За хората, които са се пенсионирали през последните 7-8 години няма да има промяна

За някои ръстът ще бъде със стотинки

От 1 октомври значително ще бъдат увеличени само най-старите пенсии, отпуснати преди повече от 15 години, показват изчисления на “Труд” на база промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще бъдат приложени. Увеличението за тях ще надмине 10 на сто. При пенсиите, отпуснати преди 10-12 години ще има по-малка промяна, в размер от няколко стотинки до 5-8%. А за хората, които са получили първата си пенсия през последните 7-8 години, няма да има промяна.

Промените в КСО бяха направени, за да може старите пенсии да догонят по размер новите. През последните години старите пенсии изоставаха от размера на новите, защото най-често използваното “швейцарско” правило за индексация, предвижда ежегоден ръст с 50% от инфлацията и 50% от увеличението на средния осигурителен доход за предходната година. През последните повече от 20 години, до есента на 2021 г., най-често доходите нарастваха повече от инфлацията. В резултат отпуснатите нови пенсии растяха повече, а увеличението на старите пенсии беше по-малко. Затова човек, който е работил 40 години и винаги е бил осигуряван на средната заплата в страната, пенсиониран преди десетина години, получава много по-малко пари от човек, който има същия трудов стаж, отново винаги е работил на средната заплата, но е пенсиониран преди година.

Например пенсия, отпусната през октомври 2005 г. е била 210,54 лв. като е била изчислена на база среден осигурителен доход за предходните 12 месеца в размер на 325 лв. Пенсията е за човек със стаж от 43 години и 5 месеца и индивидуален коефициент на база осигурителния му доход в размер на 1,492. В момента този човек взима 685,05 лв. пенсия. А след преизчисляването от 1 октомври ще получава 758,30 лв. Това е увеличение с 73,25 лв. или с над 10%.

При по-новите пенсии ръстът от 1 октомври ще бъде значително по-малък. Например пенсия, отпусната през октомври 2010 г., на човек със същия трудов стаж и същия индивидуален коефициент е била в размер на 403,38 лв., защото е изчислена на база среден осигурителен доход за последните 12 месеца от 566,12 лв. В момента тази пенсия вече е 779,25 лв. А след преизчисляването от 1 октомври ще нарасне на 826,73 лв. Това е увеличение с 47,48 лв., или с 5,8 на сто. Ръстът ще бъде значително по-малък от този на пенсия, отпусната преди 17 години. Причината за това е, че отпуснатите по-скоро пенсии са изостанали по-малко от новите пенсии и съответно ще бъдат увеличени по-малко.

За отпуснатите през последните 7-8 години пенсии от 1 октомври промяна няма да има. Например пенсия, отпусната през октомври 2015 г. на човек със същия стаж и индивидуален коефициент, е била 509,14 лв., защото е изчислена на база среден осигурителен доход за последните 12 месеца в размер на 714,54 лв. В момента тази пенсия вече е 850,05 лв. А по формулата за преизчисляване от 1 октомври би трябвало да стане 819,28 лв. Това обаче е по-малко от получаваната в момента пенсия.

Затова в КСО специално е посочено, че ако при използване на новата формула се получи по-малка сума, хората ще продължат да получават досегашните си пенсии и за тях реално няма да има никаква промяна.

Оказва се, че след преизчисляването отново старите пенсии ще останат по-ниски от новите. Отново хора, които имат един и същ трудов стаж и еднакъв индивидуален коефициент, пресметнат на база осигурителния им доход, ще взимат различни пенсии според това през коя година са се пенсионирали. Но разликата между най-старите и по-новите пенсии вече няма да е толкова голяма.

Първо се определя “базов” размер

Увеличение с по-високото от инфлацията и ръста на осигурителния доход

За пенсии до 2007 г. се взима доход от 398,17 лв.

За пенсии, отпуснати до края на 2007 г., се използва средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398,17 лв., а след това индексация се прави с по-голямото от ръста на осигурителния доход и инфлацията за годините от 2008 г. до 2021 г.

При преизчисляването на пенсиите от 1 октомври първо се определя размер на пенсията, съгласно новите текстове в Кодекса за социално осигуряване, който можем да наречем “базов” или “условен”, обясняват от НОИ. На този “базов” размер се стъпва, за да се приложат процентите на увеличение по новия механизъм при втората стъпка на изчисление.

Първо се определя условен размер на пенсията към годината на отпускането ѝ. Като има изключение - за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г., се определя стартов размер за целите на преизчисляването към 2008 г. Полученият размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Размерът на пенсията към годината на отпускане се изчислява, като: средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето и с продължителността на осигурителния стаж на лицето, умножен със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията (коефициент за тежест на стажа).

По-конкретно: при определянето на стартовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. Изключение е предвидено за пенсиите, отпуснати с начална дата до края на 2007 г. - за тях размерът се определя на базата на средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. (398,17 лв.), с който са отпускани в началото на 2008 г. и с който са преизчислени трудовите пенсии от 1 октомври 2008 г.

Индивидуалният коефициент и общата продължителност на зачетения осигурителен стаж се вземат предвид със стойностите им към 30 септември 2022 г. - по този начин се отчитат всички преизчислявания на пенсията след отпускането ѝ на базата на допълнително придобития или зачетен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането.

Прилага се тежест на осигурителния стаж, каквато законодателството е предвиждало при отпускането на пенсията. До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто.

За пенсиите, отпуснати между 01.04.2009 г. и 31.12.2016 г., процентът за година зачетен осигурителен стаж е 1,1. От 1 юли 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж става 1,126 на сто, от 1 юли 2018 г. - 1,169 на сто, от 1 юли 2019 г. до 24.12.2021 г. - 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. - 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.

Така определеният стартов размер на пенсията се увеличава чрез модифициран модел на “швейцарското правило”. По-конкретно - за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, размерът се увеличава, като се прилага процент, представляващ: - 100% от нарастването на осигурителния доход през предходната календарна година или - 100% от нарастването на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

За всяка година се прилага по-високият от двата процента. За периода от 2008 г. до 2021 г. само през 2010 г. по-висок е инфлационният индекс, а за всички останали години ще се взема предвид процентът на нарастване на осигурителния доход.
Преизчисленият размер на пенсията към 1 октомври 2022 г. се сравнява с размера ѝ към 30 септември 2022 г. Когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер, т. е. пенсията или нараства или запазва размера си от преди преизчисляването.

Няма промени за минималните пенсии

Хората няма да попълват документи

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще стане автоматично, хората няма да попълват документи.

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще стане автоматично. На хората няма да се налага да попълват никакви документи. Очакванията са над 700 хил. души да получат по-високи пенсии през октомври, а за останалите няма да има никаква промяна. Общият брой на пенсионерите в страната е малко над 2 млн., показват данните на НОИ.

Няма да има промяна на сумите за повечето хора на минимална пенсия. Причината за това е, че и в момента те получават повече пари отколкото би трябвало да взимат по формулата за определяне на размера на пенсиите. Минималната пенсия през годините нарастваше много повече от общото индексиране на пенсиите по най-често използваното “швейцарско” правило - с 50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на осигурителния доход. Затова и след преизчисляването от 1 октомври месечните суми за повечето хора с минимална пенсия няма да се променят.

От 1 октомври 2022 г. се преизчисляват пенсиите за трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им е определен като при пенсия за трудова злополука и професионална болест. Освен това ще се преизчисляват само пенсии, отпуснати до края на миналата година.

На преизчисляване от 1 октомври 2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност.

QOSHE - Вдигат само старите пенсии - Стефан Кючуков
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Вдигат само старите пенсии

8 0 0
26.09.2022

За хората, които са се пенсионирали през последните 7-8 години няма да има промяна

За някои ръстът ще бъде със стотинки

От 1 октомври значително ще бъдат увеличени само най-старите пенсии, отпуснати преди повече от 15 години, показват изчисления на “Труд” на база промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще бъдат приложени. Увеличението за тях ще надмине 10 на сто. При пенсиите, отпуснати преди 10-12 години ще има по-малка промяна, в размер от няколко стотинки до 5-8%. А за хората, които са получили първата си пенсия през последните 7-8 години, няма да има промяна.

Промените в КСО бяха направени, за да може старите пенсии да догонят по размер новите. През последните години старите пенсии изоставаха от размера на новите, защото най-често използваното “швейцарско” правило за индексация, предвижда ежегоден ръст с 50% от инфлацията и 50% от увеличението на средния осигурителен доход за предходната година. През последните повече от 20 години, до есента на 2021 г., най-често доходите нарастваха повече от инфлацията. В резултат отпуснатите нови пенсии растяха повече, а увеличението на старите пенсии беше по-малко. Затова човек, който е работил 40 години и винаги е бил осигуряван на средната заплата в страната, пенсиониран преди десетина години, получава много по-малко пари от човек, който има същия трудов стаж, отново винаги е работил на средната заплата, но е пенсиониран преди година.

Например пенсия, отпусната през октомври 2005 г. е била 210,54 лв. като е била изчислена на база среден осигурителен доход за предходните 12 месеца в размер на 325 лв. Пенсията е за човек със стаж от 43 години и 5 месеца и индивидуален коефициент на база осигурителния му доход в размер на 1,492. В момента този човек взима 685,05 лв. пенсия. А след преизчисляването от 1 октомври ще получава 758,30 лв. Това е увеличение с 73,25 лв. или с над 10%.

При по-новите пенсии ръстът от 1 октомври ще бъде значително по-малък. Например пенсия, отпусната през октомври 2010 г., на човек със същия трудов стаж и същия индивидуален коефициент е била в размер на 403,38 лв., защото е изчислена на база среден осигурителен доход за последните 12 месеца от 566,12 лв. В момента тази пенсия вече е 779,25 лв. А след преизчисляването от 1 октомври ще нарасне на 826,73 лв. Това е увеличение с 47,48 лв., или с 5,8 на сто. Ръстът ще бъде значително по-малък от този на пенсия, отпусната преди 17 години. Причината за това е,........

© Труд


Get it on Google Play