik........

© Cumhuriyet