We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Medeniyet nedir nasıl kuruldu?

201 36 101
03.11.2018

MAO Tun (Mete), Bumin Kağan, Hz Muhammed, Bilge Kağan, Cengiz Han, medeniyetlerin kuruluşuna önderlik etmişlerdir. Bu tarihsel gerçeği 1960’lı yıllardan bu yana elli yıldır işliyoruz. Hikmet Kıvılcımlı büyüğü- müz de Tarihsel Devrim-Toplumsal Devrim ayrımıyla bu konularda geniş çalışmalar yaptı.

ROMA KAYNAKLI CIVILISATION

Ne var ki, Medeniyet kavramının tarihselliği Türkiye’nin bilim insanlarımız arasında bile pek bilinmez. Medeniyet, Roma kaynaklı bir kavramdır: Civilisation.

Latince civis kökenli sözcük, bütün Batı dillerinde ortaktır. Civil sözcüğü, Türkçemize asker-sivil ayrımıyla girmiştir. Civil, tarihin seyri içinde şehirli, yurttaş (vatandaş), medenî (uygar) ve devlet dışı (resmî olmayan) gibi anlamlar yüklenmiştir.

Kavram, şehir medeniyetlerinde ortaya çıktı ve özellikle Roma’da gelişti. Her şehirli, aynı zamanda yurttaş idi ve medeniyete mensuptu. O yurttaş- ların kendi aralarındaki ilişkileri dü- zenleyen hukuka da Medenî Hukuk (Ius civile) deniyordu. Devletin özel bir kişilik olarak yurttaşla girdiği ilişkiler, örneğin alım satım, kira, borç sözleş- meleri de kuşkusuz Medenî Hukuk alanına girer. Ancak Devletin yurttaş ile kamu otoritesi olarak girdiği ilişkiler, Kamu Hukukunun alanıdır.

DEVLET DIŞI ALANIN KAVRAMI

Sivil, konumuzla ilgili olarak devlet dışı alanı kapsayan bir kavramdır. Politik toplum-Sivil toplum karşıtlığında, politik toplum devletle ilgili alandaki bütün kurum ve ilişkileri içermektedir. Sivil toplum ise, devlet dışındaki toplumsal ve ekonomik ilişkileri kapsar.

Anayasa, yurttaşlar arasındaki özel ilişkilerle ilgilenmez; yurttaşların devletle olan özel ilişkileri de genel olarak Anayasa Hukukunun ilgi alanı dışındadır. Eskiden Esas Teşkilat Hukuku da deniyordu, Anayasa Hukuku, devletin temel hukukudur; devletin esas örgütlenmesini düzenler ve devletin temel ilkelerini belirler. Devlet, politik alanın merkezindeki ve eksenindeki kurumdur. Sivil olan, devlete ait değildir. Devlete ait olan da sivil değildir. Bu........

© Aydınlık