We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır

6 0 0
01.02.2021

Duâdan Murad Nedir?

Duâ eden kimse kendisinin muhtaç olduğunu ve matlûbunu tahsilden âciz bulunduğunu bilerek Allah Teâlâ hazretlerinden muhtaç olduğu şeyi istemesidir. Bazı kimseler Cenâb-ı Hakk’ın kazâ ve kudretine rızâ gösterip sükût eylemeyi duâ üzerine tercih etmişler ise de ekserî muhakkıkîn bilcümle umûr-ı dünyeviye ve uhreviyenin birer sebebe bağlı olduğunu ve müstecâb duânın da bu sebeplerden biri bulunduğunu beyân ile duâyı terketmekliği, kazaya rızâ göstermek maksadıyla yemek yememek, hastalandığında ilâç almamak ve muhârebe zamanında silâh isti’mal etmemek gibi gayr-ı mâkul ve meşrû olmayan bir fiili irtikâb etmeye teşbih etmişlerdir. Husûsiyle, duâ etmek Cenâb-ı Hakk’a arz-ı ihtiyâç ve ilticâ eylemek de müstakıllen bir ibâdet makamına kâim olacağından lisânen duâ etmek ve kalben de Cenâb-ı Hakk’ın kazâ ve kaderine râzı ve teslim olmak evlâ ve ercahtır. Şu kadar ki duânın en mühim şartı helâl lokmadır. Bir hadîs-i şerîfte ibâdât ve tââtın onda dokuzunu helâl lokma yemenin teşkil ettiği beyân buyurulmuştur.

Duâ için Müstecâb Zamanlar

Her gün için gecenin sülüs-i âhiri ve seher vaktidir. Seherin fazîleti hakkında hadîs-i........

© Altınoluk


Get it on Google Play