Значителна част от поведението на (не)коалицията, по правило не се съобразява с правилата

Такъв тип поведение подкопава правовата държава и доверието на гражданите в нея

Ще се опитам да представя правните измерения на спора около „Паметника на Съветската армия“. Република България е правова държава, управлява се според Конституцията и законите (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). През последните дни сме свидетели на шокиращ пример, че у нас е възможно да се осъществяват действия от длъжностни лица, без да има изричен административен акт за тях.

На 12 декември в Княжеската градина в София започна демонтаж на фигурите и на барелефите на Паметника на Съветската армия. По план този процес трябва да продължи 59 дни и ще струва 260 000 лв., вкл. и осигуряването на охрана за следващите 12 месеца. Сумата е предвидена с Постановление 272 от 8 декември 2023 г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на необходимите ремонтни дейности за поправка и заздравяване на паметника чрез Областния управител на София, в качеството му на държавен орган, който съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, управлява имота.

На 13 и на 15 декември са образувани съответно административни дела 11 891/23 (по искане на „Изправи се БГ“) и 11 972/23 (по искане на ПП „Възраждане“), с които се иска преустановяване на „действия на длъжностни лица от областната управа, по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на Паметника на Съветската армия, находящ се в Княжевска градина, София, които не се основават на административен акт или закон“.

С Разпореждания № 11 302 по адм. д. 11 891/23 и № 11 288 по адм. д. 11 972/23 от 19 декември 2023 г. Административен съд – София-град (АССГ) нарежда на областния управител да бъдат прекратени безусловно действията по демонтаж на монумент „Паметник на Съветската армия“, извършващи се в Княжевска градина в София, които не се извършват в изпълнение на представен административен акт или на закона, нито пък да целят защита на вещта (монумент) - частна държавна собственост.

Прави впечатление (и в двете разпореждания), че по делата не е представен административен акт, въз основа на който да се разпорежда на длъжностни лица премахването на паметника, а единствено е наличен план за безопасност, регламентиращ начинът, по който следва да се извърши демонтажа на паметника.

Действията по демонтаж на паметника не могат да бъдат обосновани, според АССГ, с постановеното от Столичен общински съвет Решение № 168 от 9 март 2023 г., с което се „възлага на кмета на Столична община да поиска от държавата да премести монумент „Паметник на Съветската армия“ в Музея за изкуството от периода на социализма към Националната галерия или върху друг подходящ държавен терен извън централната градска част на София, при спазване на всички относими съгласувателни процедури“ (т. 1 от Решението). Втората точка от Решението предвижда, че се изисква от областния управител на област София да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на т. 1. С Решението на СОС, в частта му по т. 2, на областния управител не се разпорежда да извърши демонтаж на паметника, а да предприеме съответните фактически и правни действия по преместването му.

Този акт на СОС е издаден преди промяна на статута на паметника от публична държавна собственост в частна държавна собственост (съгласно Решение 527 от 2 август 2023 г. на правителството). Решението на СОС по т. 1 има различен адресат от областния управител, а по т. 2 изисква извършване не просто демонтаж на паметника, а на съобразени със закона правни и фактически действия за преместването му.

Според АССГ не може да бъде прието като основание за извършваните действия спрямо монумента, и приложената към делото заповед № САГ23-РА-20-21 от 20 март 2023 г. на Главния архитект на Столична община, с която се цели осигуряване на безопасността на гражданите. От съдържанието на заповедта е видно, че с нея е разпоредено на областния управител да предприеме незабавни действия по премахване на разместените и компрометирани облицовъчни плочи с надписа на паметника и ограничаване достъпа до монумента, т.е. обект на заповедта не е целия монумент.

Изготвено е експертно становище (въз основа на Договор № АСД-09-291 от 1 септември 2023 г.) относно състоянието на бронзовите композиции и барелефи, част от монумент „Паметник на Съветската армия“. С цел съхраняване на културно-историческото наследство и опазване живота и здравето на хората, пребиваващи в близост до Монумента, в експертизата се дават няколко препоръки. Сред тях са: да се изготви част „Технологична“ за демонтаж на бронзовите фигури; при демонтажа да се спазват препоръките на скулптора за точките на захващане на фигурите; демонтираните фигури да се сортират и надпишат; демонтираните фигури да се положат в специални сандъци, укрепени с подходящ материал против счупване при транспортирането им; да се извърши реставрация на бронзовите фигури и барелефи; реставрираните композиции да се изложат на подходящо място.

На основание чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на областните администрации областният управител следва да отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. В контекста на съдебните актове не бива да се забравя и разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Закона за държавната собственост, че имотите и вещите – държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.

Може да се очаква, че областният управител на София ще обжалва разпорежданията на АССГ за спиране на демонтажа на Паметника на Съветската армия. Но отвъд конкретния казус може да се каже, че значителна част от поведението на (не)коалицията, по правило не се съобразява с правилата. Такъв тип поведение подкопава правовата държава и доверието на гражданите в нея. Отделен въпрос е дали по този начин трябваше да бъде „реставриран“ монумента и то точно в този момент (пет поредни дни СОС не може да избере председател и да започне да работи ефективно). Времето лети, но паметта остава, защото може да бъде издигнат паметник, по-траен от бронза (Exegi monumentum aere perennius)!

QOSHE - Без емоции – какво каза Административният съд за Паметника - Доц. Наталия Киселова
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Без емоции – какво каза Административният съд за Паметника

13 0
22.12.2023

Значителна част от поведението на (не)коалицията, по правило не се съобразява с правилата

Такъв тип поведение подкопава правовата държава и доверието на гражданите в нея

Ще се опитам да представя правните измерения на спора около „Паметника на Съветската армия“. Република България е правова държава, управлява се според Конституцията и законите (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). През последните дни сме свидетели на шокиращ пример, че у нас е възможно да се осъществяват действия от длъжностни лица, без да има изричен административен акт за тях.

На 12 декември в Княжеската градина в София започна демонтаж на фигурите и на барелефите на Паметника на Съветската армия. По план този процес трябва да продължи 59 дни и ще струва 260 000 лв., вкл. и осигуряването на охрана за следващите 12 месеца. Сумата е предвидена с Постановление 272 от 8 декември 2023 г. на Министерския съвет за финансово осигуряване на необходимите ремонтни дейности за поправка и заздравяване на паметника чрез Областния управител на София, в качеството му на държавен орган, който съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, управлява имота.

На 13 и на 15 декември са образувани съответно административни дела 11 891/23 (по искане на „Изправи се БГ“) и 11 972/23 (по искане на ПП „Възраждане“), с които се иска преустановяване на „действия на длъжностни лица от областната управа, по демонтиране и нарязване на бронзовите фигури на Паметника на Съветската армия, находящ се в Княжевска градина, София, които не се основават на административен акт или........

© Труд


Get it on Google Play