Съдебната реформа започна с амбициозна конституционна ревизия и сега предстои продължителна процедура по приемането на закон, който да й вдъхне живот

Нови членове на ВСС и на ВПС ще трябва да бъдат избрани до три месеца след обнародването на новия закон

Нови са критериите и правилата, по които ще се избират председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор

В късните часове на 5 март, след като министър-председателят обяви, че подава оставка, беше публикуван за предварително обществено обсъждане проект на изцяло нов Закон за съдебната власт. Усилията за продължаване на законово ниво на промените в Глава шеста „Съдебна власт“ на Конституцията преминават в нов етап.

Съдебната реформа (конституционна ревизия и нов закон) беше един от трите видими кита, върху които се изгради некоалицията, наред с Шенген и Еврозоната. Приемането ни в Шенген е частично, но „от края на март (31.03.2024 г.) отпада контролът на въздушните и морските граници с държавите от Шенгенското пространство“ (по решение на Съветът на Европейския съюз, прието с единодушие). Влизането в еврозоната може да се окаже по-сложно и отдалечено във времето, но предстоящо. Тъй като най-малко на всеки 2 години Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (т. нар. „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото. Всяка от двете институции изготвя доклад за конвергенцията, в който излага своите констатации. Такива доклади можем да очакваме в края на м. юни тази година, защото ЕЦБ и ЕК могат освен това да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава извън еврозоната, която желае да се присъедини към нея. Съветът на ЕС решава дали дадена държава може да въведе еврото („отмяна на дерогацията“).

Съдебната реформа започна с амбициозна конституционна ревизия и сега предстои продължителна процедура по обсъждането и приемането на закон, който да й вдъхне живот. От публикуваните на сайта проект на нормативен акт и мотиви към него, могат да бъдат изведени цели, които предстои вносителят (правителството чрез министъра на правосъдието) да обосноват:

- изпълнение на волята на конституционния законодател относно процедурата за формиране, вкл. нови изисквания за изборните членове на Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет (оспорени пред Конституционния съд и на 8 март предстои произнасяне по допустимост на искането);

- преформулиране на правомощията на прокуратурата и на главния прокурор в съответствие с конституционните промени – основната функция на прокуратурата е концентрирана в наказателното преследване и работи в условията на субсидиарност при участие в гражданските и административните производства;

- нова уредба относно правното положение на магистратите и на административните ръководители.

Какво се предлага в проекта? Без изчерпателност са посочени някои от предложените нови моменти. Структурата на проекта е различна в сравнение с действащия закон и след общите положения са изведени правилата за двата кадрови и административни органа – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет. Правилата за избор на членове на двата съвета, които ще избере Народното събрание, допускат право на номинации да имат (наред с народните представители) и представители на Висшия адвокатски съвет и на юридическите факултети, които са в топ 3 на рейтинговата система.

Изборните членове на двата съвета, съответно от съдиите и от прокурорите и следователите ще бъдат избирани пряко в общо събрание на съдиите, прокурорите и следователите или чрез електронно дистанционно гласуване. Подробно са разписани правила за е-гласуване при избор на членове на съветите от магистратите. Избраните членове на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, които са магистрати, ще запазват статуса си и няма да се откъсват от работата си. Съответният съвет ще определя нивото им на натовареност. Изборните членове, които не са съдии, прокурори или следователи, временно ще спират да упражняват дейността си по време на мандата с изключение на научна и преподавателска дейност. Това предложение ще засегне най-вече адвокатите, но е крачка в правилната посока.

Нови членове на ВСС и на ВПС ще трябва да бъдат избрани до три месеца след обнародването на новия ЗСВ (такова е правилото и ПРЗ на ЗИД-а на Конституцията от края на миналата година. Новоизбраните Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет ще могат да започнат да работят, след като са избрани членове, които заедно с тези по право образуват две трети от състава им (председателите на ВКС и на ВАС, респ. главния прокурор).

Нови са критериите и правилата, по които ще се избират председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор. Oтпада възможността за председател на съд (административен ръководител) да може да бъде избран прокурор или следовател и обратното. Магистрат от по-ниско ниво няма да може да стане административен ръководител на съд или прокуратура на по-високо / инстанционно ниво.

Предлагат се нови изисквания за избор на главен съдебен инспектор в Инспектората към ВСС. За Главен инспектор ще може да се избира само съдия от Върховния касационен съд или Върховния административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, 12 от които като магистрат от окръжно или по-високо ниво.

Командироването на съдии и прокурори ще бъде ограничено във времето със срок. Законопроектът предвижда, че съдия може да бъде командирован в друг орган на съдебната власт при необходимост за не повече от общо 12 месеца с предварителното му писмено съгласие, а срокът на командироване на прокурор и следовател не може да бъде по- дълъг от шест месеца в рамките на една година. Предвижда се след изтичането на максималния срок, магистратите да не могат да бъдат повторно командировани в същия орган в следващите две години. Предвидено е за всяко командироване да се издава заповед с мотиви за наличие на служебна необходимост и за определяне на конкретния съдия. За да бъде командирован някой съдия, той трябва да притежава необходимия за новата длъжност ранг. Ще получава и по-висока заплата, но тя ще се плаща от органа, в който е титуляр. Командированите съдии ще могат да участват с право на глас в общите събрания на съда, от който са командировани, но не и в общото събрание на съда, в който са командировани, включително в общите събрания при постановяване на тълкувателни решения. За да бъде командирован съдия във ВКС или ВАС, той трябва да има най-малко 12 години юридически стаж.

Нови моменти има относно атестирането на магистратите (да е редовно и предпоставка за конкурси), за главния прокурор и прокуратурата като цяло (нуждаят се от самостоятелен анализ). Само ще отбележа, че се предлага главният прокурор и неговите заместници вече няма да могат писмено да отменят или изменят актове на по-долу стоящите прокурори.

Натрупаните през изминалите три десетилетия проблеми в правосъдието са много. Предложенията, макар и да не са безспорни, могат да решат част от тях. Стискаме им палци, за да се изпълни със съдържание латинската максима, изписана на стената в Съдебната палата, „Justitia fundamentum regnorum“ (Правосъдието е основа на държавността)!

QOSHE - Нов Закон за съдебната власт – стари проблеми - Доц. Наталия Киселова
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Нов Закон за съдебната власт – стари проблеми

10 0
08.03.2024

Съдебната реформа започна с амбициозна конституционна ревизия и сега предстои продължителна процедура по приемането на закон, който да й вдъхне живот

Нови членове на ВСС и на ВПС ще трябва да бъдат избрани до три месеца след обнародването на новия закон

Нови са критериите и правилата, по които ще се избират председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор

В късните часове на 5 март, след като министър-председателят обяви, че подава оставка, беше публикуван за предварително обществено обсъждане проект на изцяло нов Закон за съдебната власт. Усилията за продължаване на законово ниво на промените в Глава шеста „Съдебна власт“ на Конституцията преминават в нов етап.

Съдебната реформа (конституционна ревизия и нов закон) беше един от трите видими кита, върху които се изгради некоалицията, наред с Шенген и Еврозоната. Приемането ни в Шенген е частично, но „от края на март (31.03.2024 г.) отпада контролът на въздушните и морските граници с държавите от Шенгенското пространство“ (по решение на Съветът на Европейския съюз, прието с единодушие). Влизането в еврозоната може да се окаже по-сложно и отдалечено във времето, но предстоящо. Тъй като най-малко на всеки 2 години Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (т. нар. „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото. Всяка от двете институции изготвя доклад за конвергенцията, в който излага своите констатации. Такива доклади можем да очакваме в края на м. юни тази година, защото ЕЦБ и ЕК могат освен това да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава извън еврозоната, която желае да се присъедини към нея. Съветът на ЕС решава дали дадена държава може да........

© Труд


Get it on Google Play