Дават до 15 хил. лв. на домакинства, които са ползвали печка

Не важи за вили и апартаменти с парно

Хората ще могат да ползват безплатен ток в жилището си, след като стартира програмата за предоставяне на финансиране за поставяне на фотоволтаици на покрива или в двора. Очаква се това да стане през февруари.

Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Безвъзмездно средства ще бъдат предоставяни за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и за фотоволтаични системи до 10 kWp (киловат пик), включително системи за съхранение на електрическа енергия. Собствениците на жилища ще могат да кандидатстват само за един от компонентите - или за слънчеви инсталации за затопляне на вода или за фотоволтаични системи.

Важно е да се знае, че по програмата могат да кандидатстват собственици на къщи и на апартаменти в кооперации. Но жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата. Това означава, че не може да се кандидатства за вили или за ваканционни или селски имоти, в които собственикът не живее в преобладаващата част от времето. Освен това кандидатът трябва да е използвал неефективен източник на топлинна енергия - печка, котел, камина и др., на твърдо гориво (дърва, въглища и др.), който да замени с фотоволтаичната система или инсталацията за топла вода. Това означава, че собствениците на жилища с централно парно или отоплявани на газ, не може да кандидатстват по програмата. Друго условие е в жилището да са ползвали ток поне през последните шест месеца, което означава, че програмата не важи и за напълно нови къщи.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв., и до 70% от стойността на фотоволтаичната система, но не повече от 15 хил. лв.

По програмата може да се кандидатства по два начина - за системи, които вече са монтирани, и за такива, които тепърва ще бъдат изграждани. При първия вариант се кандидатства за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична система вече са изпълнени. Условието е дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на документите за кандидатстване по процедурата. Вторият вариант е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършва доставка, монтаж и пускане в експлоатация след одобрение на предложението и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

Важно е да се знае, че всеки кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай, че жилището е собственост на повече от един човек, искане за финансиране може да подаде само един от собствениците.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020).

По-големите семейства са с предимство

Важни са техническите параметри

Специална комисия ще класира кандидатите по точкова система.

Кандидатите за безвъзмездно финансиране ще бъдат класирани от Оценителна комисия по точкова система. Точки ще бъдат давани по три критерия - брой хора, които ще се възползват от инвестицията, технически параметри на инсталацията и реалистичност на разходите. За всеки от критериите максималният брой точки е 5 и така общият максимален брой точки е 15.

Домакинствата от четири или повече души ще получават максималните 5 точки за хора, които ще се възползват от инвестицията. По-малките домакинства ще получават по-малко точки, като хората, които живеят сами, ще получават 2 точки. По отношение на техническите параметри максималния брой точки ще дават на проекти, които надвишават техническите изисквания. А проекти, които просто покриват техническите изисквания, ще получават 3 точки. По отношение на третия критерий за реалистичност на разходите максималния брой точки ще дават за проекти, за които всички разходи, включени в бюджета на предложението, са допустими, обосновани са и съответстват на предвидените дейности, съпоставими са с пазарните цени, в съответствие са с праговете за предоставяне на финансиране, а всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени в документите.

След като предложенията бъдат класирани, средства ще бъдат отпускани на тези с най-много точки, докато свършат парите по програмата. Ако има няколко предложения с равен брой точки и няма пари за всички, средства ще получи този, който по-рано е подал документите.

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава от ЕС или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в България;

2) Да е собственик на жилището, с което кандидатства. Ако кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци. Ако жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на кандидата;

3) Жилището трябва да е основно за кандидата;

4) Жилището да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5) Ако кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той трябва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от решение на Общото събрание на собствениците (с мнозинство не по-малко от 67% идеални части от общите части);

6) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) - към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);

7) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на процедурата чрез подбор (при предложение по Вариант 2) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1);

8) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1), която/които включва/т: ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри на инсталацията/ системата, отговарящи на минималните изисквания;

9) Да е платил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

1) Който е осъден с влязла в сила присъда за редица престъпления;

2) Има задължения за данъци и задължителни осигуровки или лихви по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

3) За когото е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на финансиране, който не може да бъде отстранен;

4) Който се е опитал да:

- повлияе на вземането на решение от страна на Министерство на енергетиката, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

- получи информация, която му дава неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на финансиране;

5) За когото е установено, че:

- е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6) Който е свързано лице по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с министъра на енергетиката;

7) Когато собственото еднофамилно жилище или собственото жилище в многофамилна сграда, за което се кандидатства, се използва за стопанска дейност, се отдава под наем или в него се извършва дейност от регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

Не е необходимо разрешение за строеж

Подаваме документите 14 дни предварително

Поставянето на инсталации за производство на електроенергия за собствено ползване с мощност до 20 киловата да става само с уведомление на общината, решиха депутатите.

За поставяне, ремонт или подмяна на инсталация за производство на електрическа или топлинна енергия от възобновяеми източници с максимална мощност от 20 киловата не е необходимо разрешение за строеж. Това реши парламентът през миналата седмица, като гласува окончателно промени в Закона за устройство на територията.

За поставяне на фотоволтаици на покрива с мощност до 20 киловата възложителят на инсталацията 14 дни преди започване на изграждането є трябва да подаде уведомление до главния архитект на общината, в което да опише техническите параметри на инсталацията и разположението є, решиха депутатите. Трябва да приложи чертежи, схеми и указания за изпълнението на инсталацията. След извършване на монтажа на инсталацията собственикът на имота и изпълнителят на проекта трябва да подпишат декларация, с която уведомяват оператора на електроразпределителната мрежа и главния архитект на общината, че инсталацията е пусната според техническата документация.

Процедурата стартира през февруари

Може и да съхраняват енергия

Кандидатстването по процедурите от Плана за възстановяване и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн.

През февруари ще стартира кандидатстването на фирми по процедура за “ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия” на стойност 200 млн. лв., обявиха от Министерството на иновациите и растежа. Кандидатстването ще продължи три месеца.

Мярката е за изграждане на фотоволтаична система - т. нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се препродава и връща в енергийната система на страната. По процедурата ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива с до 499 работници или с до 1500 души персонал.

Процедурата е по Плана за възстановяване и устойчивост. Кандидатстването по процедурите от Плана и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020.

QOSHE - Безплатен ток за основно жилище - Труд Author
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Безплатен ток за основно жилище

6 0 15
16.01.2023

Дават до 15 хил. лв. на домакинства, които са ползвали печка

Не важи за вили и апартаменти с парно

Хората ще могат да ползват безплатен ток в жилището си, след като стартира програмата за предоставяне на финансиране за поставяне на фотоволтаици на покрива или в двора. Очаква се това да стане през февруари.

Министерството на енергетиката пусна за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата могат да се възползват от финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Безвъзмездно средства ще бъдат предоставяни за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и за фотоволтаични системи до 10 kWp (киловат пик), включително системи за съхранение на електрическа енергия. Собствениците на жилища ще могат да кандидатстват само за един от компонентите - или за слънчеви инсталации за затопляне на вода или за фотоволтаични системи.

Важно е да се знае, че по програмата могат да кандидатстват собственици на къщи и на апартаменти в кооперации. Но жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата. Това означава, че не може да се кандидатства за вили или за ваканционни или селски имоти, в които собственикът не живее в преобладаващата част от времето. Освен това кандидатът трябва да е използвал неефективен източник на топлинна енергия - печка, котел, камина и др., на твърдо гориво (дърва, въглища и др.), който да замени с фотоволтаичната система или инсталацията за топла вода. Това означава, че собствениците на жилища с централно парно или отоплявани на газ, не може да кандидатстват по програмата. Друго условие е в жилището да са ползвали ток поне през последните шест месеца, което означава, че програмата не важи и за напълно нови къщи.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв., и до 70% от стойността на фотоволтаичната система, но не повече от 15 хил. лв.

По програмата може да се кандидатства по два начина - за системи, които вече са монтирани, и за такива, които тепърва ще бъдат изграждани. При първия вариант се кандидатства за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична система вече са изпълнени. Условието е дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на документите за кандидатстване по процедурата. Вторият вариант е за финансиране на инвестиция, по която ще се извършва доставка, монтаж и пускане в експлоатация след одобрение на предложението и сключване на договор за финансиране с крайния получател.

Важно е да се знае, че всеки кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В........

© Труд


Get it on Google Play