We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

EU:n puolen miljardin it-ponnistus – rajojen tietojärjestelmiä sovitetaan yhteen

5 7 54
12.10.2018

Kehitettäessä erityisesti turvallisuus- ja oikeussektoreihin liittyviä toimintoja Euroopan unioni tukeutuu vahvasti digitalisaation apuun. Entistä systemaattisemman tietojärjestelmäkehityksen ja toimintojen digitalisoinnin myötä unionin alueelle tulon ja siellä tapahtuvan sisäisen liikkumisen valvontaan ollaan kohdentamassa merkittäviä panostuksia laajojen hankkeiden muodossa.

Syyt tähän ovat ilmeiset. Unionin yhtenä peruspilarina oleva vapaan liikkuvuuden periaate lisää mahdollisuuksia taloudellisiin ja toiminnallisiin hyötyihin. Saman asian toisella puolella avoimuus nostaa esille uhkatekijöitä kytkeytyen erityisesti laittomaan maahantuloon sekä rikollisuuteen. Ratkaisuna haasteisiin nähdään – kuinka muuten voisikaan olla – tietoteknologian entistä laajempi ja monipuolisempi hyödyntäminen aina rekistereistä anturitekniikkaan.

EU:n suurten sisäisen ja ulkorajaturvallisuuden toimialueella keskeisten tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaa unionin it-virasto eu-LISA. Organisaatio on täsmällisemmältä nimeltään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto.

Tallinnassa hallinnollista päätoimipaikkaansa pitävällä EU:n erillisvirastolla on operatiivinen toimipaikka konesaleineen Ranskan Strasbourgissa sekä varakeskus Itävallan Alppien turvassa Sankt Johann Im Pongaussa. Organisaation palveluksessa on nykyisellään noin 140 ihmistä, mutta henkilöstön määrä tulee vähintään kaksinkertaistumaan uusien kehitettävien tietojärjestelmien myötä.

Virasto toimii läheisessä yhteistyössä muiden EU:n turvallisuussektorin eritysvirastojen kuten rajavalvontavirasto Frontexin, poliisiyhteistyöorganisaatio Europolin sekä tietoturvallisuuden asiantuntijaorganisaatio Enisan kanssa.

Eu-Lisan vastuulla tällä hetkellä olevat keskeiset järjestelmät ovat Schengen-tietojärjestelmä SIS, keskusviisumitietojärjestelmä VIS sekä biometriikkatiedon (sormenjäljet) hallintajärjestelmä Eurodac. Kun virasto perustettiin vuonna 2011, sen vastuulle siirtyi kyseessä olevien järjestelmien hallinnointi EU:n komissiolta.

Schengen-alue on määritelmänä 26:n EU-maan muodostama alue, jolla on yhteinen rajavalvonta ja jonka sisällä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia. Näiden valtioiden myöntämät viisumit ovat voimassa koko alueella.

Edellä mainituista tietojärjestelmistä SIS auttaa kansallisia lainvalvonta- ja hallintoviranomaisia suojaamaan Schengen-aluetta, torjumaan rikollisuutta ja paikallistamaan kadonneita henkilöitä. SIS-järjestelmän, nykyinen versio SIS II, avulla Schengenin alueen ulkorajoilla tehtävistä sekä alueen sisäisistä tarkastuksista vastaavat kansalliset rajavartio-, tulli- ja poliisiviranomaiset voivat välittää ilmoituksia etsintäkuulutetuista tai kadonneista ihmisistä ja esineistä, kuten varastetuista autoista ja asiakirjoista.

Järjestelmään pääsevät kansalliset lainvalvonta-, oikeus- ja hallintoviranomaiset, jotka saavat tutustua sen piirissä ainoastaan niihin tietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa. Suomessa SIS-yhteysorganisaationa toimii sisäasiainhallinnossa Rajavartiolaitos.

VIS-järjestelmässä Schengen-alueelle pyrkivien viisuminhakijoiden hakemustiedot tallennetaan EU:n viisumijärjestelmään (Central........

© Tivi